BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Najistotniejsze informacje

Fortis Bank

Najistotniejsze kwestie związane z podatkiem od zysków (dochodów) giełdowych.

Podatek od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną, uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobiera się na zasadach określonych w art. 30b. Ustawy o podatku od osób fizycznych.

Najistotniejsze kwestie związane z podatkiem od dochodów giełdowych:

  • Podatek wynosi 19%, przy czym nie ma ani kwoty wolnej od podatku, ani żadnych ulg
  • Podatek oblicza i odprowadza podatnik, który osiągnął dochód rozumiany jako przychód pomniejszony o koszt nabycia (koszt uzyskania przychodu)
  • O dochodzie możemy mówić dopiero po dokonaniu sprzedaży; do momentu, w którym inwestor nie sprzeda akcji, nie ma ani zysku do opodatkowania, ani straty do odliczenia
  • W czasie roku podatkowego nie odprowadza się zaliczek podatkowych
  • Rozliczenie podatku następuje na podstawie formularza PIT-8C wystawionego przez biuro maklerskie
  • Biura maklerskie zobowiązane są do wysłania do swoich klientów formularzy PIT-8C nie później, niż do końca lutego następnego roku, którego formularz dotyczy (w przypadku braku przychodu na rachunku w danym roku rozliczeniowym PIT-8C nie jest wysłany)
  • Przy obliczaniu podatku stosuje się zasadę FIFO, czyli pierwsze przyszło - pierwsze wyszło. Zasada First In - First Out decyduje o tym, że po dokonaniu sprzedaży danych instrumentów zysk liczony jest w odniesieniu do tych, które zostały nabyte najwcześniej
  • Inwestor nie płaci podatku w przypadku: akcji kupionych przed 24.12.2003 r., kontraktów terminowych nabytych przed 31.12.2003 r., obligacji nabytych przed 1.01.2003 r., odsetek i dyskont z obligacji oraz dywidend, które są opodatkowane w odrębny sposób
  • W przypadku osiągania dochodów na rachunkach prowadzonych przez więcej niż jedno biuro maklerskie sumuje się dochody wykazane w poszczególnych formularzach otrzymanych z tych podmiotów
  • Jeżeli w danym roku podatkowym inwestor zanotuje stratę, to może ją odliczyć w przeciągu 5 lat kolejnych latach podatkowych

Powyżej dane zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Biuro Maklerskie Banku
BGŻ BNP Paribas nie ponosi odpowiedzialność za decyzje podjęte pod ich wpływem.

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.