BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Trigon Polskie Perły FIZ

FIZ

Fundusz inwestuje w zdywersyfikowany portfel akcji notowanych na GPW, mając na celu osiąganie wysokich stóp zwrotu niezależnie od koniunktury giełdowej.

Zaangażowanie Funduszu w akcje jest zabezpieczane poprzez jednoczesną sprzedaż kontraktów terminowych na indeks WIG20 o tej samej wartości. Zarządzający dobiera do portfela akcje polskich przedsiębiorstw o ugruntowanej pozycji rynkowej, mocnym bilansie oraz unikatowej strategii rozwoju. Pod uwagę brane są zarówno największe, jak i małe i średnie polskie firmy oraz wszystkie segmenty branżowe – kryterium doboru są perspektywy wzrostu spółek i ich wycena rynkowa

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

 • Oferta certyfikatów inwestycyjnych Trigon Polskie Perły FIZ jest ofertą otwartą dla wszystkich inwestorów,
 • Do składania zapisów uprawnione są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
 • Zapis może obejmować nie mniej niż 50 (pięćdziesiąt) certyfikatów i nie więcej niż maksymalną liczbę certyfikatów oferowanych w ramach danej emisji,
 • Inwestor ma prawo dokonania więcej niż jednego zapisu na certyfikaty, przy czym każdy z zapisów musi spełniać kryterium minimalnej liczby certyfikatów objętych zapisem,
 • Czynności związane z dokonywaniem zapisów mogą być wykonywane osobiście przez osobę nabywającą certyfikaty lub przez pełnomocnika,
 • Zapis na certyfikaty jest bezwarunkowy i nieodwołalny, jak również nie może być złożony z zastrzeżeniem terminu; jednakże osoba, która złożyła zapis ma możliwość uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu na zasadach określonych w prospekcie emisyjnym.

 • Certyfikaty serii 001: 25 marca – 15 kwietnia 2014 r.
  W ramach emisji certyfikatów inwestycyjnych serii 001 Trigon PP złożono prawidłowe zapisy na 118.808 certyfikatów o wartości emisyjnej 11.880.800 zł. Emisja certyfikatów serii 001 doszła do skutku, a przydział certyfikatów tej serii został dokonany 16 kwietnia 2014 r.
 • Certyfikaty serii 002: 15 – 29 maja 2014 r.
  (oferowanych było 881.192 certyfikaty inwestycyjne serii 002 Trigon PP)
  W ramach emisji certyfikatów inwestycyjnych serii 002 Trigon PP złożono prawidłowe zapisy na 401.973 certyfikaty o wartości emisyjnej 40.197.300 zł. Emisja certyfikatów serii 002 doszła do skutku, a przydział certyfikatów tej serii został dokonany 30 maja 2014 r.
 • Certyfikaty serii 003: 13 – 27 czerwca 2014 r.
  (oferowanych było 479.219 certyfikatów inwestycyjnych serii 003 Trigon PP)
  W ramach emisji certyfikatów inwestycyjnych serii 003 Trigon PP złożono ważne zapisy na 89.677 certyfikatów o wartości emisyjnej 8.995.499,87 zł. Emisja certyfikatów serii 003 doszła do skutku, a przydział certyfikatów tej serii został dokonany 30 czerwca 2014 r.
 • Certyfikaty serii 004: 5 – 26 września 2014 r.
  (oferowanych było 389.542 certyfikatów inwestycyjnych serii 004 Trigon PP)
  W ramach emisji certyfikatów inwestycyjnych serii 004 Trigon PP złożono ważne zapisy na 120.874 certyfikatów o wartości emisyjnej 12.533.425,06 zł. Emisja certyfikatów serii 004 doszła do skutku, a przydział certyfikatów tej serii został dokonany 30 września 2014 r.
 • Certyfikaty serii 005: 7 – 27 listopada 2014 r.
  (oferowanych było 268.668 certyfikatów inwestycyjnych serii 005 Trigon PP)
  W ramach emisji certyfikatów inwestycyjnych serii 005 Trigon PP złożono ważne zapisy na 150.302 certyfikaty o wartości emisyjnej 15.942.533,14 zł. Emisja certyfikatów serii 005 doszła do skutku, a przydział certyfikatów tej serii został dokonany 28 listopada 2014 r.
 • Certyfikaty serii 006: 6 – 13 lutego 2015 r.
  (oferowanych było 118.366 certyfikatów inwestycyjnych serii 006 Trigon PP)
  W ramach emisji certyfikatów inwestycyjnych serii 006 Trigon PP złożono ważne zapisy na 144.735 certyfikatów.
  W związku z tym, że liczba certyfikatów objętych ważnymi zapisami przekroczyła liczbę certyfikatów oferowanych, zapisy złożone w dniu 13 lutego 2015 r. zostały proporcjonalnie zredukowane.
  Emisja certyfikatów serii 006 doszła do skutku, a przydział certyfikatów tej serii został dokonany 27 lutego 2015 r.

Ceny emisyjne certyfikatów inwestycyjnych Trigon PP:

 • Certyfikaty serii 001 = 100 zł
 • Certyfikaty serii 002 = 100 zł
 • Certyfikaty serii 003 = 100,31 zł
 • Certyfikaty serii 004 = 103,69 zł
 • Certyfikaty serii 005 = 106,07 zł
 • Certyfikaty serii 006 = 111,74 zł

Przy zapisach na certyfikaty Trigon Polskie Perły FIZ obowiązywały następujące opłaty manipulacyjne:

Wielkość zapisu do 1.000 Certyfikatów od 1.001 do 5.000 Certyfikatów od 5.001 do 10.000 Certyfikatów 10.001 i więcej Certyfikatów
Opłata 2,0% 1,5% 1,0% 0,5%

Informacje dotyczące oferty publicznej certyfikatów inwestycyjnych serii 001, 002, 003, 004, 005 oraz 006 Trigon Polskie Perły FIZ zamieszczone na stronie internetowej Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas, mają wyłącznie charakter informacyjny. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje na temat oferty publicznej oraz certyfikatów będących przedmiotem tej oferty jest prospekt emisyjny.

Certyfikaty będące przedmiotem oferty publicznej na podstawie prospektu nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych (Securities Act z 1933 r.) lub innymi przepisami prawa obowiązującymi w jakimkolwiek innym państwie niż Rzeczypospolita Polska i nie mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz w innych państwach gdzie taka rejestracja jest wymagana i nie została dokonana, ani też oferowane lub sprzedawane jakiejkolwiek osobie/podmiotom zdefiniowanym jako „US Person” w Regulacji S wydanej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej przez Securities and Exchange Commission, z wyjątkiem kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych (zgodnie z definicją zawartą w Przepisie 144 A) na mocy wyłączenia z obowiązków rejestracyjnych przewidzianego w Przepisie 144 A oraz poza granicami Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej na mocy Regulacji S. Informuje się potencjalnych nabywców certyfikatów, że wprowadzający może polegać na wyłączeniu z artykułu 5 amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych przewidzianym w Przepisie 144 A.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.