BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Doradztwo Inwestycyjne

Fortis Bank

Proponujemy Państwu indywidualnie dopasowaną usługę doradztwa inwestycyjnego, która umożliwia samodzielne zarządzanie majątkiem w oparciu o profesjonalne rekomendacje w zakresie inwestowania i analizy portfela inwestycyjnego.

 • Możliwość zarządzania portfelem instrumentów finansowych
 • Możliwość decydowania o alokacji aktywów przy jednoczesnej aktywnej pomocy naszych ekspertów

 • Możliwość zarządzania portfelem instrumentów finansowych
 • Możliwość decydowania o alokacji aktywów przy jednoczesnej aktywnej pomocy ekspertów
 • Możliwość podjęcia samodzielnej decyzji o tym, czy przyjąć czy też odrzucić proponowane rekomendacje, czyli czy kupić, sprzedać czy zatrzymać w portfelu posiadane akcje, obligacje lub jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
 • Propozycja określonych działań, które pozwolą wspierać Klienta w każdej sytuacji, bez względu na aktualną sytuację rynkową
 • Dostęp do wiedzy o bardzo różnych rynkach oraz szerokiej gamie instrumentów finansowych obejmujących wiele klas aktywów - dzięki ekspertom w dziedzinie instrumentów finansowych
 • Możliwość redukcji skali chaosu informacyjnego oraz skuteczniejsze zarządzanie własnym majątkiem

 • Doradztwo inwestycyjne świadczone przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oparte jest na wieloetapowym procesie analitycznym, pozwalającym na wyselekcjonowanie produktów finansowych najbardziej odpowiednich dla Klienta oraz uwzględniających indywidualną sytuację finansową
 • Wnioski dotyczące poszczególnych instrumentów finansowych oparte są na dogłębnej analizie bieżącej sytuacji finansowej emitenta papierów wartościowych oraz są zgodne z aktualną oceną trendów panujących na globalnych rynkach finansowych

Produkt dostępny w Centrach Private Banking - znajdź najbliższy oddział Centrum Bankowości Prywatnej

 • Wspólnie z Klientem określimy profil inwestycyjny odpowiadający wiedzy Klienta na temat rynków finansowych oraz skłonności do podejmowania ryzyka związanego z różnymi instrumentami finansowymi - ocena ta uwzględnia także sytuację finansową i majątkową Klienta
 • Na podstawie tak określonego profilu inwestycyjnego Klienta zaproponujemy indywidualny portfel instrumentów finansowych, który będzie zmieniać się tak, aby umożliwić Klientowi korzystanie z pojawiających się okazji rynkowych
 • Na podstawie udzielonych informacji jesteśmy w stanie ocenić typ inwestycyjnego Klienta
 • Zgodnie z przyjętym procesem kategoryzacji Klienta przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. wyróżniamy cztery główne profile inwestycyjne naszych Klientów:
  • Inwestor konserwatywny
  • Inwestor defensywny
  • Inwestor zrównoważony
  • Inwestor dynamiczny
 • Każdy z tych profili charakteryzuje się różnym stopniem tolerancji ryzyka inwestycyjnego oraz oczekiwaną stopą zwrotu z zainwestowanego kapitału

 • Dopasowanie indywidualnej strategii inwestycyjnej do konkretnego Klienta pozwala na skuteczną realizację celów inwestycyjnych z uwzględnieniem ponoszonego ryzyka
 • Portfel inwestycyjny oraz poziom podejmowanego ryzyka może być dopasowywany do zmieniających się potrzeb Klienta
 • Więcej informacji na stronach Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.