BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Przyjmowanie i Przekazywanie Zleceń

Fortis Bank

Oferujemy Państwu wyjątkową możliwość korzystania z usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych świadczonej przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Istotą usługi jest przyjęcie przez Biuro Maklerskie zlecenia dla instrumentu finansowego i przekazanie tego zlecenia do innego podmiotu w celu jego realizacji.

  • Możliwość zakupu lub sprzedaży akcji, obligacji lub instrumentów pochodnych
  • Możliwość podejmowania samodzielnych decyzji inwestycyjnych i realizacji tych decyzji w dowolnym momencie
  • Profesjonalna pomoc ekspertów

  • Możliwość zakupu lub sprzedaży różnorakich instrumentów (m.in. akcji, obligacji, instrumentów pochodnych) notowanych na wybranych rynkach w Polsce i za granicą
  • Możliwość podejmowania samodzielnych decyzji inwestycyjnych i realizacji tych decyzji w dowolnym momencie wybranym przez Klienta
  • Pomoc maklerów papierów wartościowych w przekazaniu zlecenia do realizacji oraz w przekazaniu ogólnie dostępnych informacji rynkowych

Usługa Przyjmowania i przekazywania zleceń oferowana jest Klientom Private Banking BGŻ BNP Paribas Banku S.A.

Z usługi Przyjmowanie i Przekazywanie Zleceń skorzystać można w Centrach Private Banking - znajdź najbliższy oddział Centrum Private Banking

  • Zawieranie transakcji kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych wymaga zawarcia z Domem Maklerskim mBanku S.A. ( który współpracuje z Biurem Maklerskim Banku BGŻ BNP Paribas S.A.) umowy o świadczenie usług maklerskich w obrocie zorganizowanym oraz otwarcia tam rachunku inwestycyjnego
  • W tym celu Klient przy podpisywaniu umowy o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń, nabycia lub zbycia instrumentów finansowych może udzielić pełnomocnictwa dla banku, upoważniając go do zawarcia w jego imieniu, stosownej umowy oraz otwarcia rachunku inwestycyjnego
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.