BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

BFG – system gwarantowania depozytów w Polsce

Informacja o obowiązkowym systemie gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub należnych z tytułu wierzytelności: 

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. uczestniczy w systemie gwarantowania środków pieniężnych uregulowanym w Ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (tekst jednolity Dz. U. 2014 r., poz. 1866), zwanej dalej „Ustawą”. Celem powyższego systemu jest zapewnienie klientom banku (deponentom) wypłaty środków gwarantowanych, do wysokości określonej Ustawą, w przypadku ich niedostępności tj. gdy nie mogą być wypłacone od dnia spełnienia warunku gwarancji.

Dzień spełnienia warunku gwarancji

Jest to dzień wskazany w decyzji Komisji Nadzoru Finansowego jako dzień zawieszenia działalności banku i ustanowienia zarządu komisarycznego, o ile nie został on ustanowiony wcześniej, oraz wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości.

Zakres gwarancji:

 • środki pieniężne zgromadzone w banku przez klienta na rachunkach imiennych,
 • należności wynikające z innych czynności bankowych, w walucie polskiej lub walutach obcych, według stanu na dzień spełnienia warunku gwarancji, potwierdzone dokumentami imiennymi wystawionymi przez bank lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, powiększone o naliczone odsetki do dnia spełnienia warunku gwarancji,
 • należności z tytułu kwot wydatkowanych na koszty pogrzebu posiadacza rachunku,
 • należności z tytułu dyspozycji na wypadek śmierci,

o ile należności te stały się wymagalne przed dniem spełnienia warunku z gwarancji.

Podmioty będące deponentem:

 • osoby fizyczne,
 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne nie mającą osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
 • szkolne kasy oszczędnościowe,
 • pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe,
 • osoby, które przedstawiły rachunki stwierdzające wysokość poniesionych przez nich kosztów pogrzebu posiadacza rachunku,
 • osoby wskazane w dyspozycji na wypadek śmierci posiadacza rachunku,

W przypadku prowadzenia przez bank jednego rachunku dla kilku osób (rachunek wspólny), deponentem jest każda z tych osób - w granicach określonych w umowie rachunku, a w przypadku braku postanowień umownych lub przepisów prawa w tym zakresie - w częściach równych. Oznacza to, że każdej z tych osób przysługuje w tak określonych granicach odrębna kwota gwarantowana do maksymalnej wysokości gwarancji.

W przypadku prowadzenia przez bank rachunku dla spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo - akcyjnej - deponentem jest ta spółka.

Wyłączenie gwarancji:

Gwarancją nie są objęte środki zdeponowane przez następujące podmioty:

 • Skarb Państwa,
 • banki krajowe, banki zagraniczne oraz instytucje kredytowe - w rozumieniu ustawy - Prawo bankowe,
 • spółki prowadzące giełdę, rynek pozagiełdowy lub alternatywny system obrotu, firmy inwestycyjne, zagraniczne firmy inwestycyjne, zagraniczne osoby prawne prowadzące działalność maklerską oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384),
 • krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeń, krajowe i zagraniczne zakłady reasekuracji w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853 i Nr 127, poz. 858) oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152, z późn. zm.),
 • fundusze inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze zagraniczne, spółki zarządzające, oddziały towarzystw inwestycyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.),
 • otwarte fundusze emerytalne, pracownicze fundusze emerytalne, powszechne towarzystwa emerytalne, pracownicze towarzystwa emerytalne w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189, Nr 127, poz. 858 i Nr 182, poz. 1228),
 • kasy, Kasa Krajowa w rozumieniu ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 855 i 1166 oraz z 2013 r. poz. 613),,
 • osoby posiadające w dniu spełnienia warunku gwarancji pakiet co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub udziału w kapitale zakładowym, a także osoby, które w stosunku do nich są podmiotami dominującymi lub zależnymi w rozumieniu art. 3 pkt 16 i 17 ustawy, o której mowa w tiret trzy, w przypadku gdy osoby te pełniły swoje funkcje w dniu spełnienia warunku gwarancji bądź w okresie bieżącego roku obrotowego (obrachunkowego) lub poprzedzającego dzień spełnienia warunku gwarancji,
 • członkowie zarządu i rady nadzorczej banku krajowego oraz osoby pełniące w tym banku funkcje dyrektorów i zastępców dyrektorów w centrali banku, jak również dyrektorów i zastępców dyrektorów oddziałów tego banku, w przypadku gdy osoby te pełniły swoje funkcje w dniu spełnienia warunku gwarancji bądź w okresie bieżącego roku obrotowego (obrachunkowego) lub poprzedzającego dzień spełnienia warunku gwarancji,
 • dyrektorzy oraz zastępcy dyrektora oddziału banku zagranicznego lub oddziału instytucji kredytowej, w przypadku którego nastąpiło spełnienie warunku gwarancji, jeżeli osoby te pełniły swoje funkcje w dniu spełnienia warunku gwarancji bądź w okresie bieżącego roku obrotowego (obrachunkowego) lub poprzedzającego dzień spełnienia warunku gwarancji;

Gwarancją nie są objęte także:

 • papiery wartościowe inne niż opiewające wyłącznie na wierzytelności pieniężne
 • produkty, w przypadku których bank jedynie pośredniczy w ich sprzedaży jak np.: jednostki funduszy inwestycyjnych, polisy ubezpieczeniowe (bank jest wówczas jedynie pośrednikiem, a umowa jest zawierana z towarzystwem funduszy inwestycyjnych czy zakładem ubezpieczeń),
 • wierzytelności powstające w związku z wykonywaniem innej czynności niż czynność bankowa,
 • części produktów łączonych - poza częścią lokacyjną np. w przypadku łączenia lokaty bankowej i jednostek funduszy inwestycyjnych (wówczas gwarancją objęta jest wyłącznie część lokacyjna).

Maksymalna wysokość gwarancji:

Środki pieniężne (łącznie z odsetkami naliczonymi do dnia spełnienia warunku gwarancji, zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie niezależnie od terminu ich wymagalności) do wysokości równowartości w złotych 100.000 euro gwarantowane są w całości.

W celu wyliczenia gwarantowanej kwoty w złotych należy zastosować kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z dnia spełnienia warunku gwarancji.

Kwota ta określa maksymalną wysokość roszczeń deponenta w stosunku do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, niezależnie od tego, w jakiej wysokości i na ilu rachunkach posiadał on środki pieniężne lub z ilu wierzytelności przysługują mu należności w danym banku. Oznacza to, że podstawą wyliczenia kwoty należnej od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jest suma należności od banku (czyli suma środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach oraz wierzytelności z innych czynności bankowych).

Środki objęte są systemem gwarantowania od dnia ich wniesienia na rachunek bankowy, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień spełnienia warunku gwarancji, a w przypadku należności wynikających z czynności bankowych, o ile czynność ta została dokonana przed dniem spełnienia warunku gwarancji. W przypadku należności z tytułu kwot wydatkowanych na koszty pogrzebu posiadacza rachunku oraz należności z tytułu dyspozycji na wypadek śmierci, są one objęte systemem gwarantowania, o ile stały się wymagalne przed dniem spełnienia warunku z gwarancji.

Zasady wypłaty środków z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego:

Z dniem spełnienia warunku gwarancji deponenci nabywają w stosunku do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, na warunkach określonych w Ustawie, uprawnienie do świadczenia pieniężnego

Środki gwarantowane wypłacane są na podstawie listy deponentów, która jest sporządzona przez zarząd komisaryczny banku i w ciągu 3 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji, przekazywana jest do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Lista ta jest przygotowywana w oparciu o system wyliczania banku tj. bazę klientów, system informatyczny zawierający dane o deponentach i wysokości należnych im środków gwarantowanych.
Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podaje do publicznej wiadomości, w drodze ogłoszenia, w piśmie o zasięgu ogólnokrajowym, uchwałę, w której wskazuje m.in.:

 • podmiot, za pośrednictwem którego będzie dokonywana wypłata (może to być zarząd komisaryczny lub podmiot, z którym Fundusz zawrze stosowną umowę),
 • sposób dokonywania wypłat (w tym zasady i tryb stwierdzenia tożsamości deponenta).

Jeśli w okresie wypłat zostanie ogłoszona upadłość banku - dalszych wypłat dokonuje zarządca lub syndyk.

Świadczenie wypłacane jest w ciągu 20 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji. Dniem roboczym jest dzień, który nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy i nie przypada w sobotę.

W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wypłatę środków gwarantowanych w tym terminie, Komisja Nadzoru Finansowego przedłuża na wniosek Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego termin wypłat, nie dłużej jednak niż o 10 dni roboczych. Łączny wówczas okres do wypłaty świadczenia wynosi 30 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji.

Wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych wg kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia spełnienia warunku gwarancji.

W przypadku roszczeń deponentów z tytułu gwarancji, nieujawnionych w ramach listy deponentów, Bankowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca środki w ciągu 20 dni roboczych od dnia otrzymania uzupełnionej listy deponentów przez zarządcę albo syndyka lub ustalonej listy wierzytelności lub wierzytelności wobec banku, w stosunku do którego nastąpiło spełnienie warunku gwarancji, stwierdzonej prawomocnym wyrokiem sądu.

Jeśli w dniu spełnienia warunku gwarancji uprawnienia z tytułu środków gwarantowanych przysługiwały następcom prawnym deponenta oraz

 • osobom, które przedstawiły rachunki stwierdzające wysokość poniesionych przez nich kosztów pogrzebu posiadacza rachunku,
 • osobom wskazanym w dyspozycji na wypadek śmierci posiadacza rachunku,

i – niezależnie od przyczyny faktycznej lub prawnej – nie zostały wykazane w systemie wyliczania banku jako uprawnienia innej osoby lub innych osób, Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest zobowiązany do spełnienia wyłącznie jednego świadczenia gwarancyjnego z tytułu środków gwarantowanych na rzecz następcy lub następców prawnych lub ww osób. Uprawnienia do odbioru środków gwarantowanych ustala się na zasadach ogólnych zgodnie z przepisami określającymi skutki danego rodzaju następstwa prawnego oraz zasady dysponowania majątkiem, jaki należał do poprzednika prawnego.

W przypadku gdy środki zdeponowane na rachunku zostały zablokowane na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zawiesza się wypłatę deponentowi środków gwarantowanych, na czas trwania blokady.

Deponenci mogą zwracać się po odbiór gwarantowanych środków również w terminie późniejszym bezpośrednio do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w ciągu 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji.
Deponent posiadający środki pieniężne przekraczające limit objęty gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego lub nieobjęte systemem gwarancyjnym ma prawo dochodzić swoich roszczeń na ogólnych zasadach prawa upadłościowego i naprawczego. Środki te stanowią wierzytelność deponenta do masy upadłości banku.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszym doradcą. Jednocześnie informujemy, iż więcej informacji można znaleźć na stronach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego: www.bfg.pl. oraz pod bezpłatną infolinią udostępnioną przez BFG: 0 800 569 341.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.