BNP PARIBAS | Bank zmieniającego się świata | Biuro Maklerskie
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek
Zapisy w ofertach
publicznych (IPO)

zaloguj się

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Podatek od zysków giełdowych

Najistotniejsze kwestie związane z podatkiem od zysków (dochodów) giełdowych.

Podatek od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną, uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobiera się na zasadach określonych w art. 30b. Ustawy o podatku od osób fizycznych.

Najistotniejsze kwestie związane z podatkiem od dochodów giełdowych:

  • Podatek wynosi 19%, przy czym nie ma ani kwoty wolnej od podatku, ani żadnych ulg
  • Podatek oblicza i odprowadza podatnik, który osiągnął dochód rozumiany jako przychód pomniejszony o koszt nabycia (koszt uzyskania przychodu)
  • O dochodzie możemy mówić dopiero po dokonaniu sprzedaży; do momentu, w którym inwestor nie sprzeda akcji, nie ma ani zysku do opodatkowania, ani straty do odliczenia
  • W czasie roku podatkowego nie odprowadza się zaliczek podatkowych
  • Rozliczenie podatku następuje na podstawie formularza PIT-8C wystawionego przez biuro maklerskie
  • Biura maklerskie zobowiązane są do wysłania do swoich klientów formularzy PIT-8C nie później, niż do końca lutego następnego roku, którego formularz dotyczy (w przypadku braku przychodu na rachunku w danym roku rozliczeniowym PIT-8C nie jest wysłany)
  • Przy obliczaniu podatku stosuje się zasadę FIFO, czyli pierwsze przyszło - pierwsze wyszło. Zasada First In - First Out decyduje o tym, że po dokonaniu sprzedaży danych instrumentów zysk liczony jest w odniesieniu do tych, które zostały nabyte najwcześniej
  • Inwestor nie płaci podatku w przypadku: akcji kupionych przed 24.12.2003 r., kontraktów terminowych nabytych przed 31.12.2003 r., obligacji nabytych przed 1.01.2003 r., odsetek i dyskont z obligacji oraz dywidend, które są opodatkowane w odrębny sposób
  • W przypadku osiągania dochodów na rachunkach prowadzonych przez więcej niż jedno biuro maklerskie sumuje się dochody wykazane w poszczególnych formularzach otrzymanych z tych podmiotów
  • Jeżeli w danym roku podatkowym inwestor zanotuje stratę, to może ją odliczyć w przeciągu 5 lat kolejnych latach podatkowych

Powyżej dane zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas nie ponosi odpowiedzialność za decyzje podjęte pod ich wpływem.

Pozostałe informacje zawarte są w ZASADACH WYSTAWIANA INFORMACJI PIT-8C W BIURZE MAKLERSKIM BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A.