BNP PARIBAS | Bank zmieniającego się świata | Biuro Maklerskie
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek
Zapisy w ofertach
publicznych (IPO)

zaloguj się

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Transakcje pakietowe

Oferta dla Klientów zainteresowanych nabyciem lub sprzedażą większej liczby papierów wartościowych.

Klientom, którzy są zainteresowani nabyciem lub sprzedażą większej liczby papierów wartościowych, umożliwiamy zawieranie transakcji pakietowych. Zgodnie z zasadami określonymi przez GPW, przedmiotem takiej transakcji mogą być instrumenty finansowe o wartości lub ilości nie mniejszej niż określone przez GPW we właściwych regulacjach.

Zlecenia maklerskie na instrumenty finansowe będące przedmiotem transakcji pakietowej muszą zawierać limit ceny i nie mogą zawierać dodatkowych warunków wykonania.

Data rozliczenia transakcji pakietowej musi przypadać w dniu rozliczeniowym w rozumieniu przepisów KDPW, przy czym termin rozliczenia nie może być dłuższy niż 30 dni rozliczeniowych od daty zawarcia transakcji.

Bezzwłocznie po zawarciu transakcji pakietowej, GPW podaje do publicznej wiadomości informację o jej zawarciu, podając m.in. nazwę instrumentu, wolumen, kurs i wartość transakcji oraz datę jej rozliczenia.

W przypadku transakcji zawieranych podczas trwania sesji giełdowej maksymalna różnica pomiędzy ceną podaną w zleceniu, a ostatnim kursem na sesji giełdowej, nie może być wyższa niż 10%. Natomiast w przypadku transakcji zawieranych poza godzinami sesji giełdowej różnica pomiędzy ceną instrumentu w zleceniu (z wyjątkiem instrumentów kontraktów terminowych i opcji), a kursem odniesienia równym średniej arytmetycznej kursów wszystkich transakcji z ostatniej sesji giełdowej ważonej obrotami, nie może przekroczyć 40%.

Jeśli chcesz uzyskać szczegółowe informacje dotyczące transakcji pakietowych
– zadzwoń: 0–801 880 880 lub 0-22 32 94 328/324

Transakcje pakietowe na kontrakty terminowe i opcje zawierane są przy uwzględnieniu m.in. następujących warunków:

  • Transakcje mogą być zawierane nie wcześniej, niż po zawarciu pierwszej transakcji w systemie notowań ciągłych, których przedmiotem są dane kontrakty terminowe
  • Różnica pomiędzy ceną określoną w zleceniu, a kursem odniesienia nie może przekraczać dopuszczalnych ograniczeń wahań kursów, obowiązujących w systemie notowań ciągłych dla danego instrumentu
  • Zlecenie jest ważne wyłącznie w dniu przekazania na giełdę i musi wskazywać dzień zawarcia transakcji jako datę jej rozliczenia
  • Liczba instrumentów pochodnych, będących przedmiotem jednej transakcji pakietowej, musi być nie mniejsza oraz nie większa od określonego wolumenu (patrz obok)

Instrument

Wolumen minimalny

Wolumen maksymalny

Kontrakty terminowe na indeksy giełdowe

200

1 600

Kontrakty giełdowe na kursy akcji

500

4 000

Kontrakty terminowe na obligacje Skarbu Państwa

200

1 600

Kontrakty terminowe na kursy walut

200

1 600

Opcje na indeksy giełdowe

200

2 400

Opcje na kursy akcji

200

2 400

Transakcje pakietowe mogą być również zawierane dla instrumentów notowanych na BondSpot pod warunkiem, że:

  • Wartość transakcji to minimum 50.000 zł
  • Cena papieru wartościowego różni się nie więcej niż 30% od jego średniej ceny ważonej wolumenem obrotu z ostatnich 5 dni obrotu, z wyłączeniem transakcji pakietowych, przed dniem poprzedzającym zawarcie transakcji pakietowej