BNP PARIBAS | Bank zmieniającego się świata | Biuro Maklerskie
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek
Zapisy w ofertach
publicznych (IPO)

zaloguj się

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Badanie adekwatności usługi inwestycyjnej

Zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 roku w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz.U. z 2012 roku, poz. 1078) Bank oraz Biuro Maklerskie, przed zawarciem z Klientem umowy o świadczenie usługi maklerskiej, są zobowiązane do upewnienia się, że usługa maklerska bądź instrument finansowy będący przedmiotem oferowanej usługi maklerskiej są dla Klienta odpowiednie, biorąc pod uwagę jego indywidualną sytuację. Odpowiedniość oznacza rozumienie produktu przez Klienta, a w szczególności znajomość wszelkich ryzyk związanych z danym produktem i ich wpływ na obecną i przyszłą cenę. Badanie, podczas którego weryfikacji podlega poziom wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego Klienta w zakresie instrumentów finansowych, a także jego cele inwestycyjne, poziom akceptowalnego ryzyka, jak również zakładany horyzont czasowy inwestycji i indywidualna sytuacja finansowa, jest zestawem pytań, na które Klient powinien odpowiedzieć zgodnie ze stanem faktycznym, umożliwiając tym samym dokonanie odpowiednio - przez Bank oraz przez Biuro Maklerskie oceny odpowiedniości.

Brak wypełnienia testu jest równoznaczny z brakiem możliwości wykonania oceny wiedzy i doświadczenia Klienta, a w konsekwencji brakiem możliwości oceny, które z oferowanych produktów są dla niego właściwe. Odmowa wypełnienia testu odpowiedniości stanowi przeszkodę do zawarcia wybranej umowy o świadczenie usługi maklerskiej.