BNP PARIBAS | Bank zmieniającego się świata | Biuro Maklerskie
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek
Zapisy w ofertach
publicznych (IPO)

zaloguj się

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Informacje o Banku

NAZWA I SIEDZIBA ORAZ PODSTAWOWE INFORMACJE
ROZWIŃ
ZWIŃ

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-211) przy ul. Kasprzaka 10/16, zarejestrowany jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiada NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. („Bank”) jest bankiem uniwersalnym. Klientom indywidualnym oferuje produkty oszczędnościowo-inwestycyjne oraz kredytowe, klientom firmowym dostarcza rozwiązania z zakresu finansowania działalności na rynku lokalnym oraz międzynarodowym.

Bank i działające w jego ramach Biuro Maklerskie należą do grupy BNP Paribas, europejskiej instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. Podmiotem dominującym wobec Banku jest BNP Paribas SA z siedzibą w Paryżu za pośrednictwem BNP Paribas Fortis SA/NV z siedzibą w Brukseli. Grupa prowadzi działalność w zakresie m.in. bankowości detalicznej, korporacyjnej, inwestycyjnej oraz zarządzania aktywami i majątkiem.

DANE KONTAKTOWE
ROZWIŃ
ZWIŃ

Bank BGŻ BNP Paribas SA
Bankowość Prywatna
Bielańska 12
00-085 Warszawa
tel. (48) 22 566-90-26
www.bgzbnpparibas.pl

JĘZYKI OBOWIĄZUJĄCE W KONTAKTACH Z KLIENTAMI
ROZWIŃ
ZWIŃ

Klient może się kontaktować z Bankiem w języku polskim. W tym języku Bank sporządza dokumenty oraz przekazuje Klientowi informacje. Bank w niektórych przypadkach, na wniosek Klienta, ma możliwość przekazywania Klientom wybranych informacji lub dokumentów dodatkowo w języku angielskim.

SPOSOBY KOMUNIKACJI
ROZWIŃ
ZWIŃ

Klienci Bankowości Prywatnej mogą komunikować się z Bankiem:

 • osobiście w siedzibie Departamentu Bankowości Prywatnej;
 • osobiście poprzez sieć wyznaczonych oddziałów, których adresy są dostępne na stronie internetowej www.bankowosc-prywatna.bnpparibas.pl;
 • telefonicznie pod numerem: (48) 22 566-90-26 lub poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny z dedykowanym doradcą z Departamentu Bankowości Prywatnej;
 • za pośrednictwem strony internetowej: www.bankowosc-prywatna.bnpparibas.pl.
ZEZWOLENIE
ROZWIŃ
ZWIŃ

Bank posiada zezwolenie na prowadzenie:

 • działalności maklerskiej na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) numer KPWiG-4021-18/2001-6027 z dnia 7 sierpnia 2001 r.,
 • działalności powierniczej na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) numer KPWiG -4051-1/2002 z dnia 14 maja 2002 r.,
 • działalności maklerskiej w zakresie sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów
   finansowych na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego numer DFL/404/10/34/1/4/10/KK z dnia 14 września 2010 r.
 • działalności maklerskiej w zakresie zarządzania portfelem w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego numer DRK/WL/404/3/20/14/15/1 z dnia 10 czerwca 2014 r.

Nadzór nad działalnością Banku, w tym Biura Maklerskiego sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego, Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa.

SYSTEM ZABEZPIECZENIA AKTYWÓW KLIENTÓW
ROZWIŃ
ZWIŃ

Środki gromadzone na rachunkach pieniężnych prowadzonych przez Bank gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny na zasadach określonych w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z dnia 14 grudnia 1994 r. Szczegółowe informacje na temat obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów można uzyskać pod adresem http://www.bgzbnpparibas.pl/bfg-system-gwarantowania-depozytow-w-polsce.asp jak również na stronie internetowej www.bfg.pl.

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG
ROZWIŃ
ZWIŃ

W ramach świadczonych usług związanych z produktami oszczędnościowo – inwestycyjnymi Bank oferuje Klientom m.in.:

 • przyjmowanie i przekazywanie zleceń – w zakresie jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych;
 • nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych – w zakresie obligacji skarbowych i bonów skarbowych.

Na potrzeby Klientów Bankowości Prywatnej Bank oferuje usługi maklerskie realizowane przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas Polska S.A. w przypadku których:

 • szczegółowe zasady dotyczące świadczenia usług doradczych określa  „Regulamin świadczenia Usługi Doradztwa Inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A dla klientów bankowości prywatnej”,
 • szczegółowe zasady dotyczące świadczenia usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych określa „Regulamin świadczenia usługi zarządzania portfelem w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej”,
 • szczegółowe zasady dotyczące świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń klientów bankowości prywatnej określa „Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej”.
AGENT
ROZWIŃ
ZWIŃ

Bank nie działa za pośrednictwem agenta firmy inwestycyjnej w rozumieniu art. 79 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

ZASADY WNOSZENIA I ZAŁATWIANIA SKARG LUB REKLAMACJI KLIENTÓW
ROZWIŃ
ZWIŃ
W każdym przypadku stwierdzenia przez Klienta nieprawidłowości w świadczeniu usług możliwe jest złożenie reklamacji lub skargi w następujący sposób:
 • osobiście w siedzibie Departamentu  Bankowości Prywatnej lub w wyznaczonych oddziałach Banku. Aktualny wykaz oddziałów Banku dostępny jest na stronie internetowej www.bnpparibas.pl;
 • telefonicznie poprzez infolinię: nr tel. 801 367 847 lub (48) 22 566-93-00;
 • korespondencyjnie na adres siedziby Departamentu Bankowości Prywatnej.

Tryb i formę rozpatrywania skarg i reklamacji w zakresie poszczególnych usług świadczonych przez Bank oraz udzielania odpowiedzi przez Bank określają poszczególne regulaminy świadczonych usług.

RAPORTY ZE ŚWIADCZENIA USŁUG
ROZWIŃ
ZWIŃ

Bank sporządza i przekazuje raporty z wykonywania świadczonych usług. Szczegółowe zasady, częstotliwość lub terminy raportowania zostały wskazane w poszczególnych regulaminach świadczenia danej usługi lub dodatkowo w umowie z Klientem o świadczenie danej usług.

KOSZTY I OPŁATY ZWIĄZANE Z USŁUGAMI
ROZWIŃ
ZWIŃ

Świadczenie usług przez Bank wiąże się z kosztami, prowizjami i opłatami. Informacje o kosztach, prowizjach i opłatach związanych z jednostkami uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytułami uczestnictwa funduszy zagranicznych zawarte są w prospektach informacyjnych funduszy oraz skrótach tych prospektów, dostępnych w oddziałach Banku oraz w jego serwisie internetowym. Szczegółowe tabele prowizji i opłat dostępne są w oddziałach Banku lub na stronach internetowych poszczególnych towarzystw funduszy inwestycyjnych, z którymi Bank współpracuje. W przypadku korzystania przez Klienta z sytemu bankowości internetowej Pl@net, powyższe informacje są również dostępne dla niego za pośrednictwem tego systemu. Od zleceń składanych za pomocą systemu Pl@net Bank nie pobiera opłat. Jeśli Bank i Klient nie ustalą inaczej, koszty, prowizje i opłaty należne Bankowi lub podmiotom trzecim zostaną automatycznie pobrane przez Bank z rachunku Klienta prowadzonego przez Bank. Z tytułu zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży obligacji skarbowych lub bonów skarbowych Bank pobiera opłaty zgodnie z Taryfą prowizji i opłat.