BNP PARIBAS | Bank zmieniającego się świata | Biuro Maklerskie
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek
Zapisy w ofertach
publicznych (IPO)

zaloguj się

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Informacje o BM

NAZWA I SIEDZIBA BIURA MAKLERSKIEGO
ROZWIŃ
ZWIŃ

Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas SA („Biuro Maklerskie”) jest wyodrębnioną jednostką Banku BGŻ BNP Paribas S.A. prowadzącą działalność maklerską. Biuro Maklerskie ma swoją siedzibę przy ul. Żurawiej 6/12, 00-503 Warszawa.

DANE TELEADRESOWE POZWALAJACE NA BEZPOŚREDNI KONTAKT KLIENTA Z BIUREM MAKLERSKIM
ROZWIŃ
ZWIŃ

Adres: ul. Żurawia 6/12
00-503 Warszawa
Tel. (48) 22 329-43-03; (48) 22 507 52 77
e-mail: maklerzy@bnpparibas.pl, doradcy.inwestycyjni@bnpparibas.pl oraz portfele@bnpparibas.pl
Adres strony internetowej: www.bm.bnpparibas.pl

JĘZYKI OBOWIĄZUJĄCE W KONTAKTACH Z KLIENTAMI
ROZWIŃ
ZWIŃ
 1. Klient może się kontaktować z Biurem Maklerskim w języku polskim. W tym języku Biuro Maklerskie sporządza dokumenty oraz przekazuje Klientowi informacje.
 2. Na wniosek Klienta i za zgodą Biura Maklerskiego istnieje możliwość przekazywania Klientom wybranych informacji lub dokumentów dodatkowo w języku angielskim.
SPOSOBY KOMUNIKACJI KLIENTA Z BIUREM MAKLERSKIM
ROZWIŃ
ZWIŃ
 1. Klient może się komunikować z Biurem Maklerskim:
 2. Klient Biura Maklerskiego, korzystający z usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, może składać zlecenia:
  • Telefonicznie pod numerem (48) 22 507-52-72 do 74 oraz 22 507-52-77;
  • Drogą elektroniczną bezpośrednio w systemach elektronicznych Domu Maklerskiego.
INFORMACJA NA TEMAT POSIADANEGO ZEZWOLENIA NA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ
ROZWIŃ
ZWIŃ
 1. Biuro Maklerskie posiada zezwolenie na prowadzenie:
  • działalności maklerskiej na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) numer KPWiG-4021-18/2001-6027 z dnia 7 sierpnia 2001 r.,
  • działalności powierniczej na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) numer KPWiG -4051-1/2002 z dnia 14 maja 2002 r.,
  • działalności maklerskiej w zakresie sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego numer DFL/404/10/34/1/4/10/KK z dnia 14 września 2010 r.,
  • działalności maklerskiej w zakresie zarządzania portfelem w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego numer DRK/WL/404/3/20/14/15/1 z dnia 10 czerwca 2014 r.
 2. Nadzór nad działalnością Biura Maklerskiego sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego, Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa.
SYSTEM ZABEZPIECZENIA AKTYWÓW KLIENTÓW
ROZWIŃ
ZWIŃ
W związku z prowadzeniem działalności maklerskiej w ramach Biura Maklerskiego, Bank jest uczestnikiem systemu rekompensat prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Celem systemu rekompensat jest zapewnienie Klientom korzystającym z usług maklerskich Biura Maklerskiego (posiadającym rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny w Biurze Maklerskim) wypłat środków pieniężnych i rekompensaty z tytułu utraconych instrumentów finansowych do wysokości określonej ustawą o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.). Wypłata środków zagwarantowanych inwestorom ma miejsce w przypadku zaistnienia jednego z trzech zdarzeń:
 1. ogłoszenia upadłości Banku,
 2. prawomocnego oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek Banku nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub
 3. stwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego, że Bank z powodów ściśle związanych z sytuacją finansową, nie jest w stanie wykonać ciążących na nim zobowiązań wynikających z  roszczeń inwestorów i nie jest możliwe ich wykonanie w najbliższym czasie.

Ochroną systemem objęte są środki pieniężne i instrumenty finansowe inwestorów, według stanu tych środków na dzień niewypłacalności Banku.
Inwestor otrzymuje 100% wartości utraconych środków w przypadku, gdy ich równowartość w złotych nie przekroczy 3 000 EURO (według kursu na dzień upadłości Banku).
Jeżeli wartość utraconych środków inwestora przekracza 3 000 EURO, inwestor otrzymuje równowartość w złotych 3 000 EURO oraz 90% nadwyżki ponad tę kwotę.
Jednakże górna granica środków objętych systemem rekompensat od 1 stycznia 2008 r., stanowi równowartość w złotych 22 000 EURO.
Do wyliczenia wysokości rekompensaty w złotych polskich przyjmuje się średni kurs NBP zgodnie z tabelą kursową z dnia zaistnienia okoliczności stanowiącej podstawę do wypłat rekompensat.
W przypadku, gdy Biuro Maklerskie świadcząc działalność maklerską na rzecz Klientów Bankowości Prywatnej nie przechowuje ich aktywów, nie prowadzi rachunków papierów wartościowych ani rachunków pieniężnych ochrona aktywów Klienta odbywa się na zasadach określonych przepisami prawa obowiązującymi podmioty, w których przedmiotowe aktywa są przechowywane. Zasady przechowywania aktywów są opisane w regulacjach Domu Maklerskiego, do którego Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas SA przekazuje przyjęte od Klientów lub podmiotów działających na rachunek Klienta, zlecenia nabycia lub zbycia instrumentów finansowych.

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH
ROZWIŃ
ZWIŃ
 1. Biuro Maklerskie świadczy na rzecz Klientów Bankowości Prywatnej usługi maklerskie w zakresie:
  • przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych;
  • wykonywania zleceń o których mowa powyżej na rachunek dającego zlecenie;
  • oferowania instrumentów finansowych;
  • przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych oraz prowadzenie rachunków  pieniężnych;
  • doradztwa inwestycyjnego;
  • zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.
 2. Usługi maklerskie świadczone są przez Biuro Maklerskie na podstawie zawieranych z Klientami umów o świadczenie danej usługi maklerskiej. Szczegółowe zasady świadczenia usług maklerskich określają właściwe regulaminy świadczenia usług maklerskich dostępne na stronie internetowej http://www.bm.bnpparibas.pl/.
AGENT
ROZWIŃ
ZWIŃ

Biuro Maklerskie nie działa za pośrednictwem agenta firmy inwestycyjnej w rozumieniu art. 79 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

ZASADY WNOSZENIA I ZAŁATWIANIA SKARG LUB REKLAMACJI KLIENTÓW
ROZWIŃ
ZWIŃ

W każdym przypadku stwierdzenia przez Klienta nieprawidłowości w świadczeniu usług maklerskich możliwe jest złożenie reklamacji lub skargi w następujący sposób:

 • osobiście w oddziałach Banku, Centrach Obsługi Produktów Inwestycyjnych (COPI) . Aktualny wykaz oddziałów Banku dostępny jest na stronie internetowej www.bm.bnpparibas.pl; oraz oddziałów i COPI  na stronie internetowej www.bgz.pl
 • telefonicznie pod numerem:  (48) 22 507-52-77;
 • korespondencyjnie na adres siedziby Biura Maklerskiego.

Tryb i formę rozpatrywania skarg i reklamacji w zakresie usług maklerskich świadczonych przez Biuro Maklerskie oraz udzielania odpowiedzi przez Biuro Maklerskie określają poszczególne regulaminy świadczenia usług maklerskich.

RAPORTY ZE ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH
ROZWIŃ
ZWIŃ
 1. Biuro Maklerskie sporządza i przekazuje raporty ze świadczenia usługi:
  • przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych bezpośrednio lub za pośrednictwem innej firmy inwestycyjnej;
  • doradztwa inwestycyjnego bezpośrednio,
  • zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych bezpośrednio.
 2. Szczegółowe zasady, częstotliwość lub terminy raportowania zostały wskazane w poszczególnych regulaminach świadczenia danej usługi maklerskiej lub dodatkowo w umowie z Klientem o świadczenie danej usługi.
KOSZTY I OPŁATY ZWIĄZANE Z USŁUGAMI MAKLERSKIMI ŚWIADCZONYMI PRZEZ BIURO MAKLERSKIE
ROZWIŃ
ZWIŃ

Z tytułu świadczonych usług maklerskich Biuro Maklerskie pobiera opłaty zgodne z Taryfą prowizji i opłat za czynności wykonywane w ramach Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas SA oraz regulaminami poszczególnych usług.

PODSTAWOWE ZASADY POSTĘPOWANIA BIURA MAKLERSKIEGO W PRZYPADKU POWSTANIA KONFLIKTU INTERESÓW
ROZWIŃ
ZWIŃ

Zarówno Bank jak i Biuro Maklerskie przeciwdziałają wystąpieniu konfliktów interesów poprzez wprowadzenie stosownych zasad przedstawionych w „Regulaminie zarządzania konfliktami interesów w Banku BGŻ BNP Paribas SA oraz w Biurze Maklerskim Banku BGŻ BNP Paribas S.A.”. Każdy zidentyfikowany potencjalny lub rzeczywisty konflikt interesów jest zarządzany poprzez stosowanie środków organizacyjnych lub administracyjnych, lub innych mechanizmów zaradczych w celu ochrony interesu Klienta oraz zapewnienia, iż nie dojdzie do naruszenia jego interesu.  
W przypadku, gdy zastosowane przez Biuro Maklerskie zasady i środki przeciwdziałania konfliktom interesów nie zapewnią wystarczającej ochrony przed wystąpieniem rzeczywistego konfliktu interesów i powstanie ryzyko naruszenia interesów Klienta, Biuro Maklerskie informuje o tym Klienta, pisemnie lub przy użyciu innego trwałego nośnika informacji.
Do czasu otrzymania od Klienta wyraźnej informacji o woli zawarcia lub kontynuowania umowy o świadczenie danej usługi Biuro Maklerskie powstrzyma się od świadczenia tej Usługi dla Klienta.
Informacje dotyczące zasad postępowania Banku w przypadku powstania konfliktu interesów, zostały zawarte w: „Polityce zarządzania konfliktami interesów w ramach wykonywania czynności na instrumentach finansowych i świadczenia Usług inwestycyjnych”.