BNP PARIBAS | Bank zmieniającego się świata | Biuro Maklerskie
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek
Zapisy w ofertach
publicznych (IPO)

zaloguj się

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Ogólne zasady zarządzania konfliktami interesów w Banku oraz Biurze Maklerskim BGŻ BNP Paribas Polska

PODSTAWOWE ZASADY POSTĘPOWANIA BANKU ORAZ BIURA MAKLERSKIEGO W PRZYPADKU POWSTANIA KONFLIKTU INTERESÓW

Zarówno Bank jak i Biuro Maklerskie przeciwdziałają wystąpieniu konfliktów interesów poprzez wprowadzenie stosownych zasad przedstawionych w „Regulaminie zarządzania konfliktami interesów w Banku BGŻ BNP Paribas SA oraz w Biurze Maklerskim Banku BGŻ BNP Paribas S.A.”. Każdy zidentyfikowany potencjalny lub rzeczywisty konflikt interesów jest zarządzany poprzez stosowanie środków organizacyjnych lub administracyjnych, lub innych mechanizmów zaradczych w celu ochrony interesu Klienta oraz zapewnienia, iż nie dojdzie do naruszenia jego interesu.
W przypadku, gdy zastosowane przez Biuro Maklerskie zasady i środki przeciwdziałania konfliktom interesów nie zapewnią wystarczającej ochrony przed wystąpieniem rzeczywistego konfliktu interesów i powstanie ryzyko naruszenia interesów Klienta, Biuro Maklerskie informuje o tym Klienta, pisemnie lub przy użyciu innego trwałego nośnika informacji.
Do czasu otrzymania od Klienta wyraźnej informacji o woli zawarcia lub kontynuowania umowy o świadczenie danej usługi Biuro Maklerskie powstrzyma się od świadczenia tej Usługi dla Klienta.
Informacje dotyczące zasad postępowania Banku w przypadku powstania konfliktu interesów, zostały zawarte w: „Polityce zarządzania konfliktami interesów w ramach wykonywania czynności na instrumentach finansowych i świadczenia Usług inwestycyjnych”.

WPROWADZENIE
ROZWIŃ
ZWIŃ

Zgodnie z Ustawą o obrocie instrumentami finansowymi i stosownymi rozporządzeniami wykonawczymi, wynikającymi z przepisów unijnej dyrektywy Markets in Financial Instruments (MiFID), Bank, w tym Biuro Maklerskie mają obowiązek wdrożyć stosowne środki umożliwiające identyfikację i zapobieganie lub też zarządzanie potencjalnymi i rzeczywistymi konfliktami interesów.

Bank opracował i wdrożył „Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz w Biurze Maklerskim Banku BGŻ BNP Paribas S.A.”, w którym znalazły się zasady zarządzania konfliktami interesów w Banku, obowiązujące również w Biurze Maklerskim jako wyodrębnionej jednostce organizacyjnej Banku.

W Regulaminie tym została opisana strategia działania Banku/Biura Maklerskiego umożliwiająca ochronę interesów Klienta oraz zapewnienie, iż nie dojdzie do naruszenia jego interesów.
W uproszczeniu, strategia ta realizowana jest przez:

 • rozpoznawanie okoliczności, które mogą prowadzić do powstania potencjalnego lub rzeczywistego konfliktu interesów powodującego istotne ryzyko wyrządzenia szkody interesom Klientów;
 • stworzenie odpowiednich środków organizacyjnych lub administracyjnych umożliwiających zarządzanie sytuacjami powodującymi konflikt;
 • stosowanie rozwiązań i mechanizmów zaradczych w celu ochrony interesu Klienta oraz zapewnienia, iż nie dojdzie do naruszenia jego interesu.

W przypadku, gdy zastosowane przez Biuro Maklerskie zasady i środki przeciwdziałania konfliktom interesów nie zapewnią wystarczającej ochrony przed wystąpieniem rzeczywistego konfliktu interesów i powstanie ryzyko naruszenia interesów Klienta, Biuro Maklerskie informuje o tym Klienta, pisemnie lub przy użyciu innego trwałego nośnika informacji.

Do czasu otrzymania od Klienta wyraźnej informacji o woli zawarcia lub kontynuowania Umowy o świadczenie danej usługi Bank powstrzyma się od świadczenia tej Usługi dla Klienta.
Niniejszy dokument zawiera streszczenie najważniejszych informacji odnośnie postępowania Biura Maklerskiego w kwestii zarządzania sytuacjami mogącymi powodować powstanie konfliktów interesów.

DEFINICJE
ROZWIŃ
ZWIŃ

Konflikt interesów to znane Bankowi/Biuru Maklerskiemu okoliczności, które mogą doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Banku, Osoby powiązanej z Bankiem/Biurem Maklerskim i obowiązkiem działania przez Bank/Biuro Maklerskie w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta, jak również znane Bankowi okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesami kilku Klientów.

Konflikt interesów może powstać w relacjach pomiędzy:

 • Klientem a Bankiem/Biurem Maklerskim;
 • Klientem a osobą powiązaną z Bankiem/Biurem Maklerskim, w tym pracownikiem;
 • dwoma lub więcej Klientami Banku/Biura Maklerskiego;
 • Bankiem/Biurem Maklerskim, a osobą powiązaną z Bankiem/Biurem Maklerskim, w tym pracownikiem.

Osoba powiązana – oznacza każdą z następujących osób:

 • Pracownika Biura Maklerskiego lub Banku, w tym osobę wchodzącą w skład statutowych organów Banku;
 • Zewnętrznego dostawcę usług lub przedsiębiorcę, któremu powierzono wykonywanie czynności związanych z działalnością lub usługą inwestycyjną świadczoną przez Bank).

Klient - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, która:

 • zawarła z Bankiem/Biurem Maklerskim umowę dot. świadczenia usługi lub działalności maklerskiej wykonywanej przez Biuro Maklerskie lub z Bankiem umowę dot. świadczenia usługi bankowej mogącej mieć wpływ na usługę lub działalność maklerską;
 • potencjalnie zamierza zawrzeć z Bankiem/Biurem Maklerskim umowę dotyczącą świadczenia usługi lub działalność maklerskiej lub o korzystanie z innych produktów i usług, w przypadku podejmowania przez Bank/Biuro Maklerskie działań mających na celu zawarcie takiej umowy;
 • potencjalnie zamierza zawrzeć umowę dot. czynności maklerskiej świadczonej przez Bank.
SYTUACJE PROWADZĄCE DO POWSTANIA KONFLIKTU INTERESÓW
ROZWIŃ
ZWIŃ

Oceniając zakres świadczonych usług, Bank/Biuro Maklerskie rozpoznało następujące sytuacje, które mogą prowadzić do powstania konfliktu interesów:

 • Sytuacje, gdy Pracownik ma interes w określonym wyniku usługi lub transakcji zawieranej w imieniu Klienta sprzeczny z interesem Klienta;
 • Uzyskiwanie przez Bank/Biuro Maklerskie korzyści materialnych i niematerialnych od osób trzecich, co może wpłynąć na działania sprzeczne z interesami Klientów;
 • Uzyskiwanie przez Pracowników od osób trzecich, w tym Klientów, korzyści materialnych i niematerialnych, w szczególności prezentów lub innych form gratyfikacji o znacznej wartości majątkowej lub korzyści majątkowej innej niż standardowe prowizje i opłaty, co może wpłynąć na sposób wykonywania czynności maklerskich sprzeczny z interesem Klientów;
 • Uzyskiwanie przez Pracowników wynagrodzenia od Banku/Biura Maklerskiego powodującego preferowanie interesów Banku/Biura Maklerskiego kosztem interesów Klienta;
 • Posiadanie informacji poufnych o emitentach (tj. niepodanych do publicznej wiadomości), które w przypadku ujawnienia lub wykorzystania wpłynęłyby na świadczone usługi;
 • Niekontrolowany przepływ pomiędzy osobami powiązanymi informacji o Klientach i zleceniach;
 • Dokonywanie transakcji własnych przez osoby powiązane w zakresie instrumentów finansowych będących przedmiotem zlecenia Klienta;
 • Nieuzasadnione preferowanie interesów jednego Klienta w stosunku do interesów drugiego Klienta w zakresie szybkości przekazywania zleceń;
 • Sytuacja konfliktów interesów wynikające z faktu wchodzenia Banku/Biura Maklerskiego w skład grupy kapitałowej BNP Paribas i powiązań grupowych członków tej grupy oraz wykonywania innej działalności (w tym maklerskich) przez członków tej grupy;
 • Sytuacje konfliktów interesów wynikające ze struktury organizacyjnej Banku/Biura Maklerskiego (świadczenie kilku usług maklerskich i uzależnienie wykonywania jednej usługi od innej);
 • Zarządzanie portfelem jednego lub kilku Klientów w wykorzystaniem informacji posiadanych w związku ze świadczeniem usług na rzecz innych Klientów Biura Maklerskiego;
 • Biuro Maklerskie lub osoba powiązana z Biurem Maklerskim prowadzi taką samą działalności jak działalność prowadzone przez Klienta;
 • Biuro Maklerskie lub osoba powiązana z Biurem Maklerskim ma interes w określonym wyniku usługi świadczonej na rzecz Klienta albo transakcji przeprowadzanej w imieniu Klienta i jest on rozbieżny z interesem Klienta;
 • Biuro Maklerskie lub osoba powiązana z Biurem Maklerskim może uzyskać korzyść lub uniknąć straty wskutek poniesienia straty lub nieuzyskania korzyści, przez co najmniej jednego Klienta;
 • Dokonywanie transakcji kupna i sprzedaży instrumentów finansowych pomiędzy zarządzanymi portfelami w ramach świadczenia usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych;
ŚRODKI UMOŻLIWIAJĄCE SKUTECZNE ZARZĄDZANIE KONFLIKTAMI INTERESÓW
ROZWIŃ
ZWIŃ

1. Regulaminy, polityki i procedury

Zarówno Bank jak i Biuro Maklerskie wdrożyły i stosują w ramach swojej działalności szereg regulaminów, polityk i procedur mających na celu zarządzanie sytuacjami mogącymi powodować powstanie konfliktu interesów. Dokumenty te podlegają stałemu procesowi monitoringu i weryfikacji, są one jednocześnie przedmiotem szkoleń dla pracowników Banku oraz Biura Maklerskiego.

2. Sposoby zarządzania konfliktem interesów

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji Polityki Bank wdrożył w jednostkach organizacyjnych Banku, w tym w Biurze Maklerskim, zestaw środków organizacyjnych i administracyjnych, mających na celu zapobieganie sytuacjom konfliktów interesów. Środki te obejmują następujące elementy:

 • Bariery informacyjne
  Pracownicy przestrzegają poufności informacji dotyczących Klientów i nie ujawniają ich, ani też nie wykorzystują w niewłaściwy sposób. W szczególnie wrażliwych przypadkach Bank/Biuro Maklerskie stosują zasadę tzw. „chińskiego muru” i stosowne procedury mające na celu zapobieżenie nieuzasadnionej wymianie informacji pomiędzy pracownikami różnych jednostek Banku lub Biura Maklerskiego. W podobnych sytuacjach Bank/Biuro Maklerskie dokonuje również podziału informacji, a zarządzanie nimi powierza jednocześnie kilku różnym pracownikom wyższego szczebla.
 • Oddzielenie nadzoru / funkcji
  Jeżeli w ramach działalności danej jednostki organizacyjnej Banku/Biura Maklerskiego czy w ramach konkretnej działalności biznesowej mogłoby dojść do powstania konfliktu interesów, działalność taka będzie rozdzielana na dwie osobne jednostki nadzorowane przez niezależnych od siebie pracowników wyższego szczebla.
 • Wynagrodzenie
  Wynagrodzenie i premie powiązane są z zyskami Banku lub jednostki, w której zatrudniony jest pracownik. Jednocześnie Bank/Biuro Maklerskie unika sytuacji, w których wynagrodzenie i premie byłyby uzależnione od wyników działów o odmiennych interesach lub w których naliczanie wynagrodzenia odbywałoby się z brakiem poszanowania interesów Klientów.
 • Zachęty
  Przyjmowanie przez Bank/Biuro Maklerskie zachęt, tj. opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych, przyjmowanych od osób trzecich w związku ze świadczoną na rzecz Klientów usługą jest akceptowane jedynie wtedy, gdy informacje o zachęcie zostaną ujawnione Klientom oraz gdy przyjęcie zachęty służy poprawie jakości świadczonej usługi. Jednocześnie zabronione jest przyjmowanie korzyści pieniężnych lub niepieniężnych uzyskiwanych przez Bank lub Biuro Maklerskie lub jego pracowników w związku z obrotem instrumentami finansowymi, mogących wpłynąć na nierzetelne postępowanie w trakcie świadczenia usług.
  Biuro Maklerskie świadcząc usługę zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych dla klientów bankowości prywatnej, w związku z nabywaniem do portfeli - w ramach wybranych strategii inwestycyjnych – jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, regularnie otrzymuje od towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz spółek zarządzających tymi funduszami inwestycyjnymi wynagrodzenie z tytułu dystrybucji tych jednostek uczestnictwa. Wynagrodzenie to stanowi 50% stawki opłaty za zarządzanie pobieranej od Uczestników (Klientów) danego funduszu  inwestycyjnego.  Maksymalna wysokość opłaty za zarządzanie pobieranej w danym funduszu inwestycyjnym określona jest w prospekcie informacyjnym oraz statucie tego funduszu. Klient zwolniony jest z pozostałych opłat w tym opłaty manipulacyjnej za nabycie.
  Na każde żądanie Klienta Biuro Maklerskie udostępni szczegółowe, rzetelne i przedstawione w sposób niebudzący wątpliwości informacje o opłatach, prowizjach lub świadczeniach niepieniężnych,, o których mowa powyżej.
 • Transakcje własne pracowników
  Aby zapobiec konfliktom interesów związanym z wykorzystywaniem informacji uzyskanych od Klientów, a także aby uniknąć wystąpienia manipulacji na rynku, wszyscy pracownicy podlegają wewnętrznym zasadom regulującym dokonywanie przez nich transakcji na własny rachunek.
 • Zewnętrzna działalność pracowników
  Pracownicy objęci są zasadami stworzonymi w celu zapobieżenia wystąpieniu konfliktów interesów związanych z prowadzoną przez nich działalnością poza Bankiem.
 • Prezenty
  Zgodnie z odrębną procedurą pracownicy nie mogą przyjmować żadnych prezentów, które nie są uznawane za typowe dla relacji, które ich łączą z ich Klientami. Zbyt kosztowne prezenty oferowane przez Klientów mogą prowadzić do powstania konfliktu interesów.
 • Ujawnienie konfliktu interesów
  W sytuacji, gdy wyczerpały się możliwości zarządzania sytuacjami wywołującymi konflikt interesów lub gdy dostępne środki zaradcze w niewystarczający sposób chronią interes Klientów, fakt wystąpienia konfliktu jest ujawniany, aby umożliwić Klientowi podjęcie świadomej decyzji odnośnie tego, czy w zaistniałej sytuacji w dalszym ciągu jest on zainteresowany korzystaniem z danej usługi za pośrednictwem Banku/Biura Maklerskiego.
 • Odmowa działalności
  W szczególnych sytuacjach, w których Bank/Biuro Maklerskie jest przekonane, że zostały wyczerpane absolutnie wszystkie możliwości zarządzania sytuacjami powodującymi konflikt interesów, Bank/Biuro Maklerskie ma możliwość odmowy świadczenia danej usługi na rzecz Klienta.