BNP PARIBAS | Bank zmieniającego się świata | Biuro Maklerskie
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek
Zapisy w ofertach
publicznych (IPO)

zaloguj się

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Podstawowe informacje o dyrektywie MiFID

W państwach Unii Europejskiej w stosunku do instrumentów finansowych odnoszą się standardy tzw. MiFID (ang. Markets in Financial Instruments Directive). MiFID jest dyrektywą, która ustanawia jednolite ramy prawne dla firm inwestycyjnych i usług inwestycyjnych na terenie Unii Europejskiej, a także Islandii, Norwegii i Liechtensteinu.

MiFID obejmuje następujące akty prawne:

 • Dyrektywę 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 kwietnia 2004 roku w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG;
 • Dyrektywę Komisji 2006/73/WE z 10 sierpnia 2006 roku wprowadzającą środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy (akt wykonawczy);
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1287/2006 z 10 sierpnia 2006 roku wprowadzające środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zobowiązań przedsiębiorstw inwestycyjnych w zakresie prowadzenia rejestrów, sprawozdań z transakcji, przejrzystości rynkowej, dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy (akt wykonawczy).

Jest to element prawa Unii Europejskiej, który ustanawia spójne ramy prawne dla usług inwestycyjnych oraz rynków finansowych. Dyrektywa wprowadza regulacje, które mają wpływ na organizację i sposób funkcjonowania firm inwestycyjnych i banków, wspiera i ułatwia świadczenie usług inwestycyjnych w ramach Unii Europejskiej oraz ma na celu zwiększenie integracji unijnych rynków kapitałowych. Co szczególnie istotne z punktu widzenia klientów, MiFID wyznacza standardy, które obowiązują firmy inwestycyjne w zakresie ochrony klientów oraz przejrzystości i konkurencyjności działania firm inwestycyjnych i banków na rynkach instrumentów finansowych.

Implementacja przepisów dyrektywy MiFID w Polsce, wymagała nowelizacji lub wprowadzenia następujących aktów prawnych:

 • Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. oraz aktów wykonawczych do ustawy:
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. Nr 206, poz. 1715);
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz.U. z 2012 roku, poz. 1078);
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych oraz warunków szacowania przez dom maklerski kapitału wewnętrznego (Dz.U. z 2012 roku, poz. 1072);
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie warunków, jakie musi spełniać organizowany przez firmę inwestycyjną alternatywny system obrotu (Dz. U. Nr 187, poz. 1448).
 • Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. i aktów wykonawczych do tej ustawy;
 • Ustawy o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 r. i aktów wykonawczych do tej ustawy.

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. przy świadczeniu usług inwestycyjnych oraz Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas SA przy świadczeniu usług maklerskich, w drodze wykonywania obowiązków wynikających z aktów prawa polskiego implementujących wymogi dyrektywy MiFID, jest zobowiązane do stosowania zasad pozwalających na zapewnienie Klientom ochrony m.in. poprzez:

 • klasyfikację Klientów mającą na celu zapewnie odpowiedniego poziomu ochrony w ramach świadczonej usługi maklerskiej;
 • dokonywanie oceny odpowiedniości usług maklerskich i instrumentów finansowych;
 • wprowadzenie zasad postępowania Banku oraz Biura Maklerskiego w przypadku powstania konfliktu interesów;
 • przyjmowanie i przekazywanie zleceń w sposób uwzględniający najlepiej pojęty interes Klientów;
 • informowanie o instrumentach finansowych oraz ryzykach z nimi związanych.