BNP PARIBAS | Bank zmieniającego się świata | Biuro Maklerskie
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek
Zapisy w ofertach
publicznych (IPO)

zaloguj się

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Ryzyko inwestycyjne

Nieodłączną częścią każdej inwestycji jest ryzyko, którego poziom jest zróżnicowany i zależy od rodzaju instrumentu finansowego, będącego przedmiotem inwestycji. Każdorazowa decyzja inwestycyjna powinna być poprzedzoną analizą polegającą na określeniu oczekiwanego przyszłego dochodu oraz oceny poziomu ryzyka z nim związanego. Inwestowanie środków w instrumenty finansowe wiąże się z możliwością wystąpienia ryzyka utraty części lub całości zainwestowanych środków, a nawet koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Ponadto na cenę instrumentów finansowych wpływ może mieć wiele różnych czynników, które są lub mogą być niezależne od emitentów i wyników ich działalności, do których zaliczyć można m.in. zmieniające się warunki ekonomiczne, prawne, polityczne i podatkowe. Informacje o osiągniętej w przeszłości stopie zwrotu z danego instrumentu lub usługi nie stanowią gwarancji jej uzyskania w przyszłości.
Zamieszczone tu informacje, na temat poszczególnych instrumentów finansowych oraz związanych z nimi ryzyk, nie zawierają opisów wszystkich możliwych typów ryzyk. Klient, przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, powinien zapoznać się z niniejszym opracowaniem oraz dodatkowo informacjami udostępnianymi przez emitentów w prospektach emisyjnych, memorandach informacyjnych oraz warunkach obrotu i emisji. Informacje te są również udostępniane przez specjalistyczne serwisy informacyjne, Komisję Nadzoru Finansowego i Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (www.gpw.pl), gdzie odnaleźć można również m.in. materiały edukacyjne dla inwestorów.
Inwestycja w instrumenty finansowe notowane w zagranicznych miejscach wykonania, wiąże się z dodatkowymi typami ryzyka opisanymi na końcu tego materiału.

AKCJE
ROZWIŃ
ZWIŃ

Charakterystyka
Akcje są instrumentami o charakterze udziałowym odzwierciedlającym prawo do własności cząstki majątku spółki. Oznacza to członkostwo w spółce akcyjnej i wyznacza jednocześnie zakres praw i obowiązków akcjonariusza, dzielące się na prawa majątkowe i korporacyjne. Pierwsza grupa obejmuje przede wszystkim prawo do dywidendy oraz prawo do odpowiedniej części majątku spółki w przypadku jej likwidacji, zaś do uprawnień korporacyjnych zalicza się m.in. prawo do udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki oraz prawo głosu. Ze względu na fakt, że akcje emitowane są na czas nieokreślony prawa te nie mają ograniczenia czasowego. Posiadanie akcji wiąże się nie tylko z uprawnieniami, ale również z określonym ryzykiem. 

Czynniki ryzyka

 • Ryzyko przyszłego kształtowania się kursu akcji – brak pewności, co do kierunku kształtowania się 
  ceny akcji w przyszłości, potencjalnie skutkujące możliwością straty części bądź całości
  zainwestowanego kapitału;
 • Ryzyko płynności – określa stopień trudności, z jakim można sprzedać posiadane akcje bez utraty wartości w stosunku do bieżącej ceny rynkowej akcji. W przypadku niskiej płynności instrumentu sprzedaż posiadanego pakietu może spowodować istotny spadek kursu giełdowego;
 • Ryzyko zawieszenia obrotu akcjami lub ich wykluczenia z obrotu – ryzyko zawieszenia notowań, wycofania lub wykluczenia instrumentów finansowych z obrotu na rynku regulowanym wynikające z istniejącego stanu prawnego może w znaczący sposób wpłynąć na rynkową wycenę instrumentów finansowych;
 • Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną - wynika z wrażliwości rynku kapitałowego na krajowe i światowe czynniki makroekonomiczne, w szczególności takie jak: tempo wzrostu gospodarczego, stopień nierównowagi makroekonomicznej (deficyty budżetowe, handlowe i obrotów bieżących), wielkość popytu konsumpcyjnego, poziom inwestycji, wysokość stóp procentowych, wielkość i kształtowanie się poziomu inflacji;
 • Ryzyko dotyczące danej spółki (emitenta) – związane z jej wynikami finansowymi, sytuacją w danej branży, konkurencją płynnością i wahaniami cen instrumentów będących przedmiotem inwestycji. W przypadku akcji będących przedmiotem oferty publicznej należy również zwrócić uwagę na ryzyko związane z niedopuszczeniem lub opóźnieniem dopuszczenia akcji do obrotu na rynku. Czynniki te mogą powodować wzrost lub spadek ryzyka związanego z inwestycjami w akcje. Sytuacja operacyjna i finansowa spółki wpływa na poziom notowań akcji danej spółki, a także na zmienność kursu jej akcji. Płynność i wahania cen decydują o możliwości zakupu lub sprzedaży akcji;
 • Ryzyko przymusowego wykupu – wynikające z aktualnego stanu prawnego, ryzyko polegające na konieczności zbycia posiadanych akcji w drodze wezwania do sprzedaży;
 • Ryzyko walutowe - w przypadku akcji notowanych na rynkach zagranicznych, których ceny są nominowane w walutach obcych, dodatkowo występuje element niepewności, związany z ryzykiem kształtowania się kursów walut obcych w czasie, który powoduje, że osiągnięty efekt inwestycyjny może być odmienny od założonego przez inwestora. Przy inwestycjach na rynkach zagranicznych należy wziąć pod uwagę m.in. odmienne uregulowania prawne i podatkowe obowiązujące w krajach emitenta bądź na rynku, na którym inwestycja jest dokonywana;
 • Ryzyko zmienności – akcje odznaczają się znaczącą zmiennością cen, zwłaszcza w krótkim okresie. Przyjęcie dłuższego horyzontu inwestycji może ograniczyć ryzyko zmienności kursów akcji.
PRAWA DO AKCJI (PDA)
ROZWIŃ
ZWIŃ

Charakterystyka
Prawa do akcji są instrumentem finansowym w swojej charakterystyce bardzo zbliżonym do akcji. Wynika z nich uprawnienie do otrzymania, niemających formy dokumentu, akcji nowej emisji spółki publicznej. Uprawnienie to powstaje z chwilą dokonania przydziału tych akcji i wygasa z chwilą zarejestrowania akcji w depozycie papierów wartościowych, albo z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego odmawiającego wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców. PDA umożliwiają inwestorom skrócenie czasu oczekiwania pomiędzy przydziałem akcji nowej emisji, a ich wprowadzeniem do obrotu zorganizowanego i pierwszym notowaniem na rynku regulowanym. Natomiast posiadanie PDA nie daje praw tożsamych z posiadaniem akcji tej samej spółki. Emitenci akcji nie posiadają obowiązku każdorazowego wprowadzania niezarejestrowanych akcji nowej emisji w formie PDA.

Czynniki ryzyka

 • Z inwestowaniem w PDA związane są wszystkie czynniki ryzyka charakterystyczne dla inwestycji w akcje;
 • Dodatkowo, w przypadku odmowy rejestracji emisji akcji przez sąd, emitent jest zobowiązany do zwrócenia posiadaczowi PDA środków wpłaconych w czasie subskrypcji wg ceny emisyjnej akcji;
 • PDA odznaczają się znaczącą zmiennością cen, często wyższą od akcji tej samej spółki.
PRAWA POBORU
ROZWIŃ
ZWIŃ

Charakterystyka
Prawo poboru związane jest z planowaną emisją nowych akcji przez spółkę. Oznacza ono przywilej pierwszeństwa przy zakupie nowych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy, z wyłączeniem sytuacji, w której walne zgromadzenie akcjonariuszy, działając w interesie spółki, pozbawi akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części. W przypadku akcji dopuszczonych do obrotu zorganizowanego ważną cechą prawa poboru jest to, że może ono być przedmiotem obrotu, jako samodzielny papier wartościowy. Oznacza to, że dotychczasowi posiadacze „starych” akcji mogą zrezygnować z prawa objęcia „nowych” akcji, sprzedając to prawo w obrocie zorganizowanym. Jednocześnie akcjonariusze spółki, którzy przed nową emisją akcji nie byli akcjonariuszami spółki, a chcieliby nabyć akcje nowej emisji, mogą to zrobić poprzez zakup prawa poboru.

Czynniki ryzyka

 • Z inwestowaniem w prawa poboru związane są wszystkie czynniki ryzyka charakterystyczne dla inwestycji w akcje;
 • Ryzyko wygaśnięcia prawa poboru - czas notowań praw poboru jest zazwyczaj bardzo krótki (kilka dni do kilku tygodni) i w przypadku niewykonania prawa poboru w określonym terminie lub niesprzedania praw poboru w ostatnim dniu notowań na rynku zorganizowanym, Klient nie otrzyma żadnej zapłaty w momencie ich wygaśnięcia, co będzie skutkowało całkowitą utratą ulokowanych w nim środków;
 • Ryzyko ceny emisyjnej - cena emisyjna może zostać ustalona po dniu przyznania prawa poboru, co uniemożliwia oszacowanie wartości prawa poboru w dniu jego nabycia.

Prawa poboru odznaczają się bardzo znaczącą zmiennością cen, w większości przypadków wyższą od akcji tej samej spółki.

KONTRAKTY TERMINOWE
ROZWIŃ
ZWIŃ

Charakterystyka
Kontrakty terminowe to instrumenty finansowe, których istotę stanowi umowa pomiędzy stronami, z których jedna zobowiązuje się do kupna a druga do sprzedaży, w ściśle określonym terminie (w tzw. dniu wygaśnięcia) i po ściśle określonej w momencie zawarcia transakcji cenie, określonej ilości wystandaryzowanego instrumentu bazowego lub dokonania równoważnego rozliczenie pieniężnego. Instrumentami bazowymi dla kontraktów mogą być między innymi: indeksy giełdowe, waluty, akcje spółek oraz obligacje.
Wystawiający kontrakt zajmuje krótką pozycję (sprzedaje kontrakt) i zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu kontraktu w dniu wygaśnięcia kontraktu. Nabywca kontraktu zajmuje natomiast pozycję długą, zobowiązując się przy tym do zapłacenia ustalonej ceny po dostarczeniu przedmiotu kontraktu. W praktyce większość kontraktów znajdujących się w obrocie na GPW rozliczania jest pieniężnie. 
W przypadku kontraktów terminowych notowanych na GPW ostatnim dniem obrotu każdą serią jest trzeci piątek danego miesiąca wykonania, a obrót nimi dokonywany jest w tzw. seriach. Kurs kontraktu podawany jest w punktach, a cenę ustala się mnożąc kurs przez odpowiedni mnożnik, którego wartość różni się w zależności od tego, na jaki instrument bazowy kontrakt opiewa. Klient kupujący/sprzedający kontrakt jest obowiązany wnieść do biura depozyt zabezpieczający zapewniający rozliczenie jego zobowiązań względem kontrahenta transakcji. Minimalną wartość depozytu wnoszonego przez Klienta określa właściwa izba rozrachunkowa (np. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych), która rozlicza i gwarantuje wszystkie zawarte na danym rynku transakcje. W większości przypadków depozyt ten jest codziennie aktualizowany oraz dokonywane są codzienne rozliczenia rynkowe (tzw. marking to market) skutkujące koniecznością uzupełnienia depozytu lub jego zwrotu. Ponieważ wartość depozytu stanowi tylko część wartości transakcji, mówi się, że kontrakty terminowe mają dużą dźwignię finansową. Szczegółowe informacje dotyczące różnych typów kontraktów notowanych na GPW można znaleźć na stronach www.pochodne.gpw.pl.

Czynniki ryzyka

 • Z inwestowaniem w kontrakty terminowe związane są wszystkie czynniki ryzyka charakterystyczne dla instrumentu bazowego, na który dany kontrakt opiewa;
 • Ryzyko bazy, które oznacza, iż cena instrumentu pochodnego może odbiegać od wartości teoretycznej instrumentu bazowego;
 • Ryzyko płynności – płynność niektórych kontraktów terminowych jest znacząco niższa od płynności instrumentów bazowych, na które opiewają (np. kontrakty na akcje);
 • Ryzyko dywidendy – w przypadku kontraktów opartych o indeksy cenowe płatności dywidendowe komponentów indeksu wpływają ujemnie na wycenę instrumentu bazowego, a w konsekwencji kontraktu terminowego na dany indeks;
 • Zmienność notowań kontraktów jest zbliżona do zmienności instrumentów bazowych, z zastrzeżeniem różnic wynikających z ryzyka bazy.

W związku z ograniczonymi wymogami kapitałowymi związanymi z otwarciem pozycji na kontrakcie (wniesienie jedynie depozytu zabezpieczającego zamiast całej wartości kontraktu, wykorzystywanie dźwigni finansowej), inwestycje w kontrakty terminowe obarczone są bardzo wysokim ryzykiem. Klient powinien liczyć się nie tylko z możliwością utraty całości zainwestowanego kapitału, ale również z potencjalną stratą przekraczającą wielkość pierwotnie opłaconego depozytu.

OPCJE
ROZWIŃ
ZWIŃ

Charakterystyka
Opcja jest instrumentem finansowym mającym postać kontraktu, w którym jego posiadacz ma prawo do kupna (opcja kupna) lub prawo do sprzedaży (opcja sprzedaży) instrumentu bazowego po ustalonej cenie w dniu wykonania, czyli do tzw. wykonania opcji (zrealizowania opcji).
Wyróżniamy dwa typy opcji: opcję kupna oraz opcję sprzedaży. Zarówno opcja kupna, jak również opcja sprzedaży mogą być nabyte bądź wystawione przez Klienta. O Kliencie, który kupił lub sprzedał opcje, mówi się, że ma otwartą pozycję. Może on ją utrzymać do dnia wykonania opcji lub też w każdej chwili wycofać się z rynku (zamknąć pozycję). Klient otwierający pozycję długą na opcjach musi zapłacić premię. Klient otwierający pozycję krótką na opcjach wnosi depozyt zabezpieczający. Minimalną wartość depozytu określa właściwa izba rozrachunkowa (np. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych), która rozlicza i gwarantuje wszystkie zawarte na rynku transakcje. W przypadku opcji notowanych na GPW premia stanowi równowartość kursu transakcyjnego przemnożonego przez odpowiedni mnożnik. Wartość mnożnika różni się w zależności od typu instrumentu bazowego.  Wśród opcji notowanych na GPW instrumentami bazowymi mogą być akcje (obecnie obrót i wprowadzanie kolejnych serii opcji na akcje jest zawieszony przez GPW) oraz indeks WIG20. Regulowanie zobowiązań dla tych opcji następuje wyłącznie w formie rozliczenia pieniężnego. Czynnikami o szczególnym znaczeniu w przypadku opcji (oprócz wartości instrumentu bazowego) są:

 • zmienność instrumentu bazowego;
 • czas pozostający do wygaśnięcia;
 • wysokość stopy procentowej aktywów uznanych za pozbawione ryzyka;
 • wysokość dywidendy (o ile jest wypłacana) z instrumentu bazowego.

Opcje, podobnie jak kontrakty, notowane są w obrocie w tzw. seriach. Seria obejmuje wszystkie opcje danego typu mające ten sam termin wykonania. W przypadku opcji notowanych na GPW ostatnim dniem obrotu każdą serią jest trzeci piątek danego miesiąca wykonania. Szczegółowe informacje dotyczące różnych typów kontraktów opcyjnych notowanych na GPW można znaleźć na stronach www.gpw.pl.

Czynniki ryzyka

 • Z inwestowaniem w opcje związane są wszystkie czynniki ryzyka charakterystyczne dla instrumentu bazowego, na który dany kontrakt opcyjny opiewa;
 • Ryzyko rynkowe, wynikające z uzależnienia od instrumentu bazowego, jest potęgowane przez efekt dźwigni finansowej, wynikający z faktu, że wartość początkowej inwestycji – którą w przypadku nabycia opcji jest kurs opcji przemnożony przez mnożnik, natomiast w przypadku wystawienia opcji depozyt zabezpieczający – jest niska w porównaniu z wartością instrumentu bazowego. Dlatego też relatywnie małe wahania kursów instrumentu bazowego mają proporcjonalnie większy wpływ na wartość pozycji w opcjach;
 • Ryzyko upływu czasu – cena opcji jest uzależniona od czasu, jaki pozostał do wygaśnięcia opcji. Zbliżanie się terminu wygaśnięcia opcji może powodować spadek wartości opcji nawet przy niezmienionym poziomie ceny instrumentu bazowego. Upływ czasu, działa więc na niekorzyść nabywców opcji kupna i nabywców opcji sprzedaży;
 • Ryzyko zmian zmienności instrumentu bazowego – zmiany w zmienności instrumentu bazowego wpływają na wartość opcji. Im większa jest zmienność instrumentu bazowego, tym wartość opcji jest wyższa, im mniejsza zmienność, tym wartość opcji jest mniejsza;
 • Ryzyko płynności – płynność opcji wystawionych zwłaszcza na akcje jest bardzo niska. Opcje odznaczają się bardzo znaczącą zmiennością notowań;
 • Ryzyko dywidendy – w przypadku opcji kupna opartych o akcje spółek wypłacających dywidendy lub o indeksy cenowe płatności dywidendowe wpływają ujemnie na wycenę instrumentu bazowego, a w konsekwencji ujemnie na wycenę opcji na dany instrument;
 • Ponadto nie istnieje jedna uniwersalna metoda służąca wyznaczeniu wartości opcji przed terminem wygaśnięcia, dlatego Klient powinien być świadomy, że cena rynkowa opcji jest wypadkową oczekiwań rynku, co do przyszłego zachowania się instrumentu bazowego i nie posiada twardego punktu odniesienia. Maksymalna strata Klienta zajmującego pozycję długą na opcjach (nabycie opcji kupna bądź sprzedaży) jest równa wartości zainwestowanego kapitału. Maksymalna strata Klienta zajmującego pozycję krótką na opcjach (sprzedaży opcji kupna bądź sprzedaży) może przekroczyć wartość pierwotnie wpłaconego depozytu.
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
ROZWIŃ
ZWIŃ

Charakterystyka
Warranty subskrypcyjne są w swojej konstrukcji bardzo zbliżone do opcji, jednak w tym przypadku stroną wystawiającą (pozycja krótka) może być jedynie emitent instrumentu bazowego (spółka). Dlatego łączą one w sobie cechy opcji oraz prawa poboru. Z punktu widzenia terminu, w którym posiadacz warrantu może go wykonać, wyróżniamy również dwa typy warrantów: warrant europejski (kupna lub sprzedaży) oraz warrant amerykański (kupna lub sprzedaży). Warrant europejski może być wykonany jedynie we wcześniej określonym przez emitenta dniu, określanym jako dzień wygaśnięcia. Natomiast warrant typu amerykańskiego może być wykonany w dowolnym, wybranym przez Klienta dniu, aż do dnia wygaśnięcia warrantu.

Czynniki ryzyka

 • Z perspektywy Klienta zajmującego pozycję długą czynniki ryzyka, związane z inwestowaniem w warranty subskrypcyjne, są tożsame z czynnikami ryzyka odpowiednimi dla kontraktów opcyjnych;
 • Ryzyko płynności – płynność notowań warrantów subskrypcyjnych jest niska;
 • Ryzyko zmienności notowań - odznaczają się bardzo znaczącą zmiennością.
WARRANTY OPCYJNE
ROZWIŃ
ZWIŃ

Charakterystyka
Warranty opcyjne są w swojej konstrukcji oraz charakterystyce identyczne z warrantami subskrypcyjnymi, z jedyną różnicą dotyczącą wystawcy warrantu. W przeciwieństwie do warrantów subskrypcyjnych wystawianych jedynie przez emitentów instrumentu bazowego, warranty opcyjnie mogą być wystawiane przez banki i inne instytucje finansowe, np. domy maklerskie – na akcje innych spółek znajdujące się już w obrocie zorganizowanym.

OBLIGACJE
ROZWIŃ
ZWIŃ

Charakterystyka
Obligacje są papierami wartościowymi o charakterze dłużnym, w których emitenci (dłużnicy) zobowiązują się wobec inwestorów (wierzycieli) do zwrotu pożyczonej kwoty wraz z odsetkami. Zobowiązanie to jest spłacane, jako należność pieniężna w ściśle określonym czasie wraz z odsetkami, których sposób naliczania jest określony w warunkach emisji obligacji. Wielkość tego długu to wartość nominalna obligacji, a termin jego zwrotu przez emitenta to termin wykupu obligacji. Ze względu na oprocentowanie wyróżniamy obligacje o stałym i zmiennym oprocentowaniu (obligacje kuponowe) oraz obligacje zerokuponowe.

Czynniki ryzyka

 • Ryzyko kredytowe – ryzyko niewypłacalności emitenta, gwaranta, poręczyciela papieru wartościowego lub instrumentu rynku pieniężnego to możliwość braku wywiązania się przez dłużnika z przyjętych na siebie zobowiązań;
 • Ryzyko stopy procentowej – zmiana cen papierów dłużnych o stałym oprocentowaniu w przypadku zmiany rynkowej stopy procentowej. Cena obligacji zmienia się przeciwnie do zmian stóp procentowych. W przypadku bonów skarbowych i papierów wartościowych o zmiennym oprocentowaniu ryzyko to jest niskie. Im dłuższy jest czas do wykupu instrumentów o stałym oprocentowaniu, tym to ryzyko jest większe;
 • Ryzyko reinwestycji – ryzyko, że zakładana przez Klienta stopa zwrotu z papierów dłużnych nie zostanie zrealizowana za sprawą reinwestycji środków otrzymanych z wypłat kuponów w instrumenty o niższym oprocentowaniu;
 • Ryzyko płynności – polega na niemożliwości sprzedaży lub kupna instrumentu bez znaczącego wpływu na jego cenę;
 • Ryzyko przyszłego kształtowania się kursu obligacji – brak pewności, co do kierunku kształtowania się ceny obligacji w przyszłości potencjalnie skutkując stratą części bądź całości zainwestowanego kapitału;
 • Ryzyko przedterminowego wykupu przez emitenta – dotyczy obligacji zawierających opcję wcześniejszego wykupu, która pozwala emitentowi spłacić część lub całość zobowiązań wynikających z emisji przed terminem ich wymagalności;
 • Ryzyko walutowe - dotyczy obligacji denominowanych w walutach obcych. Ryzyko to wynika z wpływu, jaki wywierają zmiany kursów walut na płatności dokonywane na rzecz inwestora przez emitenta;
 • Ryzyko zawieszenia obrotu obligacjami lub ich wykluczenia z obrotu - na podwyższenie ryzyka inwestycyjnego wpływa również możliwość zawieszenia notowań, wycofania lub wykluczenia instrumentów finansowych z obrotu na rynku regulowanym. Taka sytuacja w znaczący sposób może wpłynąć na rynkową wycenę instrumentów finansowych. Ryzyko to wynika z aktualnego stanu prawnego;
 • Obligacje odznaczają się ograniczoną zmiennością cen.
CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
ROZWIŃ
ZWIŃ

Charakterystyka
Certyfikaty inwestycyjne to papiery wartościowe emitowane przez zamknięte fundusze inwestycyjne. Wartość certyfikatów inwestycyjnych oraz ryzyko jest ściśle uzależniona od składu portfela inwestycyjnego funduszu. Fundusze inwestycyjne zamknięte, w porównaniu do funduszy otwartych, posiadają znacznie szersze możliwości inwestycyjne, obejmujące m.in.: transakcje terminowe, prawa pochodne, waluty, a nawet udziały spółek z o.o., a więc lokaty niedostępne z mocy prawa dla funduszy inwestycyjnych otwartych. Fundusz inwestycyjny może być utworzony na określony czas. Trwanie funduszu kończy postępowanie likwidacyjne polegające na umorzeniu certyfikatów inwestycyjnych i wypłacie jego uczestnikom kwot odpowiadających liczbie i końcowej wycenie certyfikatów posiadanych przez poszczególnych uczestników.

Czynniki ryzyka

 • Certyfikaty inwestycyjne charakteryzują się wszystkimi czynnikami ryzyka związanymi z jednostkami uczestnictwa;
 • Ryzyko polityki inwestycyjnej - za sprawą szerszych możliwości inwestycyjnych fundusze inwestycyjne zamknięte i związane z nimi certyfikaty inwestycyjne mogą być bardziej ryzykowne w porównaniu do funduszy otwartych. Fundusze inwestycyjne zamknięte są zobligowane do zdecydowanie rzadszych wycen aktywów w porównaniu do funduszy otwartych. Cena rynkowa certyfikatów inwestycyjnych może odchylać się od ich wartości;
 • Ryzyko płynności – w większości przypadków płynność certyfikatów inwestycyjnych jest niska;
 • Ryzyko zmienności cen - zmienność cen jest zróżnicowana w zależności od typu funduszu, jednak z reguły nie przekracza zmienności pojedynczych akcji.
PRODUKTY STRUKTURYZOWANE
ROZWIŃ
ZWIŃ

Charakterystyka
Produkty strukturyzowane to instrumenty finansowe, których cena jest uzależniona od wartości określonego wskaźnika rynkowego (np. kursu akcji lub koszyków akcji, wartości indeksów giełdowych, kursów walut). Są one emitowane przez instytucje finansowe, najczęściej banki lub domy maklerskie. Emitent produktu strukturyzowanego zobowiązuje się w stosunku do nabywcy (Klienta), że w terminie wykupu instrumentu wypłaci mu kwotę rozliczenia kalkulowaną wg określonego wzoru. Formuła określająca zasady wypłaty ułatwia posiadaczom takich instrumentów śledzenie bieżącej wartości danego instrumentu. W zależności od konstrukcji instrumentu możemy wyróżnić dwa podstawowe rodzaje produktów strukturyzowanych:

 • produkty gwarantujące ochronę kapitału (bardzo bezpieczne) – dają Klientowi określony udział w zyskach, jakie generuje wbudowany w produkt wskaźnik rynkowy, i jednocześnie nawet 100-procentową gwarancję zwrotu zainwestowanego kapitału zazwyczaj w terminie wykupu (Klient nie poniesie straty);
 • produkty niegwarantujące pełnej ochrony kapitału – instrumenty bardziej ryzykowne, gdyż większy jest udział Klienta zarówno w zyskach, jak i w stratach generowanych przez produkt wbudowany (niemniej Klient ma szansę na duży zarobek).

Czynniki ryzyka

 • Niemal nieograniczone spektrum możliwości konstrukcji strategii inwestycyjnych zawartych w produktach strukturyzowanych czyni niemożliwym określenie generalnego profilu ryzyka;
 • Ryzyko rynkowe – występujące w sytuacji, gdy następuje spadek wartości aktywów bazowych przekładający się na straty na produkcie strukturyzowanym, które niemal w całości ponosi Klient;
 • Ryzyko kredytowe – możliwość niewypłacalności emitenta;
 • Ryzyko płynności – jest ściśle powiązane z formą konkretnego produktu ustrukturyzowanego (produkty strukturyzowane oparte na systemie dealerskim notowań charakteryzują się małą zmiennością cen zaś produkty strukturyzowane oparte na systemie brokerskim notowań, za sprawą ograniczonej płynności, mogą w krótkim terminie odznaczać się znaczącą zmiennością. Wydłużenie horyzontu inwestycyjnego może ograniczyć poziom zmienności;
 • W przypadku certyfikatów strukturyzowanych nominowanych w walutach obcych dodatkowym elementem niepewności jest ryzyko kształtowania się kursów walut obcych w czasie, powodujące że inwestycja w te instrumenty może mieć efekt odmienny od założonego;
 • Ryzyko płynności – polega na niemożliwości sprzedaży lub kupna instrumentu bez znaczącego wpływu na jego cenę;
 • Ryzyko zmienności cen – za sprawą ograniczonej płynności, w krótkim horyzoncie czasu, możliwa jest znaczna zmienność cen.
FUNDUSZE INWESTYCYJNE
ROZWIŃ
ZWIŃ

Charakterystyka
Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych umożliwia nabywanie jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa (w przypadku funduszy zagranicznych), które reprezentują udział Klienta w aktywach funduszu. Inwestując w fundusze, Klient może wybierać fundusze o różnych strategiach inwestycyjnych, dopasowując je do planowanego czasu inwestycji, akceptowanego ryzyka i oczekiwanych zysków.
Za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych dostępnych w naszej ofercie można inwestować na różnych rynkach i w rozmaite sektory, zarówno w kraju, jak i za granicą.
Fundusz inwestycyjny stanowi masę majątkową należącą do jego uczestników. Dzięki posiadaniu przez fundusz osobowości prawnej, w przypadku upadłości banku przechowującego aktywa funduszu inwestycyjnego (depozytariusza) majątek funduszu nie wchodzi do masy upadłościowej takiego banku. W przypadku upadłości firmy zarządzającej funduszem (np. towarzystwa funduszy inwestycyjnych) wyznaczany jest inny podmiot realizujący politykę inwestycyjną.

Czynniki ryzyka

 • Ryzyko rynkowe – wynika ze zmian poziomu wskaźników rynkowych, które mają bezpośredni wpływ na cenę jednostek/tytułów uczestnictwa w funduszu;
 • Ryzyko specyficzne – wynikające z indywidualnej sytuacji danej spółki, której papiery wartościowe nabywa fundusz. Przykładowo może być związane z jakością prac zarządu, zmianą strategii biznesowej spółki i ładu korporacyjnego, konfliktami w akcjonariacie, zdarzeniami losowymi dotyczącymi spółki;
 • Ryzyko płynności – niepewność związana z możliwością szybkiego uzyskania środków z umorzenia jednostek/tytułów uczestnictwa w wysokości, która nie odbiega znacząco od wartości rynkowej z dnia złożenia zlecenia;
 • Ryzyko stopy procentowej – ryzyko spadku wartości aktywów netto subfunduszu w sytuacji wzrostu rynkowych stóp procentowych;
 • Ryzyko kredytowe emitenta papierów wartościowych, jakie nabywa fundusz – brak zdolności do regulowania swoich zobowiązań w terminie lub ryzyko obniżenia oceny kredytowej (ratingu) oraz ryzyko spadku wartości aktywów spowodowanego zmianami dochodowości papierów dłużnych emitowanych przez podmioty o różnej ocenie ryzyka kredytowego (spread);
 • Ryzyko walutowe – ryzyko spadku wartości aktywów netto spowodowanego zmianą kursów walut, w jakich są wyceniane aktywa bazowe, względem waluty wyceny;
 • Ryzyko zmienności cen – ceny jednostek/tytułów uczestnictwa mogą podlegać w krótkim okresie znacznym wahaniom, powodując zmianę wartości zainwestowanego kapitału.

Opis wszystkich czynników ryzyka znajduje się w prospekcie danego funduszu. Klient powinien zapoznać się z prospektem przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu swoich środków.

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI KAPITAŁOWYMI
ROZWIŃ
ZWIŃ

Charakterystyka
Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi jest produktem łączącym ochronę ubezpieczeniową z możliwością inwestowania za pośrednictwem ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w różnych funduszach inwestycyjnych. Klient może realizować własną strategię inwestycyjną poprzez możliwość wyboru funduszy, dopasowując je do planowanego czasu inwestycji, akceptowanego ryzyka i oczekiwanych zysków.
Produkt jest grupowym ubezpieczeniem na życie z funduszami kapitałowymi, w ramach którego Firma ubezpieczeniowa wypłaca świadczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w trakcie Okresu ochrony. Produkty te umożliwiają w szczególności gromadzenie środków na realizację długoterminowych celów, w tym do wykorzystania w okresie emerytalnym.
Niektóre ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi oferują Klientom dodatkowo wypłatę okresowych świadczeń do końca życia, które zabezpieczone są przed niekorzystnymi wahaniami na rynkach finansowych.
Składka ubezpieczeniowa może być opłacana regularnie lub jednorazowo, z możliwością dokonywania wpłat dodatkowych w dowolnym czasie. Szczegółowe zasady ubezpieczenia są opisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) dla każdego produktu.

Czynniki ryzyka

 • Ryzyko kredytowe Firmy ubezpieczeniowej – zdolność do regulowania przez Firmę ubezpieczeniową ubezpieczeń swoich zobowiązań w terminie;
 • Ryzyko związane z wykupem częściowym lub całkowitym Kwoty ubezpieczenia – wypłata środków może wiązać się z naliczeniem opłat likwidacyjnych zgodnie z OWU. Wartość wykupu może być niższa niż kwota wpłaconej składki;
 • Ryzyko płynności – niepewność związana z możliwością szybkiego uzyskania środków z umorzenia tytułów uczestnictwa w wysokości, która nie odbiega znacząco od bieżącej wartości rynkowej, wynikająca z okresu pomiędzy datą zlecenia umorzenia a datą realizacji;
 • Ryzyko inwestycyjne – istnieje ryzyko poniesienia strat wynikających ze spadku wartości jednostek uczestnictwa w UFK wskutek spadku wartości lub ograniczeń dotyczących zbycia instrumentów finansowych, w które inwestowane są środki w ramach UFK;
 • Ryzyko walutowe – ryzyko spadku wartości aktywów netto spowodowanego zmianą kursów walut, w jakich są wyceniane aktywa bazowe, względem waluty wyceny.
ETF
ROZWIŃ
ZWIŃ

Charakterystyka
ETF (ang. Exchange Traded Fund – fundusz notowany na giełdzie) to otwarty fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie, którego zadaniem jest odzwierciedlanie zachowania się danego indeksu giełdowego. Jego funkcjonowanie jest regulowane tak jak w przypadku innych funduszy inwestycyjnych – dyrektywami unijnymi i regulacjami krajowymi. Charakteryzuje się on możliwością stałej (codziennej) kreacji i umarzania jednostek, zwanych tytułami uczestnictwa. Tytuły uczestnictwa funduszu typu ETF notowane są na giełdzie na takich samych zasadach jak akcje. Tytuł uczestnictwa w funduszu ETF na WIG20 jest papierem wartościowym.

Czynniki ryzyka

 • Z inwestowaniem w ETF związane są wszystkie czynniki ryzyka charakterystyczne dla instrumentu bazowego, którego stopę zwrotu odwzorowuje konkretny fundusz;
 • Ryzyko zmienności cenowej – W przypadku ETF-ów wyemitowanych w oparciu o indeksy rynków akcji ich ryzyko kapitałowe (zmienność cenowa) jest wyższe od ryzyka takich instrumentów jak obligacje czy inne papiery wartościowe o stałym dochodzie;
 • Ryzyko kontrahenta, wynikające z wykorzystania instrumentów finansowych zawartych z instytucją kredytową i potencjalnym jej niewywiązaniem się ze swoich zobowiązań z tytułu tych instrumentów;
 • Ryzyko niedokładnego odwzorowania stopy zwrotu instrumentu bazowego.
INWESTYCJE W INSTRUMENTY FINANSOWE NABYWANE LUB ZBYWANE W ZAGRANICZNYCH MIEJSCACH WYKONANIA
ROZWIŃ
ZWIŃ

Charakterystyka
Biuro Maklerskie udostępnia Klientom szeroki wachlarz możliwości inwestycyjnych w zagranicznych miejscach wykonania.

Czynniki ryzyka
Inwestycje zagraniczne, mające za przedmiot określone instrumenty finansowe, charakteryzują się wszystkimi czynnikami ryzyka analogicznymi dla danej klasy instrumentów finansowych na rynku krajowym. Ponadto istnieją dodatkowe czynniki ryzyka, do których w szczególności należy zaliczyć:

 • ryzyko wahania innych walut w stosunku do złotego;
 • ryzyko posiadania ograniczonego (opóźnionego) dostępu do informacji.

Zmienność inwestycji w aktywa zagraniczne może być wyższa za sprawą ekspozycji nie tylko na zmienność cen instrumentów finansowych, ale również na zmienność cen walut.