BNP PARIBAS | Bank zmieniającego się świata | Biuro Maklerskie
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek
Zapisy w ofertach
publicznych (IPO)

zaloguj się

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

BNP Paribas Investment Partners

Produkt dostępny w wybranych oddziałach BGŻ BNP Paribas (oddziały typu B, dawne oddziały Banku BNP Paribas S.A.)

Inwestuj w BNP Paribas L1 - fundusz zarządzany przez międzynarodową kadrę specjalistów z BNP Paribas Investment Partners – trzeciej co do wielkości spółki zarządzającej aktywami w Europie.

  • Światowy poziom zysków
  • Profesjonalne zarządzanie
  • Efektywna struktura kosztów

  • Światowy poziom zysków - inwestycje na międzynarodowych rynkach to szansa na skuteczną dywersyfikację inwestycji i osiągnięcie ponadprzeciętnych zysków
  • Profesjonalne zarządzanie - funduszami BNP Paribas L1 zarządza kadra doświadczonych specjalistów z BNP Paribas Investments Partners, którzy na bieżąco śledzą rynki finansowe i wiedzą, jak wybrać najkorzystniejsze możliwości, inwestycyjne
  • Efektywna struktura kosztów - inwestowanie w fundusze jest dużo tańsze niż dokonywanie bezpośrednich transakcji na giełdach zagranicznych
  • Parasolowa struktura - możliwość łatwego przenoszenia aktywów między subfunduszami
  • Minimalna wartość pierwszej wpłaty na subfundusz BNP Paribas L1 wynosi 1000 euro (dolarów), zaś każdej następnej 200 euro (dolarów)
  • Wybór spośród szerokiej gamy funduszy - możliwość precyzyjnego dopasowania subfunduszu tak, aby zrównoważyć poziom akceptowalnego ryzyka z oczekiwaną stopą zwrotu; możliwość wyboru pomiędzy różnymi rynkami, aktywami (akcje, obligacje, nieruchomości) i różnymi walutami (euro, dolarów)*

* BNP Paribas L1 pozwala inwestować zarówno w EUR, jak i USD, a wybrane fundusze również w złotówkach - zależnie od preferencji walutowych. Pamiętaj jednak, że każdy fundusz ma swoją walutę główną, zależną od polityki inwestycyjnej czy regionu geograficznego, w którym inwestuje. Wybierając inną walutę, zwróć uwagę na dodatkowe ryzyko kursowe, które może również przynieść Ci dodatkowe zyski, jeśli dobrze przewidzisz zmiany cen walut.

BNP Paribas L1 można założyć w wybranych oddziałach BGŻ BNP Paribas (oddziały typu B, dawne oddziały BNP Paribas Bank Polska S.A.).

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local kat. D
ROZWIŃ
ZWIŃ

Waluta w jakiej dostępny jest fundusz: USD
ISIN: LU0251280102
Typ funduszu: Obligacyjny
Opis strategii inwestycyjnej: Fundusz jest funduszem powiązanym luksemburskiego funduszu podstawowego Parvest Bond World Emerging Local („Fundusz podstawowy”). Fundusz dąży do wzrostu wartości aktywów w średnim terminie, inwestując co najmniej 85% aktywów w Fundusz podstawowy posiadający ekspozycję na obligacje i inne instrumenty dłużne emitowane przez kraje należące do kategorii rynków wschodzących lub spółki mające siedziby w takich krajach lub prowadzące tam działalność. W procesie zarządzania na poziomie Funduszu podstawowego, nacisk kładzie się na wahania kursów walut lokalnych, zaś ekspozycja krajowa podlega ważeniu zgodnie z procesem dywersyfikacji realizowanym przez zespół zarządzający.

BNP Paribas L1 Bond Currencies World kat. D
ROZWIŃ
ZWIŃ

Waluta w jakiej dostępny jest fundusz: EUR, USD
ISIN: LU0030437460
Typ funduszu: Obligacyjny
Opis strategii inwestycyjnej: Celem Funduszu jest wzrost wartości aktywów w średnim terminie poprzez inwestycje w obligacje o ratingu inwestycyjnym i/lub inne instrumenty dłużne denominowane w różnych walutach, które oferują dochodowość brutto wyższą niż belgijskie obligacje rządowe oraz oprocentowanie zasadniczo wyższe niż stopy procentowe dla euro.

BNP Paribas L1 Convertible Bond World kat. D
ROZWIŃ
ZWIŃ

Waluta w jakiej dostępny jest fundusz: EUR
ISIN: LU0194604798
Typ funduszu: Obligacji Zamiennych
Opis strategii inwestycyjnej: Fundusz jest funduszem powiązanym luksemburskiego funduszu podstawowego Parvest Convertible Bond World („Fundusz podstawowy”). Fundusz dąży do wzrostu wartości aktywów w średnim terminie, inwestując co najmniej 85% aktywów w Fundusz podstawowy posiadający ekspozycję na obligacje zamienne emitowane przez spółki z całego świata. Na poziomie Funduszu podstawowego, zarządzający dąży do optymalizacji profilu ryzyka-zwrotu Funduszu, inwestując w „mieszane obligacje zamienne” i unikając obligacji zamiennych, które zachowują się jak „czyste” obligacje lub „czyste” akcje, zaś po uwzględnieniu transakcji zabezpieczających, ekspozycja na waluty inne niż euro nie może przekroczyć 25%.

BNP Paribas L1 Diversified World Balanced kat. D
ROZWIŃ
ZWIŃ

Waluta w jakiej dostępny jest fundusz: EUR, USD
ISIN: LU0132151464
Typ funduszu: Alokacji aktywów
Opis strategii inwestycyjnej: Celem Funduszu jest wzrost wartości aktywów w średnim terminie poprzez realizację elastycznej i zdywersyfikowanej strategii alokacji wszystkich rodzajów kategorii aktywów w następujących zakresach (akcje: 25%-75%, instrumenty o stałym dochodzie: 25%-75%, inwestycje alternatywne (pełna definicja w prospekcie informacyjnym): 0%-40%, instrumenty pieniężne: 0%-25%). Fundusz kładzie nacisk na międzynarodową dywersyfikację inwestycji.

BNP Paribas L1 Diversified World Stability kat. D
ROZWIŃ
ZWIŃ

Waluta w jakiej dostępny jest fundusz: EUR, USD
ISIN: LU0132152199
Typ funduszu: Alokacji aktywów
Opis strategii inwestycyjnej: Celem Funduszu jest wzrost wartości aktywów w średnim terminie poprzez realizację elastycznej, zdywersyfikowanej, ostrożnej i stabilnej strategii alokacji wszystkich rodzajów kategorii aktywów w następujących zakresach (akcje: 0%-25%, instrumenty o stałym dochodzie: 35%-85%, inwestycje alternatywne (pełna definicja w prospekcie informacyjnym): 0%-40%, instrumenty pieniężne: 0%-25%). Fundusz kładzie nacisk na międzynarodową dywersyfikację inwestycji.

BNP Paribas L1 Diversified World Growth kat. D
ROZWIŃ
ZWIŃ

Waluta w jakiej dostępny jest fundusz: EUR, USD
ISIN: LU0132152785
Typ funduszu: Alokacji aktywów
Opis strategii inwestycyjnej: Celem Funduszu jest wzrost wartości aktywów w średnim terminie poprzez realizację elastycznej i zdywersyfikowanej strategii dynamicznej alokacji wszystkich rodzajów kategorii aktywów w następujących zakresach (akcje: 50%-100%, instrumenty o stałym dochodzie: 0%-50%, inwestycje alternatywne (pełna definicja w prospekcie informacyjnym): 0%-40%, instrumenty pieniężne: 0%-25%). Fundusz kładzie nacisk na międzynarodową dywersyfikację inwestycji.

BNP Paribas L1 Equity Europe kat. D
ROZWIŃ
ZWIŃ

Waluta w jakiej dostępny jest fundusz: EUR, USD
ISIN: LU0176506888
Typ funduszu: Akcyjny
Opis strategii inwestycyjnej: Celem Funduszu jest zwiększenie wartości aktywów w średnim terminie poprzez inwestycje w akcje emitowane przez spółki europejskie.

BNP Paribas L1 Equity World Emerging kat. D
ROZWIŃ
ZWIŃ

Waluta w jakiej dostępny jest fundusz: USD
ISIN: LU0081706904
Typ funduszu: Akcyjny
Opis strategii inwestycyjnej: Fundusz jest funduszem powiązanym luksemburskiego funduszu podstawowego Parvest Equity World Emerging („Fundusz podstawowy”). Fundusz dąży do wzrostu wartości aktywów w średnim terminie, inwestując co najmniej 85% aktywów w Fundusz podstawowy posiadający ekspozycję na akcje emitowane przez spółki z krajów wschodzących lub prowadzące działalność w tych krajach.

BNP Paribas L1 Equity World kat. D
ROZWIŃ
ZWIŃ

Waluta w jakiej dostępny jest fundusz: EUR, USD
ISIN: LU0176507001
Typ funduszu: Akcyjny
Opis strategii inwestycyjnej: Celem Funduszu jest wzrost wartości aktywów w średnim terminie poprzez inwestycje w akcje emitowane przez spółki z całego świata.

BNP Paribas L1 OBAM Equity World kat. D
ROZWIŃ
ZWIŃ

Waluta w jakiej dostępny jest fundusz: PLN, EUR, USD
ISIN: LU0185157764
Typ funduszu: Akcyjny
Opis strategii inwestycyjnej: Celem Funduszu jest wzrost wartości aktywów w średnim terminie poprzez inwestycje w akcje emitowane przez spółki z całego świata.

BNP Paribas L1 Real Estate Securities Europe kat. D
ROZWIŃ
ZWIŃ

Waluta w jakiej dostępny jest fundusz: EUR, USD
ISIN: LU0153636146
Typ funduszu: Akcyjny
Opis strategii inwestycyjnej: Celem Funduszu jest wzrost wartości aktywów w średnim terminie poprzez inwestycje w akcje emitowane przez spółki europejskie z branży nieruchomości lub spółki prowadzące działalność w europejskim sektorze nieruchomości. Fundusz nie inwestuje bezpośrednio w nieruchomości.

Fundusz BNP Paribas L1 Zagraniczny Fundusz Inwestycyjny
Forma prawna Spółka SICAV, wpisana do Rejestru Handlowego i Rejestru Spółek Luksemburga (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) pod numerem B 32.327
Typ funduszu Fundusz inwestycyjny otwarty
Zarządzający Funduszem BNP Paribas Asset Management Luxembourg 33, rue de Gasperich, L – 5826 Howald-Hesperange, Luxembourg (poprzez BNP Paribas Investment Partners Luxembourg).
Agent Transferowy Fastnet Luxembourg SA 31 allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
Depozytariusz BNP Paribas Securities Services 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange, Luxembourg
Przedstawiciel i Agent Płatności Funduszu
w Polsce
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
ul. Kasprzaka 10/16
01-211 Warszawa
Dystrybutor Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
ul. Kasprzaka 10/16
01-211 Warszawa
Publikacja wartości
aktywów netto
www.bnpparibas-ip.pl
Puls Biznesu
Prospekty i wszelkie
dodatkowe informacje
Placówki Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
www.bnpparibas.pl