BNP PARIBAS | Bank zmieniającego się świata | Biuro Maklerskie
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek
Zapisy w ofertach
publicznych (IPO)

zaloguj się

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Fundusz Funduszy BGŻ SFIO

Fundusz Funduszy BGŻ SFIO to wiodąca na rynku oferta, charakteryzująca się zróżnicowaniem pod względem ryzyka inwestycyjnego i oczekiwanej stopy zwrotu.

 • Portfel funduszy inwestycyjnych tworzony i monitorowany przez profesjonalistów
 • Wysoka efektywność inwestycji przy określonym poziomie ryzyka
 • Dostosowanie portfela inwestycji do obecnej i prognozowanej sytuacji na rynku
 • Niskie koszty zarządzania Subfunduszami

BGŻ SFIO to fundusz typu parasolowego, co oznacza, że zostały w nim wydzielone cztery Subfundusze. Różnią się one między sobą charakterem inwestycji, poziomem ryzyka, stopą zwrotu oraz sugerowanym okresem lokowania środków.

 • BGŻ Subfundusz Konserwatywny
  • Skierowany do Klientów, dla których odpowiednie są fundusze obligacji
  • Niski poziom ryzyka
  • Rekomendowany okres inwestycyjny – minimum 1 rok
  • Opłata manipulacyjna za nabycie: max 1%
 • BGŻ Subfundusz Stabilny
  • Skierowany do Klientów, dla których odpowiednie są fundusze stabilnego wzrostu i zrównoważone
  • Umiarkowane ryzyko inwestycyjne
  • Rekomendowany okres inwestycyjny – minimum 2-3 lata
  • Opłata manipulacyjna za nabycie: max 1,50%
 • BGŻ Subfundusz Zrównoważony
  • Skierowany do Klientów, dla których odpowiednie są fundusze stabilnego wzrostu i zrównoważone
  • Podwyższone ryzyko inwestycyjne
  • Rekomendowany okres inwestycyjny – minimum 3-5 lat
  • Opłata manipulacyjna za nabycie: max. 2%
 • BGŻ Subfundusz Dynamiczny
  • Skierowany do Klientów, dla których odpowiednie są fundusze akcji
  • Wysokie ryzyko inwestycyjne
  • Rekomendowany okres inwestycyjny – minimum 5 lat
  • Opłata manipulacyjna za nabycie: max. 2,50%

Już dziś skontaktuj się ze swoim Osobistym Doradcą Bankowym.

  W celu maksymalizacji zysków, osobisty doradca przygotowuje oferty dopasowane do okresu inwestycji i oczekiwanej stopy zwrotu. Robi to zgodnie z zasadą: im wyższa oczekiwana stopa zwrotu, tym wyższy poziom ryzyka związanego z danym Subfunduszem. Zatem, w zależności od skłonności do ryzyka, doradca może Klientowi zaproponować:

  • Niski poziom ryzyka – Subfundusz Konserwatywny
  • Umiarkowany poziom ryzyka – Subfundusz Stabilny
  • Podwyższony poziom ryzyka – Subfundusz Zrównoważony
  • Wysoki poziom ryzyka – Subfundusz Dynamiczny

  • Wyceny jednostek uczestnictwa subfunduszy

  Nazwa

  Bieżąca wycena
  17.03.2016

  Zmiana 1D

  Zmiana 1M

  Zmiana 3M

  Zmiana 6M

  Zmiana 12M

  BGŻ Subfundusz Konserwatywny

  104,56 -0,04 0,61 1,47 1,07 0,09

  BGŻ Subfundusz
  Stabilny

  101,62 -0,04 1,23 1,06 -0,33 -2,44

  BGŻ Subfundusz Zrównoważony

  100,81 -0,06 2,27 1,40 -1,56 -4,08

  BGŻ Subfundusz
  Dynamiczny

  96,56 -0,07 2,96 0,49 -3,47 -7,46
  • Inwestowanie w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych obarczone jest ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty zainwestowanego kapitału
  • Wartości jednostek uczestnictwa funduszu mogą ulegać wahaniom w zależności od sytuacji rynkowej
  • Przed dokonaniem inwestycji należy zapoznać się z aktualnym Prospektem Informacyjnym Funduszu oraz Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów, które zawierają wszelkie niezbędne informacje
  • Dotychczasowe wyniki funduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości
  • Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych nie są objęte Bankowym Funduszem Gwarancyjnym
  • Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych mogą być obciążone zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. U. 2012, poz. 361 z póź. zm.)
  • Dochód z inwestycji w fundusze inwestycyjne, jako dochód z tytułu udziału w funduszach kapitałowych opodatkowany jest 19-procentowym zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w oparciu o przepis art. 30a, ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • Dochodem podlegającym opodatkowaniu jest kwota stanowiąca różnicę pomiędzy przychodem uzyskanym z umorzenia (odkupienia) jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych, a kosztami (wydatkami) poniesionymi na nabycie ww. jednostek uczestnictwa
  • Dochodów, o których mowa powyżej, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych
  • Krajowe fundusze inwestycyjne występują jako tzw. płatnik - czyli podmiot zobligowany do pobrania podatku przy odkupieniu jednostek uczestnictwa