BNP PARIBAS | Bank zmieniającego się świata | Biuro Maklerskie
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek
Zapisy w ofertach
publicznych (IPO)

zaloguj się

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Global Partners Zabezpiecznie Aktywów 90 Sierpień

Rynki finansowe bywają niestabilne i nieprzewidywalne, zupełnie jak pogoda. Subfundusz Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień wykorzystuje potencjał światowych rynków, by zwiększać Twoje zyski, ale też dąży do ochrony aktywów, gdy warunki na rynkach zmieniają się na niekorzyść.

  • Szansa na zysk porównywalny z osiąganym przez fundusze mieszane
    Ustanowienie poziomu minimalnego wartości aktywów netto (90%) w każdą rocznicę funkcjonowania Subfunduszu jest celem inwestycyjnym (nie gwarantuje realizacji tego celu)
  • Możliwość zakończenia inwestycji w dowolnym momencie (w przypadku zakończenia jej w okresie 1 miesiąca od daty nabycia, może zostać pobrana opłata za wykup)
  • Możliwość bieżącego śledzenia wyników inwestycji – wycena tytułów uczestnictwa każdego dnia roboczego w Luksemburgu i Belgii
  • Dodatkowe oprocentowanie z lokaty pomostowej w okresie subskrypcji – 2,6% w skali roku od wartości wpłaty (dostępna tylko w okresie subskrypcji 01.07-29.08.2014)
  • Minimalna kwota inwestycji już od 5000 zł

W dniu rozpoczęcia inwestycji oraz co roku ostatniego dnia roboczego sierpnia aktywa Subfunduszu są inwestowane modelowo w jednakowej proporcji w fundusze obligacyjne i akcyjne.

Gdy wartość tytułu uczestnictwa wzrasta (oddala się od poziomu ochrony aktywów):

  • udział funduszy akcyjnych w portfelu Subfunduszu rośnie
  • udział funduszy obligacyjnych maleje

W razie kontynuacji spadku wyceny tytułu uczestnictwa Subfunduszu, fundusze akcyjne, a następnie obligacyjne, są zbywane i zamieniane na fundusze pieniężne i depozyty.

Cel Subfunduszu nie oznacza żadnej gwarancji zysku lub wartości aktywów netto, która może być niższa od określonego poziomu minimalnej rocznej wartości docelowej.

Profil ryzyka Subfunduszu (SRRI) 5 w skali 1-7, gdzie 7 to najwyższy poziom ryzyka.
Głównym celem Subfunduszu jest zapewnienie uczestnikom największego możliwego zysku poprzez bezpośrednie lub pośrednie inwestycje w zbywalne papiery wartościowe. Subfundusz dąży również do ustanowienia poziomu minimalnego wartości aktywów netto (90%) w każdą rocznicę Subfunduszu, która przypada ostatniego Dnia Roboczego sierpnia w Luksemburgu i Belgii, począwszy od sierpnia 2015 roku i nie uwzględnia pobranych opłat manipulacyjnych ani innych kosztów Klienta związanych z uczestnictwem. Cel ten nie oznacza gwarancji zysku lub wartości aktywów netto, która może być niższa od określonego wyżej poziomu minimalnego. W związku z tym Subfundusz nie oferuje gwarancji zysku ani ochrony kapitału.
Inwestor powinien liczyć się z możliwością utraty części kapitału. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości.
Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień to Subfundusz Funduszu GLOBAL PARTNERS. GLOBAL PARTNERS to zagraniczna spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale z siedzibą w Luksemburgu, utworzona zgodnie z prawem luksemburskim. Spółka jest osobą prawną i jednocześnie Funduszem z wydzielonymi Subfunduszami, obejmującymi różnego rodzaju Subfundusze o charakterze otwartym. Spółka podlega nadzorowi właściwego organu mającego siedzibę w Luksemburgu, tj. Commission de SurveillanceduSecteurFinancier.
Przedstawiony materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i został przygotowany w dobrej wierze i z należytą starannością. Nie należy go traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe, nie stanowi on pełnej informacji o funduszu inwestycyjnym ani nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. KBC TFI S.A. i BGŻ BNP Paribas S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem opinii i informacji zawartych w materiale.
Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości tytułów uczestnictwa w momencie ich zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. BGŻ BNP Paribas nie odpowiada za realizację strategii inwestycyjnych, wartość aktywów netto w ramach Subfunduszu i za odkupienie tytułów uczestnictwa przez Subfundusz. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w Prospekcie Global Partners oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie KBC TFI S.A., wybranych oddziałach BGŻ BNPParibas (oddziały typu B, dawne oddziały Banku BNP Paribas S.A.) oraz na stronie internetowej www.kbctfi.pl.
Wycenę tytułów uczestnictwa Subfunduszu można znaleźć na stronie www.kbctfi.pl. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne dokonywane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.
UWAGA: Obowiązek uiszczenia podatku z tytułu uczestnictwa w funduszach zagranicznych ciąży na uczestniku Funduszu.
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Inwestowane środki nie podlegają gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.