BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Dyrektywa PSD

Do 24 października 2012 r. banki zostały zobligowane do dostosowania swojej działalności w zakresie usług płatniczych do przepisów Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tekst jednolity Dz. U. 2014 r., poz. 873). Stanowi ona implementację unijnej Dyrektywy 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usług płatniczych (ang. Payment Services Directive – Dyrektywa PSD) z dnia 13 listopada 2007 r.

Dyrektywa PSD reguluje obowiązki informacyjne, prawa i obowiązki w zakresie korzystania z usług płatniczych oraz zasady wykonywania transakcji płatniczych realizowanych w obrębie danego kraju i pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Transakcje PSD obejmują transakcje realizowane zarówno w euro, jak i walutach obowiązujących w państwach członkowskich, w tym także złotych polskich, a w zakresie wydawania i używania elektronicznych instrumentów płatniczych – w każdej walucie. Dyrektywa nie obejmuje transakcji walutowych realizowanych pomiędzy krajami, które nie są członkami wymienionych organizacji.

Ustawa o usługach płatniczych przewiduje wiele korzyści zarówno dla konsumentów jak i przedsiębiorców, w tym wprowadza szeroki dostęp do informacji dla użytkowników usług płatniczych oraz jednolite zasady dotyczące wykonania usługi płatniczej na terenie rynku europejskiego.

Szczegółowe zmiany i regulacje znajdziecie Państwo poniżej.

 

W związku z koniecznością dostosowania oferty Banku do wymogów Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tekst jednolity Dz. U. 2014 r., poz. 873), jak również w celu zagwarantowania Klientom jednolitych i nowoczesnych zasad funkcjonowania usług płatniczych na rynku europejskim BGŻ BNP Paribas wprowadził m.in. następujące zmiany:

 • ujednolicenie zasad pobierania opłat za realizację transakcji płatniczych krajowych lub w obrocie z państwami Unii Europejskiej oraz Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w PLN lub w walutach tych państw – zleceniodawca przelewu pokrywa prowizje i opłaty należne bankowi wysyłającemu, a odbiorca przelewu koszty banku odbiorcy;
 • zwiększenie swobody dysponowania środkami zgromadzonymi na koncie poprzez:
  • wydłużenie godzin, w których bank księguje wszystkie przelewy przychodzące i wychodzące w ciągu danego dnia,
  • przesunięcie terminu realizacji przelewów odroczonych lub zleceń stałych przypadających na dzień wolny na pierwszy dzień roboczy po dniu wolnym. Dotychczas takie przelewy były realizowane w dniu poprzedzającym dzień wolny;
 • usprawnienie procesu komunikacji – Bank będzie informował o odrzuceniu dyspozycji również poprzez wysłanie wiadomości SMS lub korespondencji elektronicznej na wskazany adres e-mail;
 • uelastycznienie wewnętrznych procedur bankowych, w tym m.in.:
  • wprowadzenie księgowania przelewów otrzymanych z innego banku w pierwszej kolejności na rachunku Klienta prowadzonym w tej samej walucie co przychodzący przelew, a jeżeli Klient nie posiada rachunku w tej samej walucie – na rachunku wskazanym w przelewie, przy czym istnieje dodatkowa możliwość wskazania rachunku, na którym będą księgowane wszystkie przelewy otrzymane lub przelewy w wybranych walutach,
  • przedłużenie terminu składania przez Klientów dyspozycji zwrotu zrealizowanych poleceń zapłaty z 30 do 56 dni.

Umowy i Regulaminy obecnie obowiązujące:

 

English version

Szanowni Państwo,

Dyrektywa unijna nr 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 roku w sprawie usług płatniczych (ang. Payment Services Directive – Dyrektywa PSD) reguluje prawa i obowiązki uczestników biorących udział w realizacji usług płatniczych wykonywanych na obszarze danego kraju będącego członkiem Unii Europejskiej, albo pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Transakcje PSD, czyli transakcje płatnicze podlegające przepisom Dyrektywy PSD, obejmują transakcje płatnicze w walucie euro, jak i walutach obowiązujących w państwach członkowskich, w tym również w złotych polskich, a w zakresie wydawania i używania elektronicznych instrumentów płatniczych w każdej walucie.

Dyrektywa nie obejmuje transakcji płatniczych realizowanych pomiędzy krajami, które nie należą do wymienionych wspólnot.

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. w pełni dostosował swoją działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych do przepisów Dyrektywy PSD, której przepisy implementuje do polskiego porządku prawnego Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych (tekst jednolity Dz. U. 2014 r., poz. 873). Przepisy ustawy o usługach płatniczych obowiązują od 24 października 2012 roku.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów oraz w celu zagwarantowania spójności z zasadami funkcjonowania usług płatniczych obowiązującymi na rynku europejskim, Bank BGŻ BNP Paribas S.A. wprowadził następujące zmiany i innowacje:

 • ujednolicenie zasad pobierania opłat za wysyłane lub otrzymywane transakcje płatnicze w walucie euro - w obrocie płatniczym w euro z państwami Unii Europejskiej oraz Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym zastosowanie posiada przede wszystkim tzw. reguła proporcjonalności pokrywania opłat i prowizji przez strony transakcji płatniczej, zgodnie z którą zleceniodawca ponosi prowizje i opłaty należne wyłącznie bankowi wysyłającemu, a beneficjent prowizje i opłaty banku odbiorcy,
 • rozszerzenie swobody dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku w ramach:
  • wydłużenia godzin dnia roboczego, w zakresie których Bank realizuje obsługę księgową zleceń płatniczych przychodzących oraz wychodzących,
  • zmiany terminu realizacji przelewów odroczonych lub zleceń stałych przypadających na dzień wolny od pracy i przesunięcie terminu ich realizacji na pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu (poprzednio przelewy tego rodzaju były realizowane w dniu roboczym bezpośrednio poprzedzającym dzień wolny),
 • usprawnienie komunikacji z Klientami – o odmowie realizacji zlecenia płatniczego Bank informuje Zleceniodawcę również za pośrednictwem korespondencji elektronicznej wysyłanej na wskazany przez Klienta adres e-mail, lub poprzez wysłanie wiadomości komunikatem sms,
 • uelastycznienie wewnętrznych procesów operacyjnych – np.:
  • księgowania przelewów walutowych otrzymanych z innych banków realizowane są poprzez uznanie rachunku Klienta prowadzonego w walucie otrzymanego przelewu, a w przypadku gdy Klient nie posiada rachunku w takiej walucie, księgowanie środków następuje poprzez uznanie rachunku wskazanego w przelewie.

W związku z przedmiotowymi zmianami, zostały również dostosowane, albo zaktualizowane odpowiednie regulacje wewnętrzne dotyczące produktów, tj. regulaminy oraz/lub taryfy prowizji i opłat obowiązujące w poszczególnych segmentach. Zachęcamy do zapoznania się z wybranymi regulacjami obowiązującymi w tym zakresie, które dostępne są po kliknięciu na poniższe odnośniki:

 

Korporacje
https://www.bgzbnpparibas.pl/files/CTB_Zal_1_Trusteer_Regulamin_f0005.pdf
https://www.bgzbnpparibas.pl/files/taryfa_korpo_03082015.pdf

MSP
http://www.bgzbnpparibas.pl/regulaminy/produkty-exbgz.asp
http://www.bgzbnpparibas.pl/taryfy/produkty-exbgz.asp
http://www.bgzbnpparibas.pl/regulaminy/produkty-exbnp.asp
http://www.bgzbnpparibas.pl/taryfy/produkty-exbnp.asp

Klienci Mikro
https://www.bgzbnpparibas.pl/klienci-biznesowi/pakiety-i-rachunki/pakiet-biznes-lider-ekstra.asp

English version

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.