BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się
ban_fortis_k2

Fundusz Fortis K2. Zyski w górę!

Fortis K2 to 3,5 letni fundusz luxemburski oparty o indeks WIG 20. Jego celem jest wygenerowanie nieopodatkowanego zysku w oparciu o wzrost indeksu, przy jednoczesnej ochronie kapitału. Zakończony w 2009 roku fundusz Fortis Everest, oparty również o indeks WIG 20, przyniósł w ciągu roku zysk 18,66%*

Subskrypcja Fortis K2 trwa tylko do 29.03.2010

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

Skorzystaj z okazji. Zainwestuj w fundusz Fortis K2. To atrakcyjny i bezpieczny zysk:

  • 100% ochrony kapitału na koniec inwestycji
  • zysk z dywidendy bez podatku
  • inwestycja na 3,5 roku
  • w PLN

Mechanizm inwestycyjny funduszu

Krok pierwszy

Celem funduszu Fortis K2 jest wygenerowanie nieopodatkowanego zysku, wynikającego ze wzrostu poziomu indeksu WIG20 w czasie trwania inwestycji przy jednoczesnej ochronie kapitału. W momencie rozpoczęcia inwestycji ustalana jest wyjściowa wartość indeksu WIG20.

Krok drugi

Już po pół roku wypłacana jest pierwsza gwarantowana dywidenda w wysokości 0,5% zainwestowanego kapitału. Zysk
w postaci dywidendy wypłacany jest niezależnie od wyników funduszu w pierwszych 6 miesiącach.

Krok trzeci

Po upływie 3,5 roku fundusz zapada. W tym momencie wypłacana jest druga dywidenda, której wysokość zależy od realizacji jednego z następujących scenariuszy:

 

Scenariusz 1
100% zainwestowanego kapitału plus 100% udziału we wzroście indeksu.
Stanie się tak w sytuacji, kiedy bariera wzrostu 67,5% powyżej poziomu początkowego nie zostanie przekroczona ani razu w trakcie trwania inwestycji. Zobacz wykres.
Scenariusz 2
100% zainwestowanego kapitału plus zysk z dywidendy
w wysokości 8%.

Stanie się tak, jeśli bariera wzrostu 67,5% powyżej poziomu początkowego zostanie przekroczona choć jeden raz w trakcie trwania inwestycji. Sytuację taką ilustruje poniższy wykres.
Scenariusz 3
100% zainwestowanego kapitału.
Ten scenariusz sprawdzi się
w momencie, gdy na koniec inwestycji indeks spadnie poniżej poziomu obliczonego w dniu uruchomienia inwestycji i ani razu nie przebije bariery wzrostu 67,5%.

kliknij, aby powiększyć 

kliknij, aby powiększyć 

kliknij, aby powiększyć 

Fundusz oprócz zysku z dywidend zapewnia Ci również 100% ochrony kapitału na koniec inwestycji
Jeśli chcesz, możesz zainwestowany kapitał wycofać, jednak 100% ochrona kapitału dotyczy tylko końca inwestycji

Fortis K2 jest nazwą handlową stosowaną przez Fortis Bank Polska S.A. dla tytułów uczestnictwa w Fortis L Fix K2 będącego subfunduszem Fortis L Fix Zagranicznego Funduszu Inwestycyjnego. Niniejszy materiał został opracowany jedynie do celów informacyjnych i nie stanowi 1) oferty kupna lub sprzedaży ani 2) porady inwestycyjnej ani 3) porady stanowiącej czynność doradztwa podatkowego. Inwestor powinien dokonać samodzielnej oceny ryzyka inwestycyjnego lub zasięgnąć porady prawnej, podatkowej lub innej w celu ustalenia, czy inwestycja jest dla niego odpowiednia. Szczegółowe informacje zawierające opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem w Fundusz, a także szczegółowe dane na temat sytuacji finansowej Funduszu oraz okres subskrypcji dotyczące Fortis L Fix Zagranicznego Funduszu Inwestycyjnego oraz jego subfunduszu Fortis L Fix K2, podane są w prospekcie emisyjnym oraz skrócie tego prospektu, dostępnych w placówkach Fortis Bank Polska SA oraz w serwisie internetowym www.bnpparibasfortis.pl
Bank przyjmuje zapisy na tytuły uczestnictwa Fortis L Fix K2 w okresie subskrypcji, w dniach od 12.02.2010 do 29.03.2010.

*Prezentowany wynik funduszu Everest ma charakter historyczny i nie stanowi gwarancji osiągnięcia podobnego zysku w przyszłości w przypadku Fortis K2

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.