BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Lista dostępnych funduszy BNP Paribas L1

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local kat. D
rozwiń sprawdź

Waluta w jakiej dostępny jest fundusz: USD
ISIN: LU0251280102
Typ funduszu: Obligacyjny
Opis strategii inwestycyjnej: Fundusz jest funduszem powiązanym luksemburskiego funduszu podstawowego Parvest Bond World Emerging Local („Fundusz podstawowy”). Fundusz dąży do wzrostu wartości aktywów w średnim terminie, inwestując co najmniej 85% aktywów w Fundusz podstawowy posiadający ekspozycję na obligacje i inne instrumenty dłużne emitowane przez kraje należące do kategorii rynków wschodzących lub spółki mające siedziby w takich krajach lub prowadzące tam działalność. W procesie zarządzania na poziomie Funduszu podstawowego, nacisk kładzie się na wahania kursów walut lokalnych, zaś ekspozycja krajowa podlega ważeniu zgodnie z procesem dywersyfikacji realizowanym przez zespół zarządzający.

BNP Paribas L1 Bond Currencies World kat. D
rozwiń sprawdź

Waluta w jakiej dostępny jest fundusz: EUR, USD
ISIN: LU0030437460
Typ funduszu: Obligacyjny
Opis strategii inwestycyjnej: Celem Funduszu jest wzrost wartości aktywów w średnim terminie poprzez inwestycje w obligacje o ratingu inwestycyjnym i/lub inne instrumenty dłużne denominowane w różnych walutach, które oferują dochodowość brutto wyższą niż belgijskie obligacje rządowe oraz oprocentowanie zasadniczo wyższe niż stopy procentowe dla euro.

BNP Paribas L1 Convertible Bond World kat. D
rozwiń sprawdź

Waluta w jakiej dostępny jest fundusz: EUR
ISIN: LU0194604798
Typ funduszu: Obligacji Zamiennych
Opis strategii inwestycyjnej: Fundusz jest funduszem powiązanym luksemburskiego funduszu podstawowego Parvest Convertible Bond World („Fundusz podstawowy”). Fundusz dąży do wzrostu wartości aktywów w średnim terminie, inwestując co najmniej 85% aktywów w Fundusz podstawowy posiadający ekspozycję na obligacje zamienne emitowane przez spółki z całego świata. Na poziomie Funduszu podstawowego, zarządzający dąży do optymalizacji profilu ryzyka-zwrotu Funduszu, inwestując w „mieszane obligacje zamienne” i unikając obligacji zamiennych, które zachowują się jak „czyste” obligacje lub „czyste” akcje, zaś po uwzględnieniu transakcji zabezpieczających, ekspozycja na waluty inne niż euro nie może przekroczyć 25%.

BNP Paribas L1 Diversified World Balanced kat. D
rozwiń sprawdź

Waluta w jakiej dostępny jest fundusz: EUR, USD
ISIN: LU0132151464
Typ funduszu: Alokacji aktywów
Opis strategii inwestycyjnej: Celem Funduszu jest wzrost wartości aktywów w średnim terminie poprzez realizację elastycznej i zdywersyfikowanej strategii alokacji wszystkich rodzajów kategorii aktywów w następujących zakresach (akcje: 25%-75%, instrumenty o stałym dochodzie: 25%-75%, inwestycje alternatywne (pełna definicja w prospekcie informacyjnym): 0%-40%, instrumenty pieniężne: 0%-25%). Fundusz kładzie nacisk na międzynarodową dywersyfikację inwestycji.

BNP Paribas L1 Diversified World Stability kat. D
rozwiń sprawdź

Waluta w jakiej dostępny jest fundusz: EUR, USD
ISIN: LU0132152199
Typ funduszu: Alokacji aktywów
Opis strategii inwestycyjnej: Celem Funduszu jest wzrost wartości aktywów w średnim terminie poprzez realizację elastycznej, zdywersyfikowanej, ostrożnej i stabilnej strategii alokacji wszystkich rodzajów kategorii aktywów w następujących zakresach (akcje: 0%-25%, instrumenty o stałym dochodzie: 35%-85%, inwestycje alternatywne (pełna definicja w prospekcie informacyjnym): 0%-40%, instrumenty pieniężne: 0%-25%). Fundusz kładzie nacisk na międzynarodową dywersyfikację inwestycji.

BNP Paribas L1 Diversified World Growth kat. D
rozwiń sprawdź

Waluta w jakiej dostępny jest fundusz: EUR, USD
ISIN: LU0132152785
Typ funduszu: Alokacji aktywów
Opis strategii inwestycyjnej: Celem Funduszu jest wzrost wartości aktywów w średnim terminie poprzez realizację elastycznej i zdywersyfikowanej strategii dynamicznej alokacji wszystkich rodzajów kategorii aktywów w następujących zakresach (akcje: 50%-100%, instrumenty o stałym dochodzie: 0%-50%, inwestycje alternatywne (pełna definicja w prospekcie informacyjnym): 0%-40%, instrumenty pieniężne: 0%-25%). Fundusz kładzie nacisk na międzynarodową dywersyfikację inwestycji.

BNP Paribas L1 Equity Europe kat. D
rozwiń sprawdź

Waluta w jakiej dostępny jest fundusz: EUR, USD
ISIN: LU0176506888
Typ funduszu: Akcyjny
Opis strategii inwestycyjnej: Celem Funduszu jest zwiększenie wartości aktywów w średnim terminie poprzez inwestycje w akcje emitowane przez spółki europejskie.

BNP Paribas L1 Equity World Emerging kat. D
rozwiń sprawdź

Waluta w jakiej dostępny jest fundusz: USD
ISIN: LU0081706904
Typ funduszu: Akcyjny
Opis strategii inwestycyjnej: Fundusz jest funduszem powiązanym luksemburskiego funduszu podstawowego Parvest Equity World Emerging („Fundusz podstawowy”). Fundusz dąży do wzrostu wartości aktywów w średnim terminie, inwestując co najmniej 85% aktywów w Fundusz podstawowy posiadający ekspozycję na akcje emitowane przez spółki z krajów wschodzących lub prowadzące działalność w tych krajach.

BNP Paribas L1 Equity World kat. D
rozwiń sprawdź

Waluta w jakiej dostępny jest fundusz: EUR, USD
ISIN: LU0176507001
Typ funduszu: Akcyjny
Opis strategii inwestycyjnej: Celem Funduszu jest wzrost wartości aktywów w średnim terminie poprzez inwestycje w akcje emitowane przez spółki z całego świata.

BNP Paribas L1 OBAM Equity World kat. D
rozwiń sprawdź

Waluta w jakiej dostępny jest fundusz: PLN, EUR, USD
ISIN: LU0185157764
Typ funduszu: Akcyjny
Opis strategii inwestycyjnej: Celem Funduszu jest wzrost wartości aktywów w średnim terminie poprzez inwestycje w akcje emitowane przez spółki z całego świata.

BNP Paribas L1 Real Estate Securities Europe kat. D
rozwiń sprawdź

Waluta w jakiej dostępny jest fundusz: EUR, USD
ISIN: LU0153636146
Typ funduszu: Akcyjny
Opis strategii inwestycyjnej: Celem Funduszu jest wzrost wartości aktywów w średnim terminie poprzez inwestycje w akcje emitowane przez spółki europejskie z branży nieruchomości lub spółki prowadzące działalność w europejskim sektorze nieruchomości. Fundusz nie inwestuje bezpośrednio w nieruchomości.

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.