BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień

KI_global_partners_d

Rynki finansowe bywają niestabilne i nieprzewidywalne. Chcesz nie tylko zwiększać swoje zyski, ale też chronić aktywa przed niekorzystnymi zmianami? Skorzystaj z Subfunduszu Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 sierpień.

 • Szansa na zysk porównywalny z osiąganym przez fundusze mieszane
 • Minimalna kwota inwestycji już od 5000 zł
 • Możliwość bieżącego śledzenia wyników inwestycji

 • Szansa na zysk porównywalny z osiąganym przez fundusze mieszane
  Ustanowienie poziomu minimalnego wartości aktywów netto (90%) w każdą rocznicę funkcjonowania Subfunduszu jest celem inwestycyjnym (nie gwarantuje realizacji tego celu)
 • Możliwość zakończenia inwestycji w dowolnym momencie (w przypadku zakończenia jej w okresie 1 miesiąca od daty nabycia, może zostać pobrana opłata za wykup)
 • Możliwość bieżącego śledzenia wyników inwestycji – wycena tytułów uczestnictwa każdego dnia roboczego w Luksemburgu i Belgii
 • Minimalna kwota inwestycji już od 5000 zł

Produkt dostępny w oddziałach BGŻ BNP Paribas.

W dniu rozpoczęcia inwestycji oraz co roku ostatniego dnia roboczego sierpnia aktywa Subfunduszu są inwestowane modelowo w jednakowej proporcji w fundusze obligacyjne i akcyjne.

Gdy wartość tytułu uczestnictwa wzrasta (oddala się od poziomu ochrony aktywów):

 • udział funduszy akcyjnych w portfelu Subfunduszu rośnie
 • udział funduszy obligacyjnych maleje

W razie kontynuacji spadku wyceny tytułu uczestnictwa Subfunduszu, fundusze akcyjne, a następnie obligacyjne, są zbywane i zamieniane na fundusze pieniężne i depozyty.

Cel Subfunduszu nie oznacza żadnej gwarancji zysku lub wartości aktywów netto, która może być niższa od określonego poziomu minimalnej rocznej wartości docelowej.

Profil ryzyka Subfunduszu (SRRI) 5 w skali 1-7, gdzie 7 to najwyższy poziom ryzyka.
Głównym celem Subfunduszu jest zapewnienie uczestnikom największego możliwego zysku poprzez bezpośrednie lub pośrednie inwestycje w zbywalne papiery wartościowe. Subfundusz dąży również do ustanowienia poziomu minimalnego wartości aktywów netto (90%) w każdą rocznicę Subfunduszu, która przypada ostatniego Dnia Roboczego sierpnia w Luksemburgu i Belgii, począwszy od sierpnia 2015 roku i nie uwzględnia pobranych opłat manipulacyjnych ani innych kosztów Klienta związanych z uczestnictwem. Cel ten nie oznacza gwarancji zysku lub wartości aktywów netto, która może być niższa od określonego wyżej poziomu minimalnego. W związku z tym Subfundusz nie oferuje gwarancji zysku ani ochrony kapitału.
Inwestor powinien liczyć się z możliwością utraty części kapitału. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. 
Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień to Subfundusz Funduszu GLOBAL PARTNERS. GLOBAL PARTNERS to zagraniczna spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale z siedzibą w Luksemburgu, utworzona zgodnie z prawem luksemburskim. Spółka jest osobą prawną i jednocześnie Funduszem z wydzielonymi Subfunduszami, obejmującymi różnego rodzaju Subfundusze o charakterze otwartym. Spółka podlega nadzorowi właściwego organu mającego siedzibę w Luksemburgu, tj. Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Przedstawiony materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i został przygotowany w dobrej wierze i z należytą starannością. Nie należy go traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe, nie stanowi on pełnej informacji o funduszu inwestycyjnym ani nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. KBC TFI S.A. i BGŻ BNP Paribas Bank Polska SA nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem opinii i informacji zawartych w materiale. 
Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości tytułów uczestnictwa w momencie ich zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. BGŻ BNP Paribas Bank Polska nie odpowiada za realizację strategii inwestycyjnych, wartość aktywów netto w ramach Subfunduszu i za odkupienie tytułów uczestnictwa przez Subfundusz. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w Prospekcie Global Partners oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie KBC TFI S.A., wybranych oddziałach BGŻ BNP Paribas (oddziały typu B, dawne oddziały Banku BNP Paribas S.A.) oraz na stronie internetowej www.kbctfi.pl. 
Wycenę tytułów uczestnictwa Subfunduszu można znaleźć na stronie www.kbctfi.pl. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne dokonywane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych. 
UWAGA: Obowiązek uiszczenia podatku z tytułu uczestnictwa w funduszach zagranicznych ciąży na uczestniku Funduszu. 
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Inwestowane środki nie podlegają gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.