BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Panorama Funduszy PLUS II

KI_panorama_funduszy_plus_d

Panorama Funduszy Plus II to program inwestycyjny w formie indywidualnego ubezpieczenia za życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK). Produkt skierowany jest do Klientów poszukujących elastycznych form długoterminowego inwestowania połączonego z ochroną ubezpieczeniową.

 • Szansa na zysk wyższy niż na lokacie
 • Możliwość dostosowana inwestycji do aktualnej sytuacji rynkowej 
 • Polisa na życie bez dodatkowych formalności
 • 0 zł opłaty wstępnej

 • Szansa na zysk wyższy niż na lokacie
 • Szeroki wachlarz UFK dostępnych w ramach jednej umowy – ponad 40 UFK zarządzanych przez renomowane TFI (BNP Paribas, KBC, ING, Aviva Investors Poland, JPMorgan, Union Investment) w tym 4 plany inwestycyjne realizujące różne strategie
 • Możliwość dostosowana inwestycji do aktualnej sytuacji rynkowej poprzez bezpłatny i swobodny transfer środków pomiędzy dostępnymi UFK w każdym czasie
 • Polisa na życie bez dodatkowych formalności
 • 0 zł opłaty wstępnej
 • Niska kwota inwestycji – jednorazowa wpłata min. 5 000 zł
 • Możliwość dopłaty do inwestycji – min. 1 000 zł
 • Brak podatku od zysków kapitałowych w przypadku transferu środków pomiędzy funduszami (w ramach jednej umowy)

Umowa ubezpieczenia jest zawierana na czas nieokreślony. Przez cały okres trwania umowy pobierane są opłaty (w skali roku) za zarządzanie w wysokości 2% oraz za ryzyko ubezpieczeniowe – 0,015% i 0,006%. W przypadku wykupu całkowitego pobierana jest opłata w wysokości 250 PLN a w przypadku wykupu częściowego 50 PLN. Szczegółowe informacje na temat opłat dostępne są w Tabeli opłat i limitów stanowiącej załącznik do OWU.

Inwestowanie w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe wiąże się z ryzykiem

Fundusze w zależności od przyjętej polityki inwestycyjnej mogą inwestować część lub większość swoich aktywów w akcje

Większość aktywów netto funduszy cechuje się lub może się cechować dużą zmiennością ze względu na skład portfeli inwestycyjnych

Środki nie podlegają gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

Panorama Funduszy PLUS II to indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Szczegółowe warunki dotyczące zakresu ubezpieczenia, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, naliczania i wypłaty świadczeń, wysokości oraz sposobu pobierania opłat, a także polityki inwestycyjnej znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Panorama Funduszy PLUS II, dostępnych w placówkach banku lub na www.bnpparibas.pl

Niniejszy materiał został przygotowany zgodnie z zasadami III Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym, opracowanej przez Związek Banków Polskich oraz Polską Izbę Ubezpieczeń.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.