BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Pozostałe polskie fundusze inwestycyjne

KI_pozostale_polskie_fundusze_inwest_d

Zapraszamy do inwestowania w banku BGŻ BNP Paribas. Poniżej lista funduszy inwestycyjnych TFI SKARBIEC, dystrybuowanych przez Bank

SKARBIEC TFI SA

 1. SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami:
  • Subfundusz SKARBIEC-KASA
  • Subfundusz SKARBIEC-LOKACYJNY
  • Subfundusz SKARBIEC-OBLIGACJA
  • Subfundusz SKARBIEC-DEPOZYTOWY
  • Subfundusz SKARBIEC-Rynków Wschodzących
  • Subfundusz SKARBIEC-III FILAR
  • Subfundusz SKARBIEC-WAGA
  • Subfundusz SKARBIEC-AKCJA
  • Subfundusz SKARBIEC-Market Opportunities
  • Subfundusz SKARBIEC-Market Neutral
  • Subfundusz SKARBIEC-Globalnych Małych i Średnich Spółek
  • Subfundusz SKARBIEC-Rynków Surowcowych
  • Subfundusz SKARBIEC-Top Brands
  • Subfundusz SKARBIEC-Spólek Wzrostowych
  • Subfundusz SKARBIEC-Małych i Średnich Spółek
  • Subfundusz SKARBIEC-Rynków Rozwiniętych
 2. SKARBIEC TOP Funduszy Stabilnych SFIO
 3. SKARBIEC TOP Funduszy Akcji SFIO
 4. JPMorgan Asset Management Funds Polska:
  • JPMorgan- Global High Yield Bond Fund Polska
  • JPMorgan- Global Strategic Bond Fund Polska
  • JPMorgan- Emerging Markets Opportunities Fund Polska
  • JPMorgan- Highbridge US STEEP Fund Polska

Nie czekaj - zacznij inwestować już dziś! 

Zapraszamy do inwestowania w banku BGŻ BNP Paribas

Poniżej lista funduszy inwestycyjnych Investors TFI.

Investors FO TFI

 1. Investor Parasol SFIO
  • Subfundusz Investor Gotówkowy
  • Subfundusz Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących
  • Subfundusz Investor BRIC
  • Subfundusz Investor Infrastruktury i Informatyki
  • Subfundusz Investor Nieruchomości i Budownictwa
  • Subfundusz Investor Zmian Klimatycznych
  • Subfundusz Investor Gold Otwarty
  • Subfundusz Investor Agrobiznes
  • Subfundusz Investor Rosja
  • Subfundusz Investor Turcja
  • Subfundusz Investor Indie i Chiny
  • Subfundusz Investor Ameryka Łacińska
 2. Investor Płynna Lokata FIO
 3. Investor Obligacji FIO
 4. Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO
 5. Investor Zrównoważony FIO
 6. Investor Akcji FIO
 7. Investor Akcji Dużych Spółek FIO
 8. Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO
 9. Investor Top 25 Małych Spółek FIO

Wyceny jednostek uczestnictwa

Tabela opłat

Nie czekaj - zacznij inwestować już dziś! 

 

Zapraszamy do inwestowania w banku BGŻ BNP Paribas.

Poniżej lista funduszy inwestycyjnych Union Investment, dystrybuowanych przez Bank 

 

UNION INVESTMENT TFI:

Wyceny jednostek uczestnictwa

 

Nie czekaj - zacznij inwestować już dziś! 

 

Zapraszamy do inwestowania w banku BGŻ BNP Paribas.

Poniżej lista funduszy inwestycyjnych BPH.

 

BPH TFI SA

 • BPH Subfundusz Skarbowy
 • BPH Subfundusz Pieniężny
 • BPH Subfundusz Obligacji 1
 • BPH Subfundusz Obligacji 2
 • BPH Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
 • BPH Subfundusz Stabilnego Wzrostu
 • BPH Subfundusz Zrównoważony
 • BPH Subfundusz Akcji
 • BPH Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek
 • BPH Subfundusz Akcji Globalny
 • BPH Subfundusz Akcji Europy Wschodzącej
 • BPH Subfundusz Selektywny
 • BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców

Wyceny jednostek uczestnictwa

Tabela opłat

Nie czekaj - zacznij inwestować już dziś! 

 

Zapraszamy do inwestowania w banku BGŻ BNP Paribas.

Poniżej lista funduszy Opera TFI, których jednostki możesz nabywać w wybranych oddziałach.

 

OPERA TFI SA

 1. Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami:
  • Novo Zrównoważonego Wzrostu
  • Novo Obligacji Przedsiębiorstw
  • Novo Akcji
  • Novo Stabilnego Wzrostu
  • Novo Papierów Dłużnych
  • Novo Gotówkowy
  • Novo Aktywnej Alokacji

Wyceny jednostek uczestnictwa

Nie czekaj - zacznij inwestować już dziś!

KBC Zmiennej Alokacji
rozwiń sprawdź

Dla osób, które:

 • Oczekują ponadprzeciętnych wyników inwestycyjnych, ale jednocześnie możliwości ograniczenia ryzyka straty w przypadku pogorszenia sytuacji rynkowej
 • Akceptują dynamiczny charakter funduszu i dużą zmienność wartości jednostki uczestnictwa w krótkim okresie
 • Planują oszczędzać w średnim okresie (rekomendowany okres inwestycji to minimum 3 lata)

Elastyczne inwestowanie
Polityka inwestycyjna subsunduszu w przypadku hossy i bessy.

Polityka inwestycyjna

 • Subfundusz umożliwia wypracowanie w długim terminie atrakcyjnej stopy zwrotu z uwagi na elastyczną politykę oraz niższe ograniczenia inwestycyjne dzięki czemu może być ona na bieżąco dostosowywana do sytuacji rynkowej
 • W czasie hossy zarządzający może inwestować nawet do 100% aktywów w akcje i polskie lub zagraniczne fundusze inwestycyjne akcyjne
 • W czasie dekoniunktury na giełdzie zarządzający może inwestować do 100% aktywów w bezpieczne instrumenty – obligacje, instrumenty rynku pieniężnego lub depozyty

Ryzyko inwestycyjne
Subfundusz charakteryzuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym. Możliwe są znaczne wahania jednostek uczestnictwa w krótkim okresie.

Powyższy profil ryzyka produktu jest równy Syntetycznemu wskaźnikowi ryzyka i zysku w dokumencie Kluczowe Informacje dla Inwestorów z dnia 30.04.2013 r.

KBC Akcji Małych i Średnich Spółek
rozwiń sprawdź

Dla osób, które:

 • Oczekują ponadprzeciętnych zysków
 • Akceptują bardzo wysokie ryzyko inwestycyjne
 • Planują oszczędzać w długim okresie (rekomendowany okres inwestycji minimum 5 lat)

Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje małych i średnich spółek o dobrej sytuacji fundamentalnej lub silnie niedowartościowanych, notowanych na polskiej giełdzie, wchodzących w skład indeksów mWIG40 i sWIG80.

Przykładowa struktura portfela

Rzeczywista struktura portfela może różnić się od powyższej. Dopuszczane limity udziału poszczególnych kategorii papierów wartościowych w strukturze aktywów określa Statut Funduszu KBC Parasol FIO.

Ryzyko inwestycyjne
Ze względu na duży udział akcji w portfelu Subfundusz charakteryzuje bardzo wysokie ryzyko inwestycyjne.
Dodatkowo z uwagi na znaczny udział w lokatach akcji małych i średnich spółek, które cechują się duża zmiennością, możliwe są znaczne wahania jednostek uczestnictwa w krótkim okresie.

Powyższy profil ryzyka produktu jest równy Syntetycznemu wskaźnikowi ryzyka i zysku w dokumencie Kluczowe Informacje dla Inwestorów z dnia 04.06.2013 r.

KBC Akcyjny
rozwiń sprawdź

Dla osób, które:

 • Oczekują atrakcyjnych zysków
 • Są w stanie zaakceptować wysokie ryzyko inwestycyjne i dużą zmienność wartości oszczędności
 • Planują oszczędzać w długim okresie (rekomendowany okres inwestycji minimum 5 lat)

Polityka inwestycyjna

 • Subfundusz inwestuje głównie w akcje renomowanych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
 • Udział akcji w portfelu może sięgać od 75% do 100% aktywów Subfunduszu, dzięki czemu w okresach dobrej koniunktury na giełdzie umożliwia osiągnięcie ponadprzeciętnych zysków z inwestycji
 • Pozostała część aktywów inwestowana jest głównie w krótkoterminowe papiery dłużne

Przykładowa struktura portfela

Rzeczywista struktura portfela może różnić się od powyższej. Dopuszczane limity udziału poszczególnych kategorii papierów wartościowych w strukturze aktywów określa Statut Funduszu KBC Parasol FIO.

Ryzyko inwestycyjne
Subfundusz ten jest niezwykle dynamiczny, charakteryzuje się więc bardzo wysokim ryzykiem inwestycyjnym.
Możliwe są znaczne wahania jednostek uczestnictwa w krótkim okresie.

Powyższy profil ryzyka produktu jest równy Syntetycznemu wskaźnikowi ryzyka i zysku w dokumencie Kluczowe Informacje dla Inwestorów z dnia 30.04.2013 r.

KBC Globalny Akcyjny
rozwiń sprawdź

Dla osób, które:

 • Chcą mieć dostęp do rynków globalnych
 • Są w stanie zaakceptować wysokie ryzyko inwestycyjne w zamian za możliwości osiągnięcia atrakcyjnych zysków
 • Planują oszczędzać w długim okresie (minimum 5 lat)

Polityka inwestycyjna

 • W Subfunduszu wykorzystano unikalną strategię „core-satellite”, która polega na zbudowaniu portfela inwestycyjnego z dwóch części, tj. części „core” (głównej, stałej), w skład której wchodzą inwestycje oparte o bardzo szerokie rynki amerykańskie, europejskie, azjatyckie i rynki wschodzące oraz części „satellite” (zmiennej), gdzie zarządzający mogą uzupełnić skład portfela o kilkanaście subfunduszy inwestycyjnych o bardziej wyspecjalizowanej polityce inwestycyjnej pokrywającej konkretny sektor ekonomiczny lub geograficzny
 • Subfundusz lokuje aktywa przede wszystkim w akcje oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania

Przykładowa struktura portfela

Rzeczywista struktura portfela może różnić się od powyższej. Dopuszczane limity udziału poszczególnych kategorii papierów wartościowych w strukturze aktywów określa Statut Funduszu KBC Parasol FIO.

Ryzyko inwestycyjne
Subfundusz charakteryzuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym ze względu na dużą ekspozycję portfela na rynek akcji oraz ryzyko walutowe. Możliwe są znaczne wahania jednostek uczestnictwa w krótkim okresie.

Powyższy profil ryzyka produktu jest równy Syntetycznemu wskaźnikowi ryzyka i zysku w dokumencie Kluczowe Informacje dla Inwestorów z dnia 04.06.2013 r.

KBC Aktywny
rozwiń sprawdź

Dla osób, które:

 • Oczekują atrakcyjnych zysków
 • Są w stanie zaakceptować wysokie ryzyko inwestycyjne
 • Planują oszczędzać w średnim okresie (rekomendowany okres inwestycji minimum 3 lata)

Polityka inwestycyjna

 • Subfundusz inwestuje głównie w akcje oraz papiery dłużne
 • Skład portfela jest aktywnie dostosowywany do koniunktury na rynku
 • W czasie hossy na giełdzie udział akcji w portfelu rośnie, nawet do 70% wartości aktywów, co pozwala wykorzystać potencjał wzrostowy rynku
 • W okresach dekoniunktury udział akcji może zostać ograniczony na rzecz bezpieczniejszych instrumentów np. papierów dłużnych

Przykładowa struktura portfela

Rzeczywista struktura portfela może różnić się od powyższej. Dopuszczane limity udziału poszczególnych kategorii papierów wartościowych w strukturze aktywów określa Statut Funduszu KBC Parasol FIO.

Ryzyko inwestycyjne
Subfundusz charakteryzuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym. Możliwe są znaczne wahania jednostek uczestnictwa w krótkim okresie.

Powyższy profil ryzyka produktu jest równy Syntetycznemu wskaźnikowi ryzyka i zysku w dokumencie Kluczowe Informacje dla Inwestorów z dnia 30.04.2013 r.

KBC Stabilny
rozwiń sprawdź

Dla osób, które:

 • Chcą korzystać z potencjału, jaki w długim terminie daje inwestowanie części środków w akcje
 • Chcących równocześnie ograniczyć ryzyko inwestycji poprzez lokowanie części środków w papiery dłużne
 • Planują oszczędzać w średnim okresie (rekomendowany okres inwestycji to minimum 3 lata)

Polityka inwestycyjna

 • Subfundusz inwestuje głównie w akcje (do 50% wartości aktywów netto) oraz papiery dłużne
 • Zaangażowanie części aktywów w akcje daje potencjał wzrostu w czasie hossy przekraczający potencjał tradycyjnych form inwestowania np. depozytów
 • W okresie dekoniunktury udział akcji jest ograniczany, na korzyść udziału papierów dłużnych w portfelu

Przykładowa struktura portfela

Rzeczywista struktura portfela może różnić się od powyższej. Dopuszczane limity udziału poszczególnych kategorii papierów wartościowych w strukturze aktywów określa Statut Funduszu KBC Parasol FIO.

Ryzyko inwestycyjne
Inwestycja w Subfundusz charakteryzuje się umiarkowanym poziomem ryzyka, dzięki inwestycji części aktywów w akcje i części w papiery dłużne.

Powyższy profil ryzyka produktu jest równy Syntetycznemu wskaźnikowi ryzyka i zysku w dokumencie Kluczowe Informacje dla Inwestorów z dnia 30.04.2013 r.

KBC Obligacji Korporacyjnych
rozwiń sprawdź

Dla osób, które:

 • Chcą lokować nadwyżki finansowe w polskie dłużne instrumenty korporacyjne
 • Doceniają doświadczenie i profesjonalizm zarządzania
 • Akceptują ryzyko kredytowe

Polityka inwestycyjna

 • KBC Obligacji Korporacyjnych lokuje środki przede wszystkim w nieskarbowe instrumenty dłużne, w szczególności w obligacje korporacyjne i komunalne, dostępne głównie na rynku polskim
 • Co najmniej 60% aktywów stanowią papiery wartościowe o charakterze dłużnym, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty
 • Subfundusz może także nabywać obligacje zamienne na akcje
 • W celu ograniczania ryzyka inwestycyjnego i sprawnego zarządzania, do portfela mogą być nabywane instrumenty pochodne
 • Dzięki inwestycjom w obligacje różnych emitentów subfundusz dywersyfikuje aktywa i ogranicza ryzyko kredytowe związane z poszczególnymi emitentami
 • Preferowane są instrumenty, dla których istnieje aktywny rynek wtórny, zapewniający ich płynność. Ponadto aktywa są lokowane w emitowane lub wystawiane przez podmioty posiadające wysoką wiarygodność kredytową

Przykładowa struktura portfela

Rzeczywista struktura portfela może różnić się od powyższej. Dopuszczane limity udziału poszczególnych kategorii papierów wartościowych w strukturze aktywów określa Statut Funduszu KBC Parasol FIO.

Ryzyko inwestycyjne

Subfundusz inwestuje głównie w obligacje korporacyjne charakteryzujące się niską historyczną zmiennością wyceny, z czego wynika umiarkowany poziom ryzyka. Jednak ze względu na ryzyko kredytowe i płynnościowe możliwe są wahania wyceny jednostek uczestnictwa.

Powyższy profil ryzyka produktu jest równy Syntetycznemu wskaźnikowi ryzyka i zysku w dokumencie Kluczowe Informacje dla Inwestorów z dnia 01.09.2014 r.

KBC Papierów Dłużnych
rozwiń sprawdź

Dla osób, które:

 • Cenią bezpieczeństwo, nie akceptują ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje
 • Chcą ochronić realną wartość oszczędności
 • Planują oszczędzać w krótkim okresie (rekomendowany okres inwestycji to minimum rok)

Polityka inwestycyjna

 • Subfundusz inwestuje w papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, przede wszystkim w obligacje skarbowe oraz instrumenty rynku pieniężnego
 • Potencjał wzrostu subfunduszu przewyższa oprocentowanie lokat

Przykładowa struktura portfela

Rzeczywista struktura portfela może różnić się od powyższej. Dopuszczane limity udziału poszczególnych kategorii papierów wartościowych w strukturze aktywów określa Statut Funduszu KBC Parasol FIO.

Ryzyko inwestycyjne
Inwestycja w Subfundusz charakteryzuje się umiarkowanym poziomem ryzyka.

Powyższy profil ryzyka produktu jest równy Syntetycznemu wskaźnikowi ryzyka i zysku w dokumencie Kluczowe Informacje dla Inwestorów z dnia 30.04.2013 r.

KBC Pieniężny
rozwiń sprawdź

Dla osób, które:

 • Cenią bezpieczeństwo inwestycji
 • Chcą oszczędzać w bardzo krótkim okresie

Polityka inwestycyjna

 • Subfundusz inwestuje głównie w instrumenty dłużne, np. bony skarbowe czy obligacje emitowane przez Skarb Państwa, których termin zapadalności lub okres odsetkowy nie przekracza 1 roku
 • Potencjał zysków przewyższa oprocentowanie lokat bankowych w średnim terminie inwestycyjnym

Przykładowa struktura portfela

Rzeczywista struktura portfela może różnić się od powyższej. Dopuszczane limity udziału poszczególnych kategorii papierów wartościowych w strukturze aktywów określa Statut Funduszu KBC Parasol FIO.

Ryzyko inwestycyjne
Subfundusz o niskim ryzyku inwestycyjnym. Charakteryzuje się stabilnym wzrostem wartości jednostki uczestnictwa.

Powyższy profil ryzyka produktu jest równy Syntetycznemu wskaźnikowi ryzyka i zysku w dokumencie Kluczowe Informacje dla Inwestorów z dnia 30.04.2013 r.

Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte:

KBC BETA Dywidendowy SFIO
rozwiń sprawdź

Fundusz lokuje do 100 proc. aktywów w akcje spółek regularnie wypłacających dywidendę (udział akcji nie będzie niższy niż 70 proc. wartości aktywów funduszu), notowanych na giełdach: warszawskiej, europejskich i amerykańskich. Zarządzający budując portfel kieruje się głównie: częstotliwością i wysokością wypłacanej przez daną spółkę dywidendy, płynnością tej spółki na giełdzie, a także oczekiwaną stopą zwrotu.

KBC Beta Dywidendowy SFIO może wypłacać inwestorom co roku do 100 proc. dochodów osiągniętych od spółek w formie dywidendy, bez potrzeby umarzania jednostek uczestnictwa. Decyzję o wypłacie i jej wielkości podejmuje Zarząd KBC TFI.

KBC DELTA
rozwiń sprawdź

KBC DELTA to Subfundusz funduszu KBC PARASOL BIZNES SFIO. To rozwiązanie dedykowane dla klientów oczekujących stóp zwrotu wyższych niż na produktach rynku pieniężnego, akceptujących ryzyko papierów skarbowych. Fundusz inwestuje aktywa w papiery skarbowe i papiery gwarantowane przez Skarb Państwa. Celem zarządzających jest uzyskiwanie rentowności z funduszu powyżej banchmarku.
Minimalna pierwsza wpłata dla osób fizycznych nie mniej niż równowartość 40 000,00 euro.
Minimalna kwota kolejnych wpłat: 100 000 zł.

Zalety funduszu:

 • Ryzyko kredytowe w całym funduszu jest tożsame z ryzykiem kredytowym Skarbu Państwa
 • Codziennie wycena jednostek uczestnictwa

KBC GAMMA
rozwiń sprawdź

KBC GAMMA to Subfundusz funduszu KBC PARASOL BIZNES SFIO. To fundusz płynnościowy, skierowany głównie do podmiotów, które w efektywny sposób chcą zarządzać swoimi nadwyżkami finansowymi. Fundusz inwestuje w instrumenty o niskim ryzyku stopy procentowej. Podstawową zaletą funduszu jest możliwość uzyskania konkurencyjnej stopy zwrotu w stosunku do instrumentów rynku pieniężnego, stanowiących standardową alternatywę, bez konieczności wcześniejszego deklarowania okresu lokowania środków.
Minimalna pierwsza wpłata dla osób fizycznych nie mniej niż równowartość 40 000,00 euro.
Minimalna kwota kolejnych wpłat: 100 000 zł.

Zalety funduszu:

 • Połączenie bardzo niskiego ryzyka inwestycyjnego z optymalizacją stopy zwrotu krótkich środków pieniężnych
 • Codziennie wycena jednostek uczestnictwa

 

Wyceny jednostek uczestnictwa

 • Tabela opłat KBC TFI- w oddziałach BGŻ BNP Paribas (oddziały typu B, dawne oddziały BNP Paribas Bank Polska S.A.)
 • Tabela opłat KBC TFI- w oddziałach BGŻ BNP Paribas (oddziały typu A, dawne oddziały BGŻ S.A.)

Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusze nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego.
Ze względu na możliwy duży udział akcji w portfelu, a w przypadku subfunduszy KBC Globalny Akcyjny oraz KBC Globalny Stabilny ze względu na ryzyko walutowe, subfundusze charakteryzują się wysokim ryzykiem inwestycyjnym oraz znacznymi wahaniami wartości jednostek uczestnictwa w krótkim okresie. Subfundusze mogą lokować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.
Przedstawiony materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i został przygotowany w dobrej wierze i z należytą starannością. Nie należy go traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe, nie stanowi on pełnej informacji o funduszu inwestycyjnym ani nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. KBC TFI S.A. i BGŻ BNP Paribas Bank Polska SA nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem opinii i informacji zawartych w materiale. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych.
Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospektach informacyjnych oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie KBC TFI S.A., oddziałach BGŻ BNP Paribas Bank Polska SA oraz na stronie internetowej www.kbctfi.pl. Codzienną wycenę jednostek uczestnictwa Funduszu można znaleźć na stronie www.kbctfi.pl
Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne dokonywane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Inwestowane środki nie podlegają gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Zapraszamy do inwestowania w Banku BGŻ BNP Paribas.

Poniżej lista funduszy inwestycyjnych Aviva Investors Poland TFI, dystrybuowanych przez Bank.

Aviva Investors Poland TFI

Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty:

 • Aviva Investors Depozyt Plus
 • Aviva Investors Obligacji
 • Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus
 • Aviva Investors Stabilnego Inwestowania
 • Aviva Investors Zrównoważony
 • Aviva Investors Polskich Akcji
 • Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej
 • Aviva Investors Małych Spółek
 • Aviva Investors Nowych Spółek
 • Aviva Investors Nowoczesnych Technologii
 • Aviva Investors Optymalnego Wzrostu
 • Aviva Investors Aktywnej Alokacji
 • Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących
 • Aviva Investors Obligacji Dynamiczny
 • Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych
 • Aviva Investors Obligacji Zamiennych

Nie czekaj - zacznij inwestować już dziś!

Zapraszamy do inwestowania w Banku BGŻ BNP Paribas.

Poniżej lista funduszy inwestycyjnych IPOPEMA TFI, dystrybuowanych przez Bank dostępnych w BGŻ BNP Paribas.

IPOPEMA TFI

1. IPOPEMA SFIO:

 • IPOPEMA Short Equity
 • IPOPEMA Agresywny
 • IPOPEMA Gotówkowy
 • IPOPEMA Makro Alokacji
 • IPOPEMA Małych i Średnich Spółek
 • IPOPEMA Obligacji

2. IPOPEMA m-INDEKS FIO

Nie czekaj - zacznij inwestować już dziś!

Materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, nie jest ofertą w rozumieniu at. 66 k.c. Spółka nie gwarantuje uzyskania analogicznych zysków z przyszłości.

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.