BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się
ban_wiborprofit2

WiborProfit II

Masz wielkie plany?
Teraz dajemy Ci szansę, by je urzeczywistnić.

Inwestując własne oszczędności, musisz mieć pewność, że zostaną dobrze ulokowane. Dlatego proponujemy Ci nowe, rozwiązanie: WiborProfit II, czyli produkt oparty na stawce oprocentowania pożyczek na rynku międzybankowym (WIBOR 3M i EURIBOR 3M). Dzięki niemu możesz liczyć na premię do 16% po 2 latach ubezpieczenia.

Dzięki swojej konstrukcji WiborProfit II pozwala naliczać premię za każdy dzień, gdy wartości WIBOR 3M oraz EURIBOR 3M jednocześnie utrzymują się w określonym przedziale – wówczas naliczana jest dla Ciebie premia, a Ty o nic nie musisz się martwić!

Produkt dostępny w ofercie tylko do 30 listopada

Zamów rozmowę z doradcą

Zobacz, co Ci daje WiborProfit II

  • 100% ochrony kapitału – na koniec ubezpieczenia otrzymujesz 100% wartości wpłaconej składki
  • aż do 16% premii po 2 latach ubezpieczenia
  • wypłacone świadczenie ubezpieczeniowe jest zwolnione z podatku
  • 2-letni okres ubezpieczenia
  • niska wpłata początkowa – tylko 1000 PLN
  • brak opłaty wstępnej
  • dodatkowy zysk na atrakcyjnie oprocentowanej lokacie pomostowej 5% w skali rok

WiborProfit II to 2-letni produkt strukturyzowany w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie oferowany we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A., oparty na stawkach WIBOR 3M i EURIBOR 3M.

  1. Każdego dnia roboczego o godz. 11.00 ustalane są indeksy stóp procentowych WIBOR 3M i EURIBOR 3M. Są to indeksy, po jakich banki udzielają pożyczek innym bankom na okres 3 miesięcy: w przypadku WIBOR 3M jest to 13 banków na polskim rynku bankowym, natomiast EURIBOR 3M są to 43 największe banki strefy euro.
  2. Za każdy dzień, w którym wartości WIBOR 3M i EURIBOR 3M znajdują się jednocześnie w przedziale domkniętym 4,1%-5,25% dla WIBOR 3M i 0,15%-2,5% dla EURIBOR 3M, do wpłaconej na początku ubezpieczenia składki zostaje naliczona premia w wysokości 8% w skali roku. Wypłata premii następuje na zakończenie trwania ubezpieczenia, czyli po 2 latach. 

 

Wykres ma charakter symulacji i nie odzwierciedla wszystkich możliwych scenariuszy zmian indeksów WIBOR 3M i EURIBOR 3M

 

Premia nie jest naliczana za dni, w których wartości WIBOR 3M lub EURIBOR 3M zostają ustalone na poziomie powyżej lub poniżej określonego przedziału.

WiborProfit II jest produktem strukturyzowanym, w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie, oferowanym we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A., skierowanym do osób gotowych na ulokowanie środków w pełnym wymiarze czasu trwania ubezpieczenia – 2 lata. Ubezpieczony ma możliwość wycofania wpłaconych środków przed końcem okresu ubezpieczenia – w takim przypadku nie przewidziano ochrony kapitału. Wcześniejszy wykup wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty likwidacyjnej, która wynosi w zależności od momentu rezygnacji od 8,5% do 2,5%, szczegóły zostały zawarte SWU. Warunkiem przystąpienia do produktu jest posiadanie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Szczegółowe informacje dotyczące WiborProfit II są zawarte w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia oraz Deklaracji przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie WiborProfit II. Niniejszy materiał został opracowany jedynie do celów informacyjnych i nie stanowi oferty kupna lub sprzedaży, porady inwestycyjnej ani porady stanowiącej czynność doradztwa podatkowego. Zainwestowane środki nie podlegają ochronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
Zgodnie z ogólną zasadą związaną z lokowaniem środków w produkty inwestycyjne zalecana jest dywersyfikacja dokonywanych inwestycji.
Inwestycja w produkt ustrukturyzowany. WiborProfit II uzależnia potencjalną premię od zrealizowania się przyjętego scenariusza rynkowego, przy jednoczesnej gwarancji zwrotu kapitału w dniu zapadalności.
Inwestycja w produkt strukturyzowany WiborProfit II jest oparta na stawkach WIBOR 3M i EURIBOR 3M.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.