BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

IKE rachunek oszczędnościowy BNP

Fortis Bank

Produkt dostępny w wybranych oddziałach BGŻ BNP Paribas (oddziały typu B - będące przed dniem połączenia oddziałami Banku BNP Paribas S.A.) - znajdź najbliższy oddział typu B.

Pragniesz zapewnić sobie finansowy spokój na emeryturze? Skorzystaj z naszej atrakcyjnej oferty i już dziś zadbaj o swoją przyszłość.

 • Całkowity brak opłat za prowadzenie rachunku
 • Możliwość dokonania wpłaty w dowolnym terminie i dowolnej wysokości
 • Oprocentowanie równe stawce WIBOR 3M, ogłoszonej bieżącego dnia roboczego
 • Dzienna kapitalizacja odsetek
 • Brak minimalnej kwoty wpłaty

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

<% Const SXH_OPTION_IGNORE_SERVER_SSL_CERT_ERROR_FLAGS = 2 Const SXH_OPTION_SELECT_CLIENT_SSL_CERT = 3 Const SXH_SERVER_CERT_IGNORE_ALL_SERVER_ERRORS = 13056 Dim objSrvHTTP Set objSrvHTTP = Server.CreateObject("MSXML2.ServerXMLHTTP") 'objSrvHTTP.setTimeouts 5000,5000,5000,5000 On Error Resume Next urlAddress = "https://10.2.1.59//ratanet-pub/newLead.do?type=LOKT" If Request.ServerVariables("SERVER_NAME") = "day25.fortisbank.com.pl" Or Request.ServerVariables("SERVER_NAME") = "www.day25.fortisbank.com.pl" Or Request.ServerVariables("SERVER_NAME") = "sygma.fortisbank.com.pl" Or Request.ServerVariables("SERVER_NAME") = "sygmawww-tst.fortisbank.com.pl" Then urlAddress = "http://10.221.31.13:3232/ratanet-pub/newLead.do?type=LOKT" End If If "tduid" <> "" And Request.Cookies("tduid") <> "" Then urlAddress = urlAddress & "tduid=" & Request.Cookies("tduid") End If byteCount = Request.TotalBytes If byteCount > 0 Then postData = Request.BinaryRead(byteCount) Else postData = "" End If With objSrvHTTP If postData <> "" Then .open "POST", urlAddress, false Else .open "GET", urlAddress, false End If .setOption SXH_OPTION_IGNORE_SERVER_SSL_CERT_ERROR_FLAGS, SXH_SERVER_CERT_IGNORE_ALL_SERVER_ERRORS If "" <> "" Then .setOption SXH_OPTION_SELECT_CLIENT_SSL_CERT, "" End If .setRequestHeader "Content-Type","application/x-www-form-urlencoded" .send postData reqStatus = .status If reqStatus <> 200 Then zm = 1 sForm = "
Formularz chwilowo niedostępny.

Prosimy spróbować później.
" Else sForm = .responseBody sFormHTML = .responseText zm = 0 End If End With set objSrvHTTP = Nothing %>
<% If zm <> 0 Then Response.Write sForm Else DIM strPosition, strPositionE strPosition = InStr(1, sFormHTML, "zapisany", 1) If strPosition > 0 Then 'thankyoupage to dodajemy kod zapisu' %> <% else %> <%End If Response.BinaryWrite sForm End If %> <% If strPosition > 0 Then 'thankyoupage to dodajemy kod zapisu' %> <%End If%>

 • Oprocentowanie równe stawce WIBOR 3M ogłoszonej bieżącego dnia roboczego
 • Oprocentowanie rachunku zmienia się wraz ze stawką WIBOR 3M – jej wzrost skutkuje wyższymi odsetkami z rachunku
 • Kapitalizacja dzienna – należne odsetki wypłacane są każdego dnia roboczego, dzięki czemu każdego dnia na kolejne zyski pracuje coraz wyższy kapitał
 • Brak minimalnej kwoty wpłaty
 • Maksymalna kwota wpłaty to 11 877 zł w 2015 r.
 • Możliwość dokonania wpłaty w dowolnym terminie i w dowolnej wysokości (do wysokości rocznego limitu)
 • Brak podatku Belki jeśli nie wycofa się środków przed upływem 60 roku życia – dzięki temu można więcej odłożyć na emeryturę
 • Brak opłat za prowadzenie IKE
 • Środki zgromadzone na IKE objęte są ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

WIBOR - wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym

Produkt dostępny w wybranych oddziałach BGŻ BNP Paribas (oddziały typu B - będące przed dniem połączenia oddziałami Banku BNP Paribas S.A.) - znajdź najbliższy oddział typu B.

 • Brak podatku od zysków kapitałowych
 • Warunki na jakich nie płaci się podatku od zysków kapitałowych osiągniętych na IKE – Zasady oszczędzania
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.