BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

IKE BNP Paribas FIO

Fortis Bank

Marzysz o komfortowej, bezpiecznej przyszłości? Wybierz IKE BNP Paribas FIO, by gromadzić i pomnażać środki na swoją spokojną emeryturę.

 • 4 atrakcyjne, zróżnicowane plany emerytalne (IKE) do wyboru, dopasowane do Twoich potrzeb
 • Proste przenoszenie aktywów pomiędzy subfunduszami w zależności od sytuacji na rynku
 • Możliwość stworzenia Indywidualnego Planu Emerytalnego

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

 • Samodzielny wybór planu emerytalnego, w zależności od wieku, w którym zaczyna się gromadzenie środków w ramach IKE oraz indywidualnych potrzeb
 • Do wyboru 4 specjalnie przygotowane plany modelowe, które stanowią portfele złożone z subfunduszy funduszu parasolowego BNP Paribas FIO
 • Plany różnią się między sobą udziałem poszczególnych subfunduszy i wynikającym z tego poziomem ryzyka i potencjalnych stóp zwrot

Produkt dostępny w oddziałach BGŻ BNP Paribas

Plan Konserwatywny:

 • Stworzony dla inwestorów dążących do minimalizacji ryzyka, którzy zgromadzili już kapitał i dążą do jego ochrony
 • Środki są lokowane wyłącznie w subfundusz BNP Paribas Papierów Dłużnych (100%)
 • W sprzyjających warunkach należy spodziewać się zysków przewyższających oprocentowanie tradycyjnych lokat bankowych

Plan defensywny

 • Dedykowany Klientom, dopuszczającym możliwość umiarkowanych wahań wyceny wzamian za możliwość uzyskania atrakcyjniejszej stopy zwrotu:
  • Subfundusz BNP Papierów Dłużnych - z procentem alokacji 70%
  • Subfundusz BNP Paribas Akcji - z procentem alokacji 30%

Plan Zrównoważony

 • Propozycja dla Klientów dążących do wykorzystania możliwości, jakie daje rynek finansowy, oczekujących zysków znacznie wyższych niż na standardowych lokatach i akceptujących średnie ryzyko.
  • Subfundusz BNP Paribas Akcji - z procentem alokacji 50%
  • Subfundusz BNP Paribas Papierów Dłużnych – z procentem alokacji 50%

Plan Agresywny

 • Rozwiązanie otwierające Inwestorom perspektywy największych zysków, równocześnie obarczone wysokimi wahaniami wyceny
 • W ramach planu środki są inwestowane wyłącznie w jednostki uczestnictwa subfunduszu BNP Paribas Akcji

Plan Indywidualny

Jeżeli żaden z oferowanych przez nas planów modelowych nie odpowiada Twoim potrzebom, możesz sam dla siebie stworzyć Indywidualny Plan Emerytalny.

 • Sam określasz subfundusze oraz proporcje, w jakich będziesz dokonywał inwestycji
 • W ramach indywidualnego planu emerytalnego, możesz wybierać spośród następujących subfunduszy, oferowanych w ramach BNP PARIBAS FIO:
  • Subfundusz BNP Paribas Akcji
  • Subfundusz BNP Paribas Stabilnego Wzrostu
  • Subfundusz BNP Paribas Papierów Dłużnych

Struktura funduszy inwestycyjnych:

 • W zależności od sytuacji na rynku, zarządzający IKE BNP Paribas FIO mogą samodzielnie zmieniać strukturę alokacji oszczędności klienta w ramach danego subfunduszu - zgodnie z jego statutem (np. w odniesieniu do subfunduszu akcji - lokować w akcje od 70% do 100% aktywów subfunduszu w okresie koniunktury)
 • IKE BNP Paribas FIO jest tzw. funduszem "parasolowym", co oznacza, że umożliwia:
  • Nieskomplikowane przenoszenie aktywów pomiędzy subfunduszami w zależności od sytuacji na rynku
  • Wybór planu emerytalnego (IKE) dopasowanego do potrzeb Klienta - w oparciu o dostępną gamę subfunduszy o różnym profilu ryzyka
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.