BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Konto Dobrze Oszczędnościowe

KI_konto_dobrze_oszczednosciowe_d

Zadbaj o swoje oszczędności i skorzystaj z Konta Dobrze Oszczędnościowego!

  • Oprocentowanie promocyjne, stałe w skali roku:
    • 2,00% dla nowych środków
    • 0,75% dla pozostałych środków
  • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku

  • Wypłata środków w dowolnym momencie – bez utraty naliczonych odsetek
  • 0 zł za wszystkie przelewy na rachunki własne w Banku, zlecone przez telefon i internet
  • Miesięczna kapitalizacja odsetek
  • Możliwość posiadania jednego Konta Dobrze Oszczędnościowego

Produkt dostępny:
  • w oddziałach BGŻ BNP Paribas
  • poprzez system bankowości elektronicznej Pl@net

Nominalne promocyjne stałe oprocentowanie w skali roku 2,00% dotyczy "nowych środków", a 0,75% w skali roku dotyczy pozostałych środków na Koncie Dobrze Oszczędnościowym, którego Posiadacz przystąpił do promocji w terminie od dnia 7 grudnia 2016 r. do dnia 31 stycznia 2017 r. i obowiązuje od dnia przystąpienia do dnia 28 lutego 2017 r. Po tym okresie środki pieniężne zgromadzone na Koncie Dobrze Oszczędnościowym oprocentowane są według standardowych stawek oprocentowania zmiennego obowiązujących dla tego konta w danym okresie. "Nowe środki" to środki stanowiące nadwyżkę w stosunku do salda środków zgromadzonych łącznie na wszystkich rachunkach bankowych Klienta, prowadzonych na podstawie Umowy ramowej Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu, na dzień 30 listopada 2016 r. (do ustalenia równowartości w złotych środków zgromadzonych przez Klienta na rachunkach prowadzonych w walutach wymienialnych stosuje się kurs średni ogłoszony przez NBP w dniu 30 listopada 2016 r. ustalony dla danej waluty). Od naliczonych odsetek zostanie pobrany zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niniejszy materiał ma charakter reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.