BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Lokata z rosnącym oprocentowaniem

KI_lokata_progresywna_d

Potrzebujesz lokaty, na której oszczędności rosną w miarę upływu czasu, a pieniądze możesz wypłacić bez utraty naliczonych odsetek? Proponujemy Ci lokatę, dzięki której im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz.

 • Okres lokacyjny 12 miesięcy
 • Oprocentowanie stałe – aż 4% w ostatnich trzech miesiącach
 • Co trzy miesiące coraz wyższa stawka oprocentowania

 

 • Oprocentowanie w poszczególnych miesiącach:
  • 0,60% – 1.–3. miesiąc
  • 1,10% – 4.–6. miesiąc
  • 1,30% – 7.–9. miesiąc
  • 4,00% – 10.–12. miesiąc
 • Oprocentowanie efektywne za 12 miesięcy – 1,75% w skali roku
 • Niska kwota minimalna – tylko 1000 zł
 • Możliwe otwarcie dowolnej liczby lokat
 • Oferta obowiązuje od 1 lipca do 31 sierpnia 2016 r.
 • Klienci obsługiwani w Oddziałach Banku BGŻ BNP Paribas S.A., będących przed dniem połączenia Oddziałami:
  • BNP Paribas Bank Polska S.A.– mogą skorzystać z odnawialnej Lokaty rentierskiej Inwestor Extra, która jest dostępna w Oddziałach Banku. Lokata ulega odnowieniu na warunkach obowiązujących dla tej lokaty w dniu odnowienia.
  • BGŻ S.A. – mogą założyć nieodnawialną Lokatę Progresywną. Po zakończeniu okresu lokacyjnego kapitał lokaty wraz z odsetkami jest przekazywany na rachunek powiązany: konto oszczędnościowe Eskalacja lub konto osobiste.

Lokata progresywna dostępna jest:

 • w wybranych oddziałach BGŻ BNP Paribas (oddziały typu A - będące przed dniem połączenia oddziałami Banku BGŻ S.A.) - znajdź najbliższy oddział typu A.
 • przez Internet – wystarczy posiadać dostęp do systemu bankowości internetowej eBGŻ
 • przez telefon – wystarczy zadzwonić na Infolinię pod numer 801 321 123 lub +48 22 566 99 99, opłata za połączenie według cennika operatora

Lokata rentierska Inwestor Extra dostępna jest:

Efektywna roczna stopa oprocentowania 12-miesięcznej lokaty z rosnącym oprocentowaniem wynosi 1,75%. Lokata oferowana jest w formie rachunku Lokaty Progresywnej dostępnej dla posiadaczy konta oszczędnościowego Eskalacja lub posiadaczy konta osobistego prowadzonego na podstawie „Umowy ramowej rachunków bankowych, karty płatniczej oraz systemów bankowości telefonicznej i internetowej” lub w formie Lokaty rentierskiej Inwestor Extra dostępnej dla posiadaczy konta oszczędnościowego Sejf lub konta osobistego, prowadzonych na podstawie „Umowy ramowej rachunków bankowych, karty płatniczej oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu”. Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku Lokaty Progresywnej naliczane są odrębnie dla każdego pełnego miesiąca utrzymania lokaty – według stopy procentowej obowiązującej dla danego, kolejnego miesiąca i dopisywane po upływie 12-miesięcznego okresu lokacyjnego. Likwidacja Lokaty Progresywnej przed upływem okresu lokacyjnego powoduje naliczenie odsetek odrębnie dla każdego kolejnego pełnego miesiąca utrzymania lokaty, według stóp procentowych określonych dla tych miesięcy, przy czym nie nalicza się odsetek dla miesiąca, w którym nastąpiła likwidacja rachunku lokaty. Lokata Progresywna jest lokatą nieodnawialną. Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku Lokaty rentierskiej Inwestor Extra naliczane i wypłacane są odrębnie dla każdego 3-miesięcznego okresu odsetkowego utrzymania lokaty – według stopy procentowej obowiązującej dla danego okresu odsetkowego. Likwidacja Lokaty rentierskiej Inwestor Extra przed upływem okresu lokacyjnego powoduje utratę odsetek za bieżący 3-miesięczny okres odsetkowy. Lokata rentierska Inwestor Extra jest lokatą odnawialną. Szczegółowe informacje dostępne są w Oddziałach Banku oraz na stronie www.bgzbnpparibas.pl. Od naliczonych odsetek zostanie pobrany zryczałtowany podatek dochodowy od osób flzycznych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny – nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.