BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

DuoProfit

KI_inwestycje_duo_profit_d

Masz nadwyżki finansowe? Zastanawiasz się jak połączyć szansę na zysk z ochroną ubezpieczeniową? Sprawdź DuoProfit!
Produkt w ofercie od 28 października do 29 listopada 2013 r.

 • Ochrona wpłaconej składki na koniec okresu ubezpieczenia
 • Niska minimalna kwota inwestycji – tylko 1000 zł
 • Okres ubezpieczenia – tylko 2 lata
 • Lokata pomostowa 2,6% w skali roku

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty

 • Ochrona wpłaconej składki na koniec okresu ubezpieczenia jako cel inwestycyjny Funduszu
 • Prosty mechanizm naliczania kuponu
 • Brak opłaty wstępnej
 • Niska minimalna kwota inwestycji – tylko 1000 zł
 • Okres ubezpieczenia – tylko 2 lata
 • Rocznie naliczany kupon, po spełnieniu określonego warunku – naliczanie kuponu z jednego okresu obserwacji niezależnie od zmian kursów walut w kolejnym okresie obserwacji
 • Lokata pomostowa 2,6% w skali roku

 • DuoProfit to 2-letni produkt strukturyzowany w formie grupowego ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, oferowany we współpracy z Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.
 • Potencjalny zysk jest uzależniony od zmiany kursów średnich NBP dwóch walut: euro oraz dolara amerykańskiego wobec złotego, w wybranych okresach obserwacji

Mechanizm inwestycyjny:

 • Na początku każdego z dwóch okresów obserwacji ustalane są przedziały dla średnich kursów euro i dolara amerykańskiego w stosunku do złotego, przy czym szerokość przedziału będzie taka sama w obu okresach obserwacji
 • Jeżeli w danym okresie obserwacji kurs euro/złoty i dolar amerykański/złoty utrzyma się łącznie w wyznaczonym przedziale, na koniec okresu ubezpieczenia naliczony zostaje kupon w wysokości 5,5% składki jednorazowej
 • Przedziały zostaną określone po zakończeniu subskrypcji, przy czym ich maksymalna szerokość może wynieść 1 zł (+/- 0,5 zł względem kursów odniesienia), a minimalna 0,4 zł (+/- 0,2 zł)
 • Potencjalny zysk na koniec okresu ubezpieczenia będzie odpowiadał iloczynowi kuponów i liczby okresów obserwacji, w których spełniony będzie określony warunek

Wykres ma charakter symulacji i nie odzwierciedla możliwych zmian kursów walut. Przedstawiona prognoza nie gwarantuje osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

 • Można zyskać nawet 11% po 2 latach ubezpieczenia, gdy w każdym z dwóch okresów obserwacji kursy euro/złoty i dolar/złoty łącznie utrzymają się w wyznaczonych przedziałach 

 • Okres inwestycji: 2 lata
 • Produkt oparty o notowania euro i dolara amerykańskiego wobec złotego w wybranych okresach obserwacji
 • Naliczony zysk podlega podatkowi od zysków kapitałowych
 • Wcześniejszy wykup oznacza otrzymanie wartości wykupu, która wynosi 98% lub 99% wartości rachunku udziałów, w zależności od miesiąca polisowego, w którym nastąpił koniec ochrony ubezpieczeniowej

DuoProfit to produkt strukturyzowany w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym („Fundusz”), oferowany we współpracy z Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. („Ubezpieczyciel”). BGŻ BNP Paribas Bank Polska SA („Bank”) jest ubezpieczającym, który umożliwia przystąpienie do ubezpieczenia na podstawie umowy ubezpieczenia pomiędzy Bankiem a Ubezpieczycielem. 
Oferta skierowana jest do osób fizycznych, w wieku od 18. do 75. roku życia, posiadających rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy oraz gotowych na ulokowanie środków w pełnym wymiarze czasu trwania ubezpieczenia – 2 lat. Ubezpieczony ponosi koszty opłaty transakcyjnej i opłaty za ryzyko. Ubezpieczony ma możliwość wycofania wpłaconych środków przed końcem okresu ubezpieczenia. W przypadku wcześniejszej rezygnacji z ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia ubezpieczony musi się liczyć z ryzykiem utraty części składki jednorazowej zaalokowanej w Fundusz. Wartość wykupu wynosi od 98% do 99% wartości udziałów i uzależniona jest od miesiąca polisowego, w którym nastąpił koniec okresu ubezpieczenia. W okresie ubezpieczenia wartość rachunku udziałów, na którym ewidencjonowane są udziały jednostkowe nabyte za składkę jednorazową, może ulegać znacznym wahaniom, w szczególności może być znacząco niższa niż wpłacona składka jednorazowa. 
Zgodnie z ogólną zasadą związaną z lokowaniem środków w produkty o charakterze inwestycyjnym zalecana jest dywersyfikacja dokonywanych inwestycji. Produkt DuoProfit w stosowanej strategii inwestycyjnej dąży do osiągnięcia celu inwestycyjnego, jakim jest osiągnięcie w ostatnim dniu okresu ubezpieczenia wartości aktywów netto Funduszu w wysokości uzależnionej od wyniku obserwacji kursów średnich NBP dla dwóch par walutowych: EUR/PLN i USD/PLN, a w szczególności osiągnięcie 100% kwoty odpowiadającej składce jednorazowej na koniec okresu ubezpieczenia. Osiągnięcie celu inwestycyjnego w produkcie DuoProfit nie jest gwarantowane. 
Produkt DuoProfit nie jest lokatą bankową. Wpłacona składka nie podlega ochronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Szczegółowe warunki dotyczące zakresu ubezpieczenia, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, naliczania i wypłaty świadczeń, wysokości oraz sposobu pobierania opłat, wyceny oraz charakterystyki Funduszu znajdują się w warunkach ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, regulaminie Funduszu oraz tabeli opłat i limitów, dostępnych w placówkach Banku. 
Niniejszy materiał został opracowany jedynie do celów informacyjnych i nie stanowi oferty kupna lub sprzedaży, porady inwestycyjnej ani porady stanowiącej czynność doradztwa podatkowego. Jakakolwiek decyzja inwestycyjna klienta, w tym decyzja o złożeniu deklaracji zgody, zawierającej oświadczenie o chęci skorzystania przez klienta z ubezpieczenia, należy wyłącznie do klienta. Przed złożeniem deklaracji zgody klient powinien, nie opierając się wyłącznie na informacjach przekazanych przez ubezpieczającego, rozważyć ryzyko związane z inwestycją w jednostki uczestnictwa Funduszu, potencjalne korzyści oraz ryzyka z nim związane, konsekwencje finansowe, prawne i podatkowe. 
Niniejszy materiał nie służy do wiążącej interpretacji zapisów dokumentacji produktowej: warunków ubezpieczenia, regulaminu Funduszu, tabeli opłat i limitów. Szczegółowe i wiążące informacje znajdują się w dokumentach produktowych. W sytuacji rozbieżności interpretacji zapisów pomiędzy ulotką a którymkolwiek z dokumentów produktowych wiążące są zapisy dokumentów produktowych. Niniejszy dokument został przygotowany przez BGŻ BNP Paribas Bank Polska S.A. przy udziale Open Life TUŻ S.A.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.