BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

EuroTrio

vizual_euro_trio

EuroTrio

Zyskowna inwestycja wymaga minimalnych środków i pewnego sposobu ich lokowania. Teraz to jeszcze prostsze! Osiągaj premię z EuroTrio! 
Produkt dostępny w ofercie tylko do 1 marca 2013 roku.

 • Nieograniczona premia
 • 100% ochrony kapitału
 • Długi 2,5-letni okres ubezpieczenia
 • Premia bez podatku
 • Minimalna kwota składki to jedynie 1000 zł

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty

 • Nieograniczona premia – premia Klienta to 100% partycypacji we wzroście indeksu wybranego z koszyka 3 europejskich indeksów
 • 100% ochrony kapitału pomniejszone o opłatę wstępną w wysokości 0,5% na zakończenie ubezpieczenia
 • Premia bez podatku – wypłacone świadczenie zwolnione z podatku od dochodów kapitałowych
 • 2,5-letni okres ubezpieczenia
 • Minimalna kwota składki wynosi 1000 PLN
 • Dodatkowy zysk na atrakcyjnie oprocentowanej lokacie pomostowej – 4,5% w skali roku

EuroTrio to 2,5-letni produkt strukturyzowany w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z TUnŻ „Warta” S.A., oparty na koszyku 3 europejskich indeksów rynku akcji:

 • FTSE 100 z Wielkiej Brytanii
 • IBEX 35 z Hiszpanii
 • SMI ze Szwajcarii

Wartość naliczonej premii będzie równa wysokości wzrostu indeksu o najmniejszej stopie zwrotu.
Na poniższym wykresie przedstawiono dwa hipotetyczne scenariusze wahań wartości indeksów o najmniejszej stopie zwrotu.

Symulacja własna banku nie odzwierciedla wszystkich możliwych scenariuszy zmian indeksów. Wykres ma charakter hipotetycznej symulacji zmian wartości indeksu o najniższej stopie zwrotu.

 • Na początku okresu ubezpieczenia następuje wyznaczenie początkowej wartości każdego z 3 indeksów
 • Na koniec okresu ubezpieczenia zostanie zweryfikowana wartość końcowa każdego z 3 indeksów
 • Wysokość PREMII będzie równa wysokości 100% wzrostu indeksu o najniższym rezultacie z koszyka

Kapitał podlegający ochronie na zakończenie ubezpieczenia to kwota wpłaconej składki pomniejszona o opłatę wstępną w wysokości 0,5% wartości wpłaconej składki.

 • Scenariusz nr 1 – zmiana wartości indeksu o najniższym rezultacie z koszyka wyniosła 30%: 
  WYPŁATA = kapitał podlegający ochronie + PREMIA 30% kapitału
 • Scenariusz nr 2 – zmiana wartości indeksu o najniższym rezultacie z koszyka wyniosła -5%: 
  WYPŁATA = kapitał podlegający ochronie

Jeżeli na zakończenie okresu ubezpieczenia wartość przynajmniej jednego indeksu będzie niższa od jego wartości początkowej, wartość premii wyniesie 0%

EuroTrio daje szansę na osiągnięcie premii dzięki zastosowanym jednocześnie 3 strategiom:

 • Stabilnej – w oparciu o szwajcarski rynek akcji
 • Dynamicznej – w oparciu o hiszpański rynek akcji
 • Mieszanej – w oparciu o brytyjski rynek akcji

W skład koszyka wchodzą 3 indeksy:

 • SMI – Swiss Market Index – to indeks akcji 20 największych spółek, reprezentujący około 85% kapitalizacji wszystkich spółek notowanych na szwajcarskiej giełdzie. W jego skład wchodzą takie spółki jak Nestlé, UBS, Roche czy Swatch Group
 • FTSE 100 to indeks akcji 100 spółek o najwyższej kapitalizacji (wartości mierzonej ceną akcji) notowanych na giełdzie w Londynie (London Stock Exchange). Przykładowe spółki: Tesco, Aviva, GlaxoSmithKline, Shell, Unilever
 • IBEX 35 to indeks akcji 35 spółek notowanych w systemie notowań ciągłych na giełdzie w Madrycie. Przykładowe spółki: Banco Santander, Repsol, Telefonica

 • Wysokość premii uzależniona jest od wzrostu wartości powyższych indeksów i zostaje wyliczona na koniec okresu trwania produktu
 • Wcześniejszy wykup wiąże się z utratą ochrony i koniecznością poniesienia opłaty likwidacyjnej, która wynosi w zależności od momentu rezygnacji od 2% do 9%
 • Kapitał podlegający ochronie na zakończenie ubezpieczenia to kwota wpłaconej składki pomniejszona o opłatę wstępną w wysokości 0,5% wartości wpłaconej składki
Niniejsza informacja została przygotowana przez BNP Paribas Bank Polska SA. Przedstawione w materiale informacje mają charakter informacyjny, zostały przygotowane w celu promocji usług banku i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. DzU z 2009 r., nr 185, poz. 1439 z późn. zm.), porady inwestycyjnej ani porady stanowiącej czynność doradztwa podatkowego.
EuroTrio jest produktem strukturyzowanym, w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie, oferowanym we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie „Warta” S.A. Jest skierowany do osób gotowych na ulokowanie środków w pełnym wymiarze czasu trwania ubezpieczenia – 2,5 roku.
Warunkiem przystąpienia do produktu jest posiadanie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego.
Premia z produktu EuroTrio jest oparta na zmianie wartości jednego z indeksów SMI, FTSE 100 i IBEX 35. Wysokość wypłaty dla klienta jest uzależniona od zrealizowania się przyjętego scenariusza rynkowego dla wybranego indeksu. Przedstawione w materiale scenariusze zmiany wartości indeksów nie zawierają opłat manipulacyjnych i innych obciążeń ponoszonych przez klienta; zmiany wartości indeksów mają charakter hipotetycznej symulacji i nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości.
Kwota wpłaty przez klienta w produkt EuroTrio jest pomniejszana o opłatę manipulacyjną. TUnŻ „Warta” S.A. nie gwarantuje osiągnięcia premii. Ochrona kapitału dotyczy składki pomniejszonej o opłatę wstępną na koniec okresu ubezpieczenia. Środki są również objęte ochroną Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego do kwoty stanowiącej 50% wierzytelności, nie więcej jednak niż równowartość 30 tys. euro. Nie podlegają ochronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
Szczegółowe warunki dotyczące zakresu ubezpieczenia, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, naliczania i wypłaty świadczeń, wysokości oraz sposobu pobierania opłat znajdują się w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie i Dożycie EuroTrio, dostępnych w placówkach banku. Bank jest ubezpieczającym, który umożliwia przystąpienie do ubezpieczenia na podstawie umowy ubezpieczenia pomiędzy bankiem a ubezpieczycielem. Produkt EuroTrio jest oferowany przez TUnŻ „Warta” S.A. zgodnie z zasadami III Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym, opracowanej przez Związek Banków Polskich oraz Polską Izbę Ubezpieczeń.
Informacje o wysokości oraz trybie pobierania opłat znajdują się w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie i Dożycie EuroTrio, dostępnych w placówkach banku
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.