BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

GlobalStars

KI_inwestycje_global_stars_d

Zastanawiasz się, jak połączyć szansę na zysk z ochroną ubezpieczeniową? To możliwe dzięki GlobalStars! Produkt dostępny w ofercie tylko do 4 października 2013 roku.

 • Szansa na atrakcyjna stopę zwrotu
 • Dodatkowy zysk na lokacie pomostowej oprocentowanej 2,60% w skali roku
 • Minimalna kwota składki jednorazowej to 5 000 zł
 • Regularna wycena inwestycji

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty

GlobalStars to 2,5-letni produkt strukturyzowany w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, przygotowany we współpracy z Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A., oparty na notowaniach indeksu BNP Paribas Income Star Funds Index.

 • Szansa na atrakcyjną stopę zwrotu
 • Dodatkowy zysk na lokacie pomostowej oprocentowanej 2,6% w skali roku
 • Brak opłaty za nabycie
 • Alternatywne rozwiązanie dla bezpośredniej inwestycji w fundusze
 • Możliwość śledzenia bieżącej wartości inwestycji dzięki regularnej wycenie

 • Celem funduszu jest osiągniecie na koniec okresu ubezpieczenia 100% kwoty odpowiadającej składce jednorazowej.
 • Dodatkowo, możesz liczyć na zysk uzależniony od zmiany wartości indeksu BNP Paribas Income Star Funds Index liczony wg wzoru:

 

Wykres ma charakter symulacji i nie odzwierciedla możliwych zmian
BNP Paribas Income Star Funds Index. Przedstawione prognozy nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

 • Wykres ma charakter symulacji i nie odzwierciedla możliwych zmian 
  BNP Paribas Income Star Funds Index (<-To się nadal tak nazywa?)
 • Przedstawione prognozy nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości

 • BNP Paribas Income Star Funds Index to indeks, w którego skład wchodzą 4 fundusze przychodowe:
  • BGF Global Multi Asset Income
  • JPMorgan Global Income
  • M&G Optimal Income
  • Schroder ISF Global Multi-Asset Income
 • Alokacja inwestycji w każdy z powyższych funduszy odbywa się codziennie tak, aby zachować ich stałą wagę w koszyku (25%)
 • Indeks zawiera mechanizm kontroli zmienności, który ma na celu ograniczenie jej do 4,5%

 • Okres inwestycji: 2,5 roku
 • Produkt oparty o indeks BNP Paribas Income Star Funds Index
 • Naliczony zysk podlega podatkowi od zysków kapitałowych
 • Wcześniejszy wykup oznacza otrzymanie wartości wykupu, która wynosi 98% lub 99% wartości rachunku udziałów, w zależności od miesiąca polisowego, w którym nastąpił koniec ochrony ubezpieczeniowej

GlobalStars to produkt strukturyzowany w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym UFK Open Life FS1 („Fundusz”), oferowany we współpracy z Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. („Ubezpieczyciel”). BNP Paribas Bank Polska SA („Bank”) jest ubezpieczającym, który umożliwia przystąpienie do ubezpieczenia na podstawie umowy ubezpieczenia pomiędzy Bankiem a Ubezpieczycielem. Oferta skierowana jest do osób fizycznych, w wieku od 18. do 75. roku życia, posiadających rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy oraz gotowych na ulokowanie środków w pełnym wymiarze czasu trwania ubezpieczenia – 2,5 roku. Ubezpieczony ponosi koszty opłaty transakcyjnej i opłaty za ryzyko. Ubezpieczony ma możliwość wycofania wpłaconych środków przed końcem okresu ubezpieczenia. W przypadku wcześniejszej rezygnacji z ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia ubezpieczony musi się liczyć z ryzykiem utraty części składki jednorazowej zaalokowanej w Fundusz. W okresie ubezpieczenia wartość rachunku udziałów, na którym ewidencjonowane są udziały jednostkowe nabyte za składkę jednorazową, może ulegać znacznym wahaniom, w szczególności może być znacząco niższa niż wpłacona składka jednorazowa. Zgodnie z ogólną zasadą związaną z lokowaniem środków w produkty o charakterze inwestycyjnym zalecana jest dywersyfikacja dokonywanych inwestycji. Produkt GlobalStars w stosowanej strategii inwestycyjnej dąży do osiągnięcia celu inwestycyjnego, jakim jest osiągnięcie w ostatnim dniu okresu ubezpieczenia wartości aktywów netto Funduszu w wysokości uzależnionej od stopy zwrotu indeksu BNP Paribas Income Fund Stars, a w szczególności osiągnięcie 100% kwoty odpowiadającej składce jednorazowej na koniec okresu ubezpieczenia. Osiągnięcie celu inwestycyjnego w produkcie GlobalStars nie jest gwarantowane. Produkt GlobalStars nie jest lokatą bankową. Wpłacona składka nie podlega ochronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Szczegółowe warunki dotyczące zakresu ubezpieczenia, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, naliczania i wypłaty świadczeń, wysokości oraz sposobu pobierania opłat, wyceny oraz charakterystyki Funduszu znajdują się w warunkach ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym UFK Open Life FS1, regulaminie Funduszu oraz tabeli opłat i limitów, dostępnych w placówkach Banku. Niniejszy materiał został opracowany jedynie do celów informacyjnych i nie stanowi oferty kupna lub sprzedaży, porady inwestycyjnej ani porady stanowiącej czynność doradztwa podatkowego. Jakakolwiek decyzja inwestycyjna klienta, w tym decyzja o złożeniu deklaracji zgody, zawierającej oświadczenie o chęci skorzystania przez klienta z ubezpieczenia, należy wyłącznie do klienta. Przed złożeniem deklaracji zgody klient powinien, nie opierając się wyłącznie na informacjach przekazanych przez ubezpieczającego, rozważyć ryzyko związane z inwestycją w jednostki uczestnictwa Funduszu, potencjalne korzyści oraz ryzyka z nim związane, konsekwencje finansowe, prawne i podatkowe. Niniejszy materiał nie służy do wiążącej interpretacji zapisów dokumentacji produktowej: warunków ubezpieczenia, regulaminu Funduszu, tabeli opłat i limitów. Szczegółowe i wiążące informacje znajdują się w dokumentach produktowych. W sytuacji rozbieżności interpretacji zapisów pomiędzy ulotką a którymkolwiek z dokumentów produktowych wiążące są zapisy dokumentów produktowych. Niniejszy dokument został przygotowany przez BNP Paribas Bank Polska S.A. przy udziale Open Life TUŻ S.A. Produkt Ubezpieczenie grupowe na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym GlobalStars („Produkt”) jest powiązany z indeksem BNP Paribas Income Fund Stars („Indeks”) opisanym w niniejszym dokumencie. BNP Paribas jest sponsorem indeksu („Sponsor Indeksu”). Sponsor Indeksu nie jest zaangażowany w sprzedaż ani promocję niniejszego Produktu, nie przyjmuje też żadnej odpowiedzialności związanej z takimi produktami lub za wykorzystanie Indeksu w jakimkolwiek innym celu. Sponsor Indeksu informuje, że (i) nie składa żadnego oświadczenia co do wyników, które mogą być uzyskane z wykorzystania Indeksu lub poziomów, na jakich Indeks się znajduje lub może się znajdować w konkretnej dacie, (ii) nie ma żadnego obowiązku utrzymywania obliczeń lub publikowania Indeksu oraz (iii) nie gwarantuje dokładności ani kompletności Indeksu lub zastosowanych metod obliczeniowych.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.