BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

MultiAktywa

KI_inwestycje_multiaktywa_d

Zastanawiasz się, jak połączyć szansę na zysk z ochroną ubezpieczeniową? Wybierz MultiAktywa!

Produkt dostępny w ofercie tylko do 12 lipca 2013 roku

 • Możliwość osiągnięcia nieograniczonego zysku
 • Dodatkowy zysk na lokacie pomostowej
 • Długi 2,5-letni okres ubezpieczenia
 • Minimalna składka to jedynie 1 000 zł!

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty

MultiAktywa to produkt strukturyzowany w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, przygotowany we współpracy z Open Life Towarzystwem Ubezpieczeń Życie S.A., oparty na notowaniach indeksu BNP Paribas FundQuest Select Core Asset Vol 6 EUR. 

 • Możliwość osiągnięcia nieograniczonego zysku – na koniec okresu ubezpieczenia to nawet 100% zainwestowanego kapitału + wypracowany zysk
 • Dodatkowy zysk na lokacie pomostowej
 • Innowacyjna strategia inwestycyjna
 • Brak opłaty za nabycie
 • Minimalna kwota składki jednorazowej tylko 1 000 zł
 • 2,5-letni okres ubezpieczenia

Celem funduszu jest osiągnięcie zysku w wyniku potencjalnego wzrostu wartości indeksu BNP Paribas FundQuest Select Core Asset Vol 6 EUR Index w kolejnych 5 okresach obserwacji przy jednoczesnym dążeniu do osiągnięcia 100% ochrony kapitału na koniec okresu ubezpieczenia.

 • Naliczony zysk podlega podatkowi od zysków kapitałowych 
 • Wcześniejszy wykup oznacza otrzymanie wartości wykupu, która wynosi 98% lub 99% wartości rachunku udziałów, w zależności od miesiąca polisowego, w którym nastąpił koniec ochrony ubezpieczeniowej

MultiAktywa to produkt strukturyzowany w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym UFK Open Life FCS1 („Fundusz”), oferowany we współpracy z Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. („Ubezpieczyciel”). BNP Paribas Bank Polska SA („Bank”) jest ubezpieczającym, który umożliwia przystąpienie do ubezpieczenia na podstawie umowy ubezpieczenia pomiędzy Bankiem a Ubezpieczycielem.
Oferta skierowana jest do osób fizycznych, w wieku od 18. do 75. roku życia, posiadających rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy oraz gotowych na ulokowanie środków w pełnym wymiarze czasu trwania ubezpieczenia – 2,5 roku. Ubezpieczony ponosi koszty opłaty transakcyjnej i opłaty za ryzyko. Ubezpieczony ma możliwość wycofania wpłaconych środków przed końcem okresu ubezpieczenia. W przypadku wcześniejszej rezygnacji z ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia ubezpieczony musi się liczyć z ryzykiem utraty części składki jednorazowej zaalokowanej w Fundusz. Wartość wykupu wynosi od 98% do 99% wartości udziałów i uzależniona jest od miesiąca polisowego, w którym nastąpił koniec okresu ubezpieczenia. W okresie ubezpieczenia wartość rachunku udziałów, na którym ewidencjonowane są udziały jednostkowe nabyte za składkę jednorazową, może ulegać znacznym wahaniom, w szczególności może być znacząco niższa niż wpłacona składka jednorazowa.
Zgodnie z ogólną zasadą związaną z lokowaniem środków w produkty o charakterze inwestycyjnym zalecana jest dywersyfikacja dokonywanych inwestycji. Produkt MultiAktywa w stosowanej strategii inwestycyjnej dąży do osiągnięcia celu inwestycyjnego, jakim jest osiągnięcie w ostatnim dniu okresu ubezpieczenia wartości aktywów netto Funduszu w wysokości uzależnionej od stopy zwrotu indeksu BNP Paribas FundQuest Select Core Asset Vol 6 EUR Index, a w szczególności osiągnięcie 100% kwoty odpowiadającej składce jednorazowej na koniec okresu ubezpieczenia. Osiągnięcie celu inwestycyjnego w produkcie MultiAktywa nie jest gwarantowane.
Produkt MultiAktywa nie jest lokatą bankową. Wpłacona składka nie podlega ochronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
Szczegółowe warunki dotyczące zakresu ubezpieczenia, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, naliczania i wypłaty świadczeń, wysokości oraz sposobu pobierania opłat, wyceny oraz charakterystyki Funduszu znajdują się w warunkach ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym UFK Open Life FCS1, regulaminie Funduszu oraz tabeli opłat i limitów, dostępnych w placówkach Banku.
Niniejszy materiał został opracowany jedynie do celów informacyjnych i nie stanowi oferty kupna lub sprzedaży, porady inwestycyjnej ani porady stanowiącej czynność doradztwa podatkowego. Jakakolwiek decyzja inwestycyjna klienta, w tym decyzja o złożeniu deklaracji zgody, zawierającej oświadczenie o chęci skorzystania przez klienta z ubezpieczenia, należy wyłącznie do klienta. Przed złożeniem deklaracji zgody klient powinien, nie opierając się wyłącznie na informacjach przekazanych przez ubezpieczającego, rozważyć ryzyko związane z inwestycją w jednostki uczestnictwa Funduszu, potencjalne korzyści oraz ryzyka z nim związane, konsekwencje finansowe, prawne i podatkowe.
Niniejszy materiał nie służy do wiążącej interpretacji zapisów dokumentacji produktowej: warunków ubezpieczenia, regulaminu Funduszu, tabeli opłat i limitów. Szczegółowe i wiążące informacje znajdują się w dokumentach produktowych. W sytuacji rozbieżności interpretacji zapisów pomiędzy ulotką a którymkolwiek z dokumentów produktowych wiążące są zapisy dokumentów produktowych.
Niniejszy dokument został przygotowany przez BNP Paribas Bank Polska S.A. przy udziale Open Life TUŻ S.A.
Produkt Ubezpieczenie grupowe na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym MultiAktywa („Produkt”) jest powiązany z indeksem BNP Paribas FundQuest Select Core Asset Vol 6 EUR („Indeks”) opisanym w niniejszym dokumencie. BNP Paribas jest sponsorem indeksu („Sponsor Indeksu”). Sponsor Indeksu nie jest zaangażowany w sprzedaż ani promocję niniejszego Produktu, nie przyjmuje też żadnej odpowiedzialności związanej z takimi produktami lub za wykorzystanie Indeksu w jakimkolwiek innym celu i nie stworzył niniejszego dokumentu, nie bierze żadnej odpowiedzialności za niniejszy dokument oraz nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione w związku z informacjami zawartymi w niniejszym dokumencie.
Sponsor Indeksu informuje, że (i) nie składa żadnego oświadczenia co do wyników, które mogą być uzyskane z wykorzystania Indeksu lub poziomów, na jakich Indeks się znajduje lub może się znajdować w konkretnej dacie, (ii) nie ma żadnego obowiązku utrzymywania obliczeń lub publikowania Indeksu oraz (iii) nie gwarantuje dokładności ani kompletności Indeksu lub zastosowanych metod obliczeniowych

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.