BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

WiborProfit 2014

KI_wibor_profit_2014_d

Masz nadwyżki finansowe? Zastanawiasz się, jak połączyć szansę na zysk z ochroną ubezpieczeniową? Sprawdź WiborProfit 2014.

 • Zysk nawet do 10% !
 • Minimalna składka to jedynie 1 000 zł
 • Dodatkowe oprocentowanie z lokaty pomostowej w okresie subskrypcji - 2,6%

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty

 • WiborProfit 2014 to 2-letni produkt strukturyzowany w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem kapitałowym, oferowanym we współpracy z Open Life Towarzystewem Ubezpieczeń Życie SA
 • Produkt WiborProfit 2014 nie jest lokatą bankową
 • Wpłacona składka nie podlega ochronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

 • Nawet 10% zysku po 2 latach ubezpieczenia
 • Prosty mechanizm inwestycyjny
 • Niska minimalna kwota składki jednorazowej – tylko 1 000 zł
 • Brak opłat za nabycie
 • Dodatkowe oprocentowanie z lokaty pomostowej w okresie subskrypcji - 2,6% w skali roku od wartości składki jednorazowej
 • Możliwość rezygnacji z ubezpieczenia (wypłata w wysokości 98% lub 99% wartości rachunku udziałów)

Celem inwestycji jest ochrona 100% wpłaconej składki jednorazowej na koniec okresu ubezpieczenia oraz wypłata kwoty uzależnionej od wartości naliczonych kuponów.

 • Kupon Dzienny - naliczany za każdy dzień kalendarzowy w każdym okresie obserwacji, w którym WIBOR 3M znajduje się w określonym dla danego okresu obserwacji i kuponu przedziale
 • Kupon Roczny – naliczany za każdy roczny okres obserwacji, w którym we wszystkie dni robocze WIBOR 3M znajduje się w określonym dla tego okresu i kuponu przedziale

Okresy obserwacji

Okres inwestycji

Wartość

Kuponu Dziennego

Wartość

Kuponu Rocznego

Maksymalna

wartość kuponów

9.05.2014-8.05.2015
9.05.2015-8.05.2016

2 okresy
obserwacji

do 2,5%
w skali roku

0 albo 2,5%
w skali roku

do 5% w skali roku

 • Możesz zyskać nawet 10% po 2 latach ubezpieczenia, gdy w każdym z dwóch okresów obserwacji wartość WIBOR 3M utrzyma się w wyznaczonych przedziałach dla danego kuponu i zostaną naliczone maksymalne wartości kuponów
 • Wartość przedziałów zostanie określona po zakończeniu subskrypcji
 • Szerokość przedziałów nie będzie węższa niż 0,40 punktów procentowych
 • Informacja o wysokościach barier dla kuponów i okresów obserwacji będzie podana w certyfikacie ubezpieczenia, dostarczanym przez Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie SA
 • Szerokość przedziałów dla pierwszego i drugiego okresu obserwacji może się różnić

 • Okres ubezpieczenia – 2 lata
 • Cel Funduszu - ochrona wpłaconej składki na koniec okresu ubezpieczenia
 • Subskrypcja trwa od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2014 roku

WiborProfit 2014 to 2-letni produkt strukturyzowany w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „WiborProfit 2014” („Fundusz”) oferowanym we współpracy z Open Life Towarzystwem Ubezpieczeń Życie S.A., („Ubezpieczyciel”).
BNP Paribas Bank Polska SA („Bank”) jest ubezpieczającym, który umożliwia przystąpienie do ubezpieczenia na podstawie umowy ubezpieczenia pomiędzy Bankiem a Ubezpieczycielem.
Oferta skierowana jest do osób fizycznych, w wieku od 18. do 75. roku życia, posiadających rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy oraz gotowych na ulokowanie środków w pełnym wymiarze czasu trwania ubezpieczenia – 2 lata. Ubezpieczony ponosi koszty opłaty transakcyjnej i opłaty za ryzyko. Ubezpieczony ma możliwość wycofania wpłaconych środków przed końcem okresu ubezpieczenia. W przypadku wcześniejszej rezygnacji z ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia ubezpieczony musi się liczyć z ryzykiem utraty części składki jednorazowej zaalokowanej w Fundusz. Wartość wykupu wynosi od 98% do 99% wartości rachunku udziałów i uzależniona jest od miesiąca polisowego, w którym nastąpił koniec okresu ubezpieczenia. W okresie ubezpieczenia wartość rachunku udziałów, na którym ewidencjonowane są udziały jednostkowe nabyte za składkę jednorazową, może ulegać znacznym wahaniom, w szczególności może być znacząco niższa niż wpłacona składka jednorazowa.
Zgodnie z ogólną zasadą związaną z lokowaniem środków w produkty o charakterze inwestycyjnym zalecana jest dywersyfikacja dokonywanych inwestycji. Produkt WiborProfit 2014 w stosowanej strategii dąży do osiągnięcia celu inwestycyjnego, jakim jest osiągnięcie w ostatnim dniu okresu ubezpieczenia wartości aktywów netto Funduszu w wysokości uzależnionej od wyniku obserwacji notowań WIBOR 3M, a w szczególności osiągnięcie 100% kwoty odpowiadającej składce jednorazowej na koniec okresu ubezpieczenia. Wskazany potencjalny do osiągnięcia zysk 10 % po 2 latach ubezpieczenia wynika z przyjętej strategii inwestycyjnej opisanej w regulaminie Funduszu. Ubezpieczyciel nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego określonego w strategii inwestycyjnej Funduszu.
Produkt WiborProfit 2014 nie jest lokatą bankową. Wpłacona składka nie podlega ochronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Szczegółowe warunki dotyczące zakresu ubezpieczenia, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, naliczania i wypłaty świadczeń, wysokości oraz sposobu pobierania opłat, wyceny oraz charakterystyki Funduszu znajdują się w warunkach ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym WiborProfit 2014, regulaminie Funduszu oraz tabeli parametrów, opłat i limitów ubezpieczenia, dostępnych w placówkach Banku.
Niniejszy materiał został opracowany jedynie do celów informacyjnych i nie stanowi oferty kupna lub sprzedaży, porady inwestycyjnej ani porady stanowiącej czynność doradztwa podatkowego. Jakakolwiek decyzja inwestycyjna klienta, w tym decyzja o złożeniu deklaracji zgody, zawierającej oświadczenie o chęci skorzystania przez klienta z ubezpieczenia, należy wyłącznie do klienta. Przed złożeniem deklaracji zgody klient powinien, nie opierając się wyłącznie na informacjach przekazanych przez ubezpieczającego, rozważyć ryzyko związane z inwestycją w udziały jednostkowe, potencjalne korzyści oraz ryzyka z nim związane, konsekwencje finansowe, prawne i podatkowe.
Niniejszy materiał nie służy do wiążącej interpretacji zapisów dokumentacji produktowej: warunków ubezpieczenia, regulaminu Funduszu, tabeli parametrów, opłat i limitów ubezpieczenia. Szczegółowe i wiążące informacje znajdują się w dokumentach produktowych. W sytuacji rozbieżności interpretacji zapisów pomiędzy ulotką a którymkolwiek z dokumentów produktowych wiążące są zapisy dokumentów produktowych. Niniejszy dokument został przygotowany przez BNP Paribas Bank Polska SA przy udziale Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie SA

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.