BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się
KI_inwestycje_wibor_profit_d

WiborProfit 2L i 3L

Szukasz sprawdzonego sposobu na pomnożenie oszczędności? 
Skorzystaj z WiborProfit 2L i 3L!
Produkt dostępny w ofercie tylko do 2 maja 2013 roku.

 • Atrakcyjny zysk nawet do 21% zysku po 3 latach!
 • Minimalna kwota wpłaty to jedyne 1 000 zł
 • Dodatkowy zysk na atrakcyjnie oprocentowanej lokacie pomostowej 4%

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty

 • Produkty WiborProfit to produkty strukturyzowane w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, oferowane we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie „Warta” S.A
 • Okres odpowiedzialności dla WiborProfit 2L wynosi 2 lata, a dla WiborProfit 3L – 3 lata

 • Sprawdzony mechanizm – uczestnikom pierwszej edycji produktu WiborProfit na dzień 15 marca została naliczona premia 12,8% w skali 2 lat
 • Atrakcyjny zysk:
  • do 21% po 3 latach w ramach WiborProfit 3L
  • do 12% po 2 latach w ramach WiborProfit 2L
 • Minimalna kwota wpłaty to tylko 1 000 zł
 • Dodatkowy zysk na atrakcyjnie oprocentowanej lokacie pomostowej 4% w skali roku
 • Brak opłaty za nabycie

 • Produkty WiborProfit 2L i 3L są oparte na indeksie WIBOR 3M – stawce 3-miesięcznych pożyczek międzybankowych na polskim rynku bankowym
 • Indeks ten z reguły podlega mniejszym wahaniom niż kursy akcji, co udowodnił nasz pierwszy produkt oparty na WIBOR 3M 
   

Zysk podlega podatkowi od dochodów kapitałowych. Stawki wskazane powyżej to maksymalne wartości możliwych do osiągnięcia kuponów.

 

Symulacja dla WiborProfit 3L

Wykres ma charakter symulacji i nie odzwierciedla wszystkich możliwych zmian indeksu WIBOR 3M.
Przedstawiona prognoza nie gwarantuje podobnych wyników w przyszłości.

 • 10 maja 2013 r. zostanie ustalona wartość przedziałów dla każdego z produktów
  Wartość górnej i dolnej bariery będzie zawarta w przedziale równym wartości WIBOR 3M z 10 maja 2013 r., powiększona i pomniejszona o 60 punktów bazowych, przy czym różnica między wartością barier wyniesie co najmniej 40 punktów bazowych
 • Informacja o wartości ostatecznego przedziału będzie zawarta w certyfikacie ubezpieczenia
 • Za każdy dzień w okresie odpowiedzialności, w którym wartość WIBOR 3M znajdzie się w przedziale, naliczony zostanie kupon dzienny (w przypadku WiborProfit 3L jest to 2,5% w skali roku)
  • Kupon nie będzie naliczony za dni, w których wartość WIBOR 3M znajdzie się poza określonym przedziałem
 • Za każdy rok w okresie odpowiedzialności, w którym wartość WIBOR 3M znajdowała się w przedziale, naliczony zostanie kupon roczny (w przypadku WiborProfit 3L jest to 4,5% w skali roku)
  • Kupon nie będzie naliczony za lata, w których wartość WIBOR 3M przynajmniej w jednym dniu była wyższa od górnej bariery lub niższa od dolnej bariery.
 • Zysk na koniec umowy będzie odpowiadał sumie naliczonych kuponów

 • Zysk podlega podatkowi od dochodów kapitałowych
 • Wcześniejszy wykup wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty, która wynosi w zależności od momentu rezygnacji od 1,8% do 5,3% wartości jednostek uczestnictwa

WiborProfit 2L i 3L są produktami strukturyzowanymi w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, oferowanymi we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie „Warta” S.A. Oferta jest skierowana do osób fizycznych, pełnoletnich (mających ukończony 18. rok życia), które nie ukończyły 80. roku życia, gotowych na ulokowanie środków w pełnym wymiarze czasu trwania ubezpieczenia – 2 lata (WiborProfit 2L) lub 3 lata (WiborProfit 3L). Ubezpieczony ma możliwość wycofania wpłaconych środków przed końcem okresu ubezpieczenia. Wcześniejszy wykup wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty likwidacyjnej lub opłaty za wykup, których wartość wynosi w zależności od momentu rezygnacji od 1,8% do 5,3% wartości jednostek uczestnictwa. Warunkiem przystąpienia do każdego z produktów jest posiadanie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Szczegółowe warunki dotyczące zakresu ubezpieczenia, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, naliczania i wypłaty świadczeń, wysokości oraz sposobu pobierania opłat, wyceny jednostek uczestnictwa oraz charakterystyki funduszu kapitałowego znajdują się w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia: Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym WiborProfit 2L i WiborProfit 3L, dostępnych w placówkach banku.
Bank jest ubezpieczającym, który umożliwia przystąpienie do ubezpieczenia na podstawie umowy ubezpieczenia pomiędzy bankiem a ubezpieczycielem. Produkty WiborProfit 2L i WiborProfit 3L są oferowane przez TUnŻ „Warta” S.A. zgodnie z zasadami III Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym, opracowanej we współpracy z Polską Izbą Ubezpieczeń i zatwierdzonej przez Zarząd Związku Banków Polskich. Niniejszy materiał został opracowany jedynie do celów informacyjnych i nie stanowi oferty kupna lub sprzedaży, porady inwestycyjnej ani porady stanowiącej czynność doradztwa podatkowego.
Zainwestowane środki nie podlegają ochronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Zgodnie z ogólną zasadą związaną z lokowaniem środków w produkty inwestycyjne zalecana jest dywersyfikacja dokonywanych inwestycji. WiborProfit 2L i WiborProfit 3L w stosowanej polityce inwestycyjnej dążą do zapewnienia osiągnięcia celu inwestycyjnego, jakim jest ochrona początkowej wartości jednostki uczestnictwa funduszu oraz osiągnięcie stopy zwrotu uzależnionej od zmian wartości WIBOR 3M. Ubezpieczyciel nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.