BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Ubezpieczenie Kredytobiorców karty kredytowej

Fortis Bank

Nasze karty kredytowe, to nie tylko znakomite narzędzie do płatności gotówkowych i bezgotówkowych, ale również pakiet atrakcyjnych ubezpieczeń, przygotowanych z myślą o tych, którzy od swojej karty wymagają czegoś więcej.

 • Pakiet Bezpieczna Karta to bezpieczeństwo codziennych transakcji
 • Pakiet Bezpieczna Podróż to swoboda i komfort w trakcie podróży
 • Pakiet BNP Paribas Bezpieczeństwo to spokój i ochrona dla tych, którzy doceniają potrzebę zabezpieczenia siebie i najbliższych na wypadek nieprzewidzianych okoliczności życiowych

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty

Ubezpieczenie obejmuje przejęcie odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela w przypadku wystąpienia następujących zdarzeń:

 • nieuprawniona transakcja kartą – do równowartości w złotych kwoty 150 Euro (50 Euro dla transakcji zbliżeniowych, wykonanych bez wykorzystania numeru PIN)
 • rabunek gotówki wypłaconej z bankomatu za pomocą karty – do kwoty 2 500 PLN
 • zniszczenie towaru/rabunek towaru zakupionego za pomocą karty – do kwoty 10 000 PLN (nie więcej niż 2 000 PLN na jedno zdarzenie)

Bank BGŻ BNP Paribas S. A. występuje w charakterze Ubezpieczającego na podstawie podpisanej z Cardif Assurance Risques Divers S.A. Oddział w Polsce Umowy Ubezpieczenia Grupowego Posiadaczy Kart (Polisa nr UG-BNPP-1) dnia 31 marca 2015 roku .

Ubezpieczenie obejmuje pomoc w przypadku zdarzeń nagłych, mogących wydarzyć się w czasie podróży zagranicznych.

 • Koszty leczenia za granicą
 • Utratę lub uszkodzenie bagażu
 • Opóźnienie bagażu
 • Opóźnienie lotu, w tym koszty zakwaterowania i wyżywienia na czas opóźnienia lotu

Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową jest opłacenie podróży kartą kredytową Banku BGŻ BNP Paribas S.A.  

Bank BGŻ BNP Paribas S. A. występuje w charakterze Ubezpieczającego na podstawie podpisanej z Europ Assistance S.A. Umowy Ubezpieczenia Grupowego Bezpieczna Podróż dla Klientów Banku BGŻ BNP Paribas Bank Polska S.A. dnia 20 marca 2015 roku.

Ubezpieczenie obejmuje spłatę zadłużenia karty kredytowej Banku w przypadku wystąpienia następujących zdarzeń:

 • Śmierć,
 • Trwała i całkowita niezdolność do pracy,
 • Utrata pracy (dla osób zatrudnionych) albo poważne zachorowanie (dla osób, które nie podlegają ochronie z tytułu utraty pracy).

Bank BGŻ BNP Paribas S. A. występuje w charakterze Agenta ubezpieczeniowego w rozumieniu ustawy dnia 2 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym [Dz. U. 2014.1450], uprawnionego do wykonywania w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego, w tym zawierania umów ubezpieczenia – Informacje o Agencie.

Ubezpieczenia do kart kredytowych oferujemy we współpracy z:

 • Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A.
 • Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce
 • Europ Assistance S.A.
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.