BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Ubezpieczenie Kredytobiorców kredytu hipotecznego

Fortis Bank

W ramach oferty kredytu hipotecznego lub pożyczki hipotecznej dedykowanej do Klientów posiadających produkty hipoteczne w Banku, oferujemy szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej, obejmujący:

Pakiet ubezpieczeń:

Pakiet A:

 • Zgon
 • Pobyt w szpitalu

Pakiet B:

 • Zgon
 • Jedno z niżej wymienionych ryzyk w zależności od źródła dochodu w chwili zdarzenia:
  • Czasowa niezdolność do pracy – w przypadku, gdy Ubezpieczony osiąga dochody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub ze stosunku pracy na czas określony
  • Utrata pracy - w przypadku, gdy Ubezpieczony osiąga dochody z tytułu stosunku pracy na czas nieokreślony
  • Pobyt w szpitalu – dla osób niepodlegających ochronie z tytułu czasowej niezdolności do pracy lub utraty pracy

oraz

Ubezpieczenie nieruchomości:

Wariant I

 • Ubezpieczenie budynków i lokali mieszkalnych

Wariant II

 • Ubezpieczenie budynków i lokali mieszkalnych
 • Ubezpieczenie ruchomości domowe i stałe elementy mieszkania
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty

Do Pakietu ubezpieczeń można przystąpić w każdym momencie i korzystać z niego w całym okresie spłaty kredytu / pożyczki.

Nasz cel to bezpieczeństwo i komfort naszych Klientów oraz ich najbliższych.

Pakiet ubezpieczeń do kredytu hipotecznego oferujemy we współpracy z:

 • Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska SA
 • Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce

Bank BGŻ BNP Paribas S. A. występuje w charakterze Agenta ubezpieczeniowego w rozumieniu ustawy dnia 2 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym [Dz. U. 2014.1450], uprawnionego do wykonywania w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego, w tym zawierania umów ubezpieczenia – Informacje o Agencie.


Szczegóły o ubezpieczeniu w warunkach ubezpieczenia dla Klientów:

Istnieje również możliwość skorzystania z oferty ubezpieczenia nieruchomości dedykowanego do Klientów posiadających produkty hipoteczne w Banku i obejmującego:

Ubezpieczenie budynków i lokali mieszkalnych:

 • Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych
 • Ubezpieczenie mieszkania 

Ubezpieczenie mieszkania obejmuje ubezpieczenie ruchomości w mieszkaniu, tj. ubezpieczenie m.in:

 • Mebli, dywanów, urządzeń domowych, książek, innych przedmiotów osobistego użytku
 • Zapasów gospodarstwa domowego
 • Sprzętu audiowizualnego, komputerowego
 • Wyrobów ze srebra, złota i platyny, monet, pieniędzy, papierów wartościowych
 • Sprzętu turystycznego i sportowego
 • Obejmuje ochronę psów, kotów i innych zwierząt 

Ruchomości w mieszkaniu są chronione w przypadku m.in.:

 • Kradzieży z włamaniem i rabunku
 • Zaistnienia zdarzeń losowych np. pożaru, zalania, powodzi, huraganu, uderzenia piorunu, eksplozji, gradu 

Odpowiedzialności cywilnej występuje w przypadku m.in.:

 • gdy w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego lub posiadanym mieniem służącym wykonywaniu czynności życia prywatnego, w następstwie czynu niedozwolonego (odpowiedzialność cywilna deliktowa) powstaje obowiązek naprawienia szkody na osobie lub szkody rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej

Nasz cel to bezpieczeństwo i komfort naszych Klientów oraz ich najbliższych.

Ww. ubezpieczenia oferujemy we współpracy z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S. A.

Bank BGŻ BNP Paribas S. A. występuje w charakterze Agenta ubezpieczeniowego w rozumieniu ustawy dnia 2 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym [Dz. U. 2014.1450], uprawnionego do wykonywania w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego, w tym zawierania umów ubezpieczenia – Informacje o Agencie.

Szczegóły o ubezpieczeniu dla Klientów w:

Zarówno ubezpieczenie Kredytobiorców, jaki ubezpieczenie nieruchomości dostępne są przy ofercie produktów hipotecznych udostępnianych w wybranych oddziałach BGŻ BNP Paribas (oddziały typu A - będące przed dniem połączenia oddziałami BGŻ S.A.) - znajdź najbliższy oddział typu A.

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. występuje w roli Agenta ubezpieczeniowego i jest upoważniony, na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa, do zawierania umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.