BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Gwarancje bankowe

KB_gwarancje_bankowe_d

Dzięki naszym rozwiązaniom firma staje się wiarygodnym partnerem biznesowym. Oferowane przez nas gwarancje skutecznie zabezpieczają transakcje handlowe.

Kiedy można korzystać z gwarancji bankowej?

 • Uczestnicząc w przetargach
 • Chcąc otrzymać zaliczkę, na poczet produkcji/dostawy
 • Będąc wykonawcą inwestycji/dostawcą usług
 • Kupując towary/usługi
 • Wynajmując lokale/powierzchnie biurowe/dzierżawiąc grunty rolne
 • Importując lub eksportując produkty objęte akcyzą, cłem
 • Realizując transakcje w ramach Wspólnej Polityki Rolnej

Dla Klienta - zleceniodawcy:

 • Podniesienie wiarygodności firmy w oczach kontrahenta (zwłaszcza nowego)
 • Możliwość złożenia gwarancji bankowej zamiast angażowania własnych środków gotówkowych w formie depozytu, kaucji zabezpieczającej lub wadium

Dla Klienta - beneficjenta:

 • Bezpieczeństwo dzięki pewności zapłaty - gwarant jest dłużnikiem i płatnikiem
 • Potwierdzenie wiarygodności kontrahenta
 • Niezależność od umowy podstawowej, płatność na pierwsze żądanie, zgodne z treścią gwarancji, bez konieczności udowodnienia zasadności

 • Przetargowa – zastępuje wadium gotówkowe
 • Zwrotu zaliczki – umożliwia otrzymanie zaliczki na poczet produkcji/dostawy
 • Dobrego wykonania umowy – zabezpiecza należytą realizację kontraktu/umowy
 • Rękojmi - zabezpiecza zobowiązania z tytułu usunięcia wad i usterek lub gwarancji jakości
 • Zwrotu kwot zatrzymanych – umożliwia odblokowanie środków
 • Zapłaty za zakupione towary / wykonane usługi – polepsza pozycję negocjacyjną w zakresie terminów płatności
 • Czynszowa – zabezpiecza umowy najmu lokali /powierzchni biurowych/dzierżawy gruntów rolnych
 • Celna, akcyzowa — zabezpieczenie dla organów celnych (Izb Celnych / Urzędów Celnych), np. jeśli importujesz lub eksportujesz produkty objęte akcyzą, cłem
 • Spłaty kredytu – zabezpiecza terminową spłatę kredytu/pożyczki
 • WPR (w ramach Wspólnej Polityki Rolnej) – zabezpieczenie na rzecz Agencji Rynku Rolnego prawidłowej realizacji umowy w ramach mechanizmów WPR
 • Inne – zależnie od potrzeb

Prosimy o kontakt z Państwa Doradcą lub najbliższym oddziałem.

Szczegółowych informacji udziela również:
Departament Finansowania Handlu
tradefinance@bnpparibas.pl
Tel. +48 22 566 9076

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

Formularz
kontaktowy
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.