BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Kredyt Inwestycyjny na Zasadach Uproszczonych

KB_kredyt_inwestycyjny_na_zasadach_uproszczonych_d
Twoja firma wymaga inwestycji o charakterze odtworzeniowym? Weź kredyt inwestycyjny i z powodzeniem realizuj swoje plany.

 

 • Spłata kapitału kredytu z możliwością karencji
 • Bez zbędnych formalności

 • Minimum formalności
 • Nie wymagamy prognoz finansowych, w tym biznesplanu
 • Także dla firm bez historii w Banku BGŻ BNP Paribas
 • Zdefiniowane standardowe zabezpieczenia
 • Zapewnienie środków na realizację niezbędnych inwestycji jako uzupełnienie wkładu własnego Klienta
 • Możliwość karencji w spłacie kapitału kredytu
 • Możliwość wydłużenia okresu kredytowania przy wykorzystaniu gwarancji Banku Gospodarki Krajowej

Kredyt inwestycyjny na zasadach uproszczonych oferowany jest firmom Klientom Biznesowym, tj. Klientom z Segmentu Mikroprzedsiębiorstw, podlegającym i niepodlegającym ustawie o rachunkowości, spełniającym warunki:

 • Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w tej samej branży od co najmniej 24 m-cy (również pod inną nazwą lub w innej formie prawnej niż obecnie)
 • Nowi właściciele przedsiębiorstw bezpośrednio nimi zarządzający

Produkt dostępny w wybranych oddziałach BGŻ BNP Paribas (oddziały typu A - będące przed dniem połączenia oddziałami Banku BGŻ S.A.) - znajdź najbliższy oddział typu A.

Oprocentowanie kredytu inwestycyjnego jest zmienne i ustalane w oparciu o stopę referencyjną 3M WIBOR/EURIBOR powiększoną o marżę Banku.

 • Dla kredytów udzielonych w złotych – WIBOR 3M + marża Banku
 • Dla kredytów udzielonych w euro  – EURIBOR 3M + marża Banku

 • Spłata kredytu (kapitału) następuje w ratach miesięcznych lub kwartalnych
 • W przypadku Klientów prowadzących działalność sezonową spłata jest możliwa w okresach półrocznych
 • Odsetki od kredytu są naliczane i pobierane miesięcznie

Wystandaryzowany katalog zabezpieczeń:

 • Hipoteka
 • Zastaw rejestrowy
 • Przewłaszczenie na zabezpieczenie
 • Kaucja
 • Poręczenie lokalnych Funduszy Poręczeniowych
 • Gwarancja BGK
 • Cesja należności z zawartych kontraktów

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

Formularz
kontaktowy
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.