BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Kredyty preferencyjne – Linia PR

PB_Kredyty-preferencyjne-Linia-PR_d

Kredyt inwestycyjny linia PR to kredyt na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków z dopłatami do oprocentowania.

 • Atrakcyjnie niskie oprocentowanie
 • Brak prowizji i opłat w całym okresie kredytowania
 • Długi okres kredytowania, nawet do 15 lat

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

Formularz
kontaktowy
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

 • Niski koszt kredytu:
  • Niskie oprocentowanie (dopłaty)
  • Brak prowizji i opłat w całym okresie kredytowania
 • Długi okres kredytowania, z uwzględnieniem 2 lat karencji

Kredyt preferencyjny – Linia PR oferowany jest:

 • Osobom fizycznym, z wyłączeniem emerytów i rencistów
 • Osobom prawnym
 • Jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej

Prowadzącym lub zamierzającym prowadzić działalność rolniczą lub rybacką, z wyłączeniem dużych przedsiębiorców.

 • Obowiązuje efekt zachęty, co oznacza, że prace związane z inwestycją nie mogą rozpocząć się przed złożeniem wniosku o kredyt
 • Kredyt na okres do 15 lat
 • Karencja do 2 lat
 • Kredyt jest nieodnawialny, a kwota kredytu nie może ulec zwiększeniu
 • Kwota kredytu nie może przekroczyć 70% wartości nakładów oraz 16 000 000 zł

Dodatkowe ograniczenia:

 • Kredyt nie może być przeznaczony na zakup maszyn lub urządzeń:
  • Starszych niż 5 lat ( rok produkcji)
  • Nabytych w okresie ostatnich 10 lat przy udziale preferencji krajowych oraz UE.
  • Jeżeli umowa jest zawarta między:
   • Małżonkami, rolnikiem a następcą prawnym, jeżeli następca jest zstępnym, przysposobionym albo pasierbem rolnika i wskutek tej umowy dochodzi do nabycia przez rolnika praw do emerytury lub renty na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników
   • Osobami fizycznymi a spółkami prawa handlowego, w których wspólnikami lub akcjonariuszami są te osoby
   • Spółkami prawa handlowego, w których wspólnikami, akcjonariuszami lub członkami organów są te same osoby
 • Kredyt nie może być udzielony na spłatę zobowiązań przeterminowanych oraz refundację poniesionych nakładów

Kredyt dla przetwórstwa produktów rolnych oraz przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków przeznaczony jest w szczególności na:

 • Na budowę, remont, modernizację budynków i budowli do przetwórstwa i magazynowania
 • Zakup środków trwałych, wyposażenie, instalacja urządzeń i elementów infrastruktury
 • Zakup środków transportu, urządzeń lub maszyn
 • Zakup komputerów i oprogramowań
 • Koszty transportu do 2% wartości inwestycji
 • Koszty ogólne do 12% kwoty kredytu

 • WIBOR 3m +2,48 p.p. z ostatniego dnia roboczego drugiego miesiąca kwartału z tego:
  • Kredytobiorca 0,67 oprocentowania kredytu, nie mniej niż 3%
  • Agencja w pozostałej kwocie
 • Płatność odsetek w okresach miesięcznych lub kwartalnych
 • Bez prowizji i opłat w całym okresie kredytowania dla kredytów udzielonych w 2015 roku
 • Udokumentowanie wykorzystania 100% kwoty kredytu
 • Obowiązkowa wizytacja u Klienta:
  • Przed udzieleniem kredytu
  • Po realizacji inwestycji oraz co najmniej 1 raz w roku
 • Dopłaty przysługują, gdy, kredytobiorca:
  • Zrealizuje i rozliczy inwestycję zgodnie z umową kredytu
  • Prowadzi działalność w całym w okresie kredytowania
  • Spłaca w pełnej wysokości raty kapitału i oraz odsetki, w terminach ustalonych w umowie kredytu z uwzględnieniem dodatkowo 7- dniowego okresu na spłatę należności

 • Wypełniony i podpisany wniosek.
 • Plan inwestycji, który poza informacjami wymaganymi przez bank do oceny zdolności kredytowej, powinien w szczególności zawierać:
  • Cel inwestycji
  • Lokalizację projektu lub działalności
  • Opis projektu lub działalności, w tym daty ich rozpoczęcia i zakończenia
  • Strukturę finansowania inwestycji (przeznaczenie i kwotę kredytu oraz wkładu własnego, a także planowane koszty tej inwestycji objęte inną pomocą publiczną)
  • Kierunek produkcji w okresie kredytowania
  • Informację o rynkach zbytu, w szczególności, jeżeli inwestycja skutkuje wzrostem produkcji
  • Okres kredytowania i karencji w spłacie kredytu
  • Informację o pomocy w formie dopłat do oprocentowania i wysokości wnioskowanej pomocy
 • Wniosek o kredyt z oświadczeniami sporządzonymi wg wzorów określonych w załącznikach do Warunków i zasad udzielania kredytów preferencyjnych
 • Dokumenty niezbędne do oceny zdolności kredytowej i ustanowienia odpowiednich zabezpieczeń

 • Kredyt jest nieodnawialny, a kwota kredytu nie może ulec zwiększeniu
 • Wzrost kosztów inwestycji musi być uzupełniony dodatkowymi środkami własnymi
 • Kredytobiorca – płatnik podatku VAT może dostać kredyt w kwocie netto
 • Maksymalna kwota dopłat do oprocentowania, z jakiej może skorzystać kredytobiorca ustalana jest na dzień zawarcia umowy kredytu
 • Klient składa w Banku plan inwestycji oraz wniosek kredytowy wraz z kompletem dokumentów wymaganych przez Bank w zależności od klasyfikacji podmiotu oraz załącznikami wymaganymi przez Agencje
 • Doradca wraz sprawdza czy: 
  • Klient spełnia kryteria warunki do ubiegania się o kredyt preferencyjny 
  • Zakres rzeczowy inwestycji jest możliwy do sfinansowania kredytem preferencyjnym 
  • Działalność, którą zamierza prowadzić kredytobiorca uruchomić lub kontynuować przy udziale   kredytu jest objęta pomocą krajową w formie dopłat do oprocentowania
 • W przypadku spełniania powyższych warunków, oraz posiadania zdolności kredytowej, Bank podejmuje decyzję kredytową zgodnie z procedurą obowiązującą dla kredytów inwestycyjnych
 • Odpowiedzi na wszystkie pytania oraz pomoc klient może uzyskać w każdej chwili telefonicznie u swojego doradcy
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.