BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Pożyczka Zabezpieczona

KB_pozyczka_zabezpieczona_d

Szukasz sposobu na podniesienie płynności finansowej Twojej firmy? A może planujesz inwestycje? Przekonaj się, jak prosto uzyskasz pożyczkę zabezpieczoną na dowolny cel.

 • Długi okres spłaty – nawet 15 lat
 • Wysokie maksymalne kwoty pożyczki 
 • Minimum formalności
 • Dodatkowy kapitał na rozwój firmy

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

Formularz
kontaktowy
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

 • Długi okres kredytowania - nawet 15 lat
 • Minimum formalności
 • Bez konieczności przedstawiania prognoz finansowych
 • Także dla firm bez historii w Banku BGŻ BNP Paribas
 • Zdefiniowane standardowe zabezpieczenia
 • Na dowolny cel
 • Dodatkowy kapitał na rozwój firmy
 • Możliwa karencja w spłacie pożyczki

Pożyczka zabezpieczona jest oferowana Klientom Biznesowym, tj. Klientom z Segmentu Mikroprzedsiębiorstw:

 • Podlegającym i niepodlegającym ustawie o rachunkowości
 • Zajmującym się działalnością wytwórczą w rolnictwie
 • Prowadzącym działalność gospodarczą w tej samej branży od co najmniej 24 m-cy (również pod inną nazwą lub w innej formie prawnej niż obecnie)
 • Nowym właścicielom przedsiębiorstw bezpośrednio nimi zarządzającym (warunek niewymagany w przypadku otrzymania gospodarstwa rolnego w drodze darowizny, dziedziczenia lub zakupu od rodziców albo zakupu takiego gospodarstwa od innych podmiotów i udokumentowania co najmniej 3-letniego stażu pracy w gospodarstwie rolnym)

Produkt dostępny w wybranych oddziałach BGŻ BNP Paribas (oddziały typu A - będące przed dniem połączenia oddziałami Banku BGŻ S.A.) - znajdź najbliższy oddział typu A.

 • Spłata pożyczki (kapitału) następuje w równych ratach miesięcznych lub kwartalnych
 • W przypadku Klientów prowadzących działalność sezonową spłata jest  możliwa także w okresach półrocznych, stosownie do postanowień umowy pożyczki
 • Odsetki od pożyczki są naliczane i pobierane miesięcznie

Wystandaryzowany katalog zabezpieczeń:

 • Hipoteka
 • Zastaw rejestrowy
 • Przewłaszczenie na zabezpieczenie
 • Kaucja
 • Poręczenie lokalnych Funduszy Poręczeniowych
 • Cesja należności z zawartych kontraktów

Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i ustalane w oparciu o stopę referencyjną WIBOR 3 M/EURIBOR 3M powiększoną o marżę Banku.

 • Dla pożyczek w złotych – WIBOR 3M + marża Banku
 • Dla pożyczek w euro – EURIBOR 3M + marża Banku
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.