BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Forfaiting - dyskonto należności terminowych

Fortis Bank

Forfaiting to zakup przez bank wierzytelności terminowych w złotych i walutach obcych, powstałych poprzez realizację dostaw towarów lub usług, według uzgodnionej stopy dyskontowej z wyłączeniem prawa regresu w stosunku do podmiotu zbywającego.

 • Dokonywany jest przeważnie w formie dyskonta weksli własnych i trasowanych z awalem bankowym lub bez oraz akredytyw dokumentowych z odroczonymi terminami płatności
 • Umożliwia udzielić partnerowi handlowemu kredytu kupieckiego, co zwiększy Państwa konkurencyjność na rynku, a następnie zamieni ten kredyt na gotówkę
 • Dotyczy wierzytelności krótko- i średnioterminowych o okresie wykupu od miesiąca do pięciu lat.

 • Zamiana należności terminowych na gotówkę
 • Eliminacja ryzyka handlowego, politycznego i kursowego 
 • Brak prawa regresu ze strony banku w stosunku do Państwa firmy 
 • Możliwość finansowania pełnej wartości kontraktu 
 • Możliwość ustalenia z góry stopy dyskonta 
 • Prosta dokumentacja

 • Instrument dłużny (np. weksel własny, weksel trasowany, akredytywa z odroczonym terminem płatności) 
 • Kopia faktury handlowej 
 • Umowa forfaitingowa 
 • Inne w zależności od transakcji

Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą prosimy o kontakt z Państwa Doradcą.

Szczegółowych informacji udziela również:
Departament Finansowania Handlu 
tradefinance@bnpparibas.pl
Tel. +48 22 566 9076

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.