BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Kredyt skupowy

Kredyt skupowy

Atrakcyjne warunki kredytu obrotowego na finansowanie m.in.. skupu i przechowywania płodów rolnych, produktów i odpadów z produkcji rolniczej.

 • Szybkie rozpatrywanie wniosków 
 • Dogodne warunki spłaty 
 • Spłata kredytu dostosowana do terminów upłynniania zapasów 
 • Możliwość połączenia kredytu z faktoringiem

 • Elastyczne dopasowanie rodzaju kredytu do potrzeb Klienta 
 • Zapewnienie środków finansowych w wysokości i w okresie optymalnym dla Klienta, nawet na okres do 3 lat 
 • Dogodne warunki spłaty dostosowane do terminów upłynniania towarów lub przetworzonych produktów w magazynach 
 • Spłata kredytu dostosowana do terminów upłynniania zapasów bez pobierania prowizji rekompensacyjnej 
 • Szybkie rozpatrywanie wniosków 
 • Możliwość udzielenia kredytu w rachunku bieżącym, bez konieczności dokumentowania jego wykorzystania 
 • Możliwość połączenia kredytu z faktoringiem w celu wydłużenia okresu finansowania

Kredyt skupowy oferowany jest osobom prawnym, osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nieposiadającym osobowości prawnej, prowadzącym lub rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie skupu, przechowywania lub przetwarzania płodów rolnych, produktów, półproduktów i odpadów z produkcji rolniczej oraz sezonowych nadwyżek produktów przemysłu rolno-spożywczego, produktów ubocznych lub pozostałości przemysłu rolno-spożywczego, w tym – w celu wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej.

Kredyt można przeznaczyć na finansowanie skupu, przechowywanie lub przetwarzanie płodów rolnych, produktów, półproduktów i odpadów z produkcji rolniczej oraz sezonowych nadwyżek produktów przemysłu rolno-spożywczego, produktów ubocznych lub pozostałości przemysłu rolno-spożywczego w tym w celu wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej oraz należności za sprzedane produkty z okresem płatności do 30 dni.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i ustalane jest w oparciu o stopę referencyjną 1M*/3M* WIBOR/LIBOR/EURIBOR, zaokrągloną:

 • Do dwóch miejsc po przecinku w przypadku zastosowania stawki WIBOR 
 • Do czwartego miejsca po przecinku dla stawek LIBOR/EURIBOR

 • Sposób spłaty kredytu jest uzależniony od sposobu zabezpieczenia jego spłaty i następuje: 
  •  Jednorazowo – w odniesieniu do kwoty zabezpieczonej hipoteką lub zastawem rejestrowym na środkach trwałych 
  •  W wysokościach odpowiednich do stanu magazynu zapasów powiększonego o stan należności z terminem płatności do 30 dni za sprzedaż zapasów - w przypadku gdy głównym zabezpieczeniem jest przewłaszczenie lub zastaw na zapasach 
  •  W terminach ustalonych z Klientem – w pozostałych przypadkach 
 •  Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym naliczane są w okresach miesięcznych i księgowane w ciężar rachunku bieżącego 
 •  Odsetki od kredytu w rachunku kredytowym naliczane są w okresach miesięcznych i pobierane w okresach miesięcznych lub kwartalnych, zgodnie z postanowieniami umowy kredytu 
 •  Od przeterminowanego zadłużenia Bank pobiera podwyższone odsetki 
 •  Spłata kredytu i innych należności wynikających z umowy kredytu dokonywana jest w formie bezgotówkowej, poprzez obciążenie rachunku bieżącego, na podstawie upoważnienia zawartego w Umowie kredytu

Rodzaje oraz stawki prowizji i opłat określa obowiązująca w Banku Taryfa prowizji i opłat pobieranych od Klientów instytucjonalnych.

 • Złote, euro, dolary, franki szwajcarskie, funty brytyjskie 
 • Możliwość udzielenia kredytu w innej walucie, po uzyskaniu zgody dyrektora Departamentu Skarbu, wyłącznie Klientom podlegającym przepisom ustawy o rachunkowości
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.