BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Leasing nieruchomości

Fortis Bank

ALTERNATYWA DLA KREDYTU INWESTYCYJNEGO

Leasing jest alternatywną w stosunku do kredytu formą finansowania zakupu lub budowy nieruchomości, pozwalającą na korzystanie z nieruchomości bez znaczącego uszczuplenia funduszy własnych. W przypadku inwestycji w trakcie budowy, etap ten jest finansowany kredytem, który po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie jest przekształcany w leasing. BGŻ BNP Paribas finansuje nieruchomości będące własnością klienta (leasing zwrotny) lub należące do podmiotów trzecich. W każdym przypadku, po zakończeniu umowy leasingu nieruchomość obligatoryjnie przechodzi na własność przedsiębiorcy.

Przykładowe rodzaje nieruchomości, które mogą być przedmiotem leasingu:

 1. Nieruchomości biurowe (w tym lokale),
 2. Magazyny, centra logistyczne,
 3. Nieruchomości produkcyjno – magazynowe,

Przedmiotem leasingu mogą być zarówno nieruchomości własne (leasing zwrotny) jak i nieruchomości, które Korzystający chce nabyć od podmiotów trzecich, niepowiązanych.

BGŻ BNP Paribas finansuje obiekty istniejące jak i etap budowy w formule kredyt krótkoterminowy + leasing nieruchomości po zakończeniu inwestycji.

Leasing operacyjny (według polskich regulacji podatkowych):

 • Opłaty leasingowe od budynku są w pełni kosztem uzyskania przychodów dla Korzystającego
 • Amortyzacji podatkowej dokonuje Finansujący, jednakże Przedmiot Leasingu jest wykazywany w bilansie Korzystającego
 • Minimalny okres leasingu: 5 lat, minimalny wykup po 5 latach (68%) wartości początkowej budynku
 • Finansowanie VAT-u

Leasing finansowy:

 • Amortyzacja podatkowa jest po stronie Korzystającego
 • Kosztem uzyskania przychodów dla Korzystającego jest dodatkowo część odsetkowa rat leasingowych
 • Nie ma ograniczeń prawnych co do minimalnej wartości wykupu jak również okresu trwania umowy
 • Finansowanie VAT-u

 • Szczególna forma leasingu, możliwa zarówno w formule leasingu operacyjnego jak i finansowego, stosowana w wyjątkowych sytuacjach.
 • Klient sprzedaje nieruchomość do BGŻ BNP Paribas, uzyskując w ten sposób środki, które może przeznaczyć na kolejne inwestycje. Ta sama nieruchomość jest przedmiotem leasingu, co umożliwia Klientowi jej dalsze użytkowanie i czerpanie pożytków. Po zakończeniu trwania umowy Klient ma prawo i obowiązek odkupić nieruchomość po cenie określonej w umowie równej wartości niespłaconego kapitału (rata balonowa)

 • Minimalna kwota finansowania: 2 mln PLN
 • Podstawowy okres leasingu: 84 miesiące
 • Wkład własny: ustalany indywidualnie w oparciu o strukturę finansowania
 • Waluta: PLN, EUR
 • Oprocentowanie: stałe lub zmienne
 • Rodzaje leasingu: operacyjny, finansowy, zwrotny, nabycie od podmiotów trzecich, budowa + leasing
 • Wartość końcowa: zależna od okresu umowy i rodzaju umowy leasingu

 • Długoterminowe finansowanie, stabilny instrument
 • Możliwość realizacji planów inwestycyjnych przy ograniczonym zaangażowaniu środków własnych
 • Elastyczny harmonogram spłat
 • Optymalizacja podatkowa (tarcza podatkowa)
 • Możliwość finansowania okresu budowy
 • Możliwość odzyskania zainwestowanych w nieruchomość środków własnych (leasing zwrotny)
 • Struktura finansowania tworzona indywidualnie pod projekt
 • Wieloletnie doświadczenie, sprawdzone rozwiązania prawno-podatkowe
 • Wsparcie ekspertów na każdym etapie procesu
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.