BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Polecenie zapłaty

Fortis Bank

Służy do terminowego regulowania płatności pomiędzy Klientami banków.

 • Usprawnienie obsługi cyklicznych płatności 
 • Pewność terminowej spłaty należności 
 • Zautomatyzowanie procesu opłacania cyklicznych zobowiązań 
 • Duża oszczędność czasu i zasobów

 • Bezgotówkowa, automatyczna forma realizowania powtarzających się płatności 
 • Usługa pozwalająca na automatyczne obciążanie konta kontrahenta okresowymi płatnościami (np. za telefon czy energię elektryczną), bez konieczności zlecania przelewów

Dla Odbiorcy:

 • Terminowe otrzymywanie płatności od płatników 
 • Efektywne zarządzanie saldem na rachunku oraz polepszenie płynności finansowej 
 • Oszczędność czasu i zasobów – automatyzacja procesu uzgadniania oraz monitorowania płatności 
 • Eliminacja błędów popełnianych przez płatników podczas składania zleceń płatniczych (poleceń przelewu)

Dla Płatnika:

 • Pewność terminowej spłaty należności 
 • Zautomatyzowanie procesu opłacania cyklicznych zobowiązań 
 • Koniec z każdorazowym składaniem poleceń przelewów

Polecenie zapłaty oferowane jest podmiotom:

 • Prowadzącym działalność gospodarczą – małym, średnim i dużym przedsiębiorstwom 
 • Oczekującym usprawnienia obsługi cyklicznych płatności – sprzedającym produkty lub usługi masowej liczbie płatników 
 • Które zawarły z Bankiem umowę w sprawie świadczenia przez Bank BGŻ BNP Pariba usługi polecenie zapłaty
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.