BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Przelew zagraniczny

Fortis Bank

Przelew zagraniczny, to wygodny instrument do realizacji bezgotówkowych rozliczeń pieniężnych z partnerami z zagranicy. Usługa przeznaczona jest dla Klientów prowadzących międzynarodową działalność gospodarczą i służy do regulowania wszelkich zobowiązań płatniczych występujących w związku z prowadzeniem tej działalności

 • regulowanie zagranicznych należności i zobowiązań płatniczych o charakterze biznesowym
 • regulowanie zagranicznych należności i zobowiązań płatniczych o charakterze pozabiznesowym

 • niższy koszt w porównaniu z innymi instrumentami do prowadzenia rozliczeń zagranicznych (np. czeki, gotówka)
 • eliminacja zagrożeń związanych z rozliczeniami gotówkowymi z zagranicą
 • krótki czas realizacji – jeżeli zlecenie zostało zadysponowane w ramach obowiązujących godzin granicznych, rozliczenie zlecenia ze Zleceniodawcą następuje w dniu złożenia dyspozycji i również w tym dniu zlecenie przekazywane jest do zewnętrznych systemów rozliczeniowych

 • realizowane są zawsze za pośrednictwem systemów rozliczeniowych gwarantujących najbardziej efektywny czas realizacji oraz najniższy koszt

  Poza kwotą oraz walutą zlecenia, do prawidłowej realizacji przelewu zagranicznego Bank będzie potrzebował także następujące dane i informacje:

  • nazwa (lub imię i nazwisko) i adres beneficjenta
  • pełny numer rachunku bankowego, a jeśli przelew zagraniczny realizowany jest do kraju stosującego numer rachunku bankowego w standardzie IBAN, numer rachunku bankowego beneficjenta musi być wyrażony w tym standardzie
  • pełna nazwa i adres banku prowadzącego rachunek bankowy oraz kod BIC (adres SWIFT)
  • dyspozycję dotyczącą opłat i prowizji – w odróżnieniu od przelewów krajowych w PLN, przelewy zagraniczne mogą posiadać następujące dyspozycje w zakresie sposobu zapłaty opłat i prowizji:
   - Zleceniodawca i Beneficjent ponoszą opłaty tylko własnego banku (opcja SHA),
   - Zleceniodawca ponosi opłaty zarówno banku własnego, jak banku odbiorcy (opcja OUR),
   - opłaty wszystkich banków ponosi Beneficjent (opcja BEN; opcja niedozwolona w przelewach zagranicznych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i w walutach krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego)

 • są rozliczane z Beneficjentem w dniu, w którym bank zleceniodawcy przekazał do Banku środki pieniężne oraz instrukcję płatniczą
 • są rozliczane z Beneficjentem w formie uznania rachunku albo wypłaty gotówki w kasach banku

  Do prawidłowego rozliczenia przelewu z zagranicy przez Bank niezbędne są następujące dane i informacje, które muszą być umieszczone w instrukcji płatniczej otrzymanej od banku zlecającego:

  • nazwa (lub imię i nazwisko) oraz adres Beneficjenta
  • poprawny numer rachunku bankowego Beneficjenta zaprezentowany w formacie IBAN
  • identyfikator Banku (kod BIC/adres SWIFT)
  • dyspozycję w zakresie sposobu zapłaty prowizji z tytułu rozliczenia
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.