BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

CAP / FLOOR (Opcje na stopę procentową)

CAP FLOOR

Opcje na stopy procentowe są instrumentami finansowymi wykorzystywanymi przede wszystkim przez Klientów narażonych na ryzyko związane ze zmianą stóp procentowych ze względu na zawierane transakcje lokacyjne i kredytowe.

 • Zabezpieczenie przed niekorzystnymi zmianami stóp procentowych 
 • Możliwość dokładniejszej projekcji wyniku finansowego firmy 
 • Znajomość kosztu zabezpieczenia w momencie zawierania transakcji 
 • Znajomość przyszłych przepływów finansowych firmy z tytuły zobowiązań kredytowych

 • Opcje na stopy procentowe są transakcjami terminowymi, które dają prawo do zamiany kwoty odsetek naliczonych od kwoty transakcji według stawki referencyjnej na kwotę odsetek naliczonych od kwoty transakcji według stawki realizacji 
 • Rozliczenie transakcji następuje przez wypłatę kwoty rozliczenia 
 • Wypłata kwoty rozliczenia dla opcji kupna następuje jedynie gdy stawka referencyjna jest wyższa niż stawka realizacji opcji 
 • Dla opcji sprzedaży wypłata kwoty rozliczenia następuje jedynie gdy stawka referencyjna jest niższa niż stawka realizacji opcji 
 • Zakup opcji CAP pozwala kredytobiorcy na ustalenie maksymalnego poziomu kosztów obsługi zaciągniętego kredytu o zmiennym oprocentowaniu, nie rezygnując jednocześnie z korzyści związanych ze spadkiem stóp procentowych 
 • Zakup opcji FLOOR pozwala na ustalenie minimalnego poziomu przychodów odsetkowych od aktywów o zmiennym oprocentowaniu, nie rezygnując jednocześnie z korzyści związanych ze wzrostem stóp procentowych
 • Koszt ponoszony przez kupującego opcję ograniczony jest do wysokości zapłaconej premii, zaś zysk jest teoretycznie nieograniczony

 • Dostępny w większości walut wymienialnych (złotówki, dolary, euro) 
 • Minimalna kwota: 500 000 euro (lub równowartość w innej walucie) 
 • Premia - koszt opcji 
 • Konieczność podpisania umowy ramowej

 • Zabezpieczenie przed niekorzystnymi zmianami stóp procentowych 
 • Możliwość dokładniejszej projekcji wyniku finansowego firmy 
 • Znajomość kosztu zabezpieczenia w momencie zawierania transakcji 
 • Znajomość przyszłych przepływów finansowych firmy z tytuły zobowiązań kredytowych 
 • Elastyczność wyboru dogodnego momentu zawarcia transakcji 
 • Możliwość zabezpieczenia na dłuższy okres

W przypadku sprzedaży opcji (w ramach struktur opcyjnych) istnieje ryzyko realizacji transakcji po mniej korzystnej stopie procentowej niż rynkowa stopa procentowa.
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.