BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

CCS (zamiana waluty aktywów lub pasywów wraz z zamianą oprocentowania zmiennego na stałe lub odwrotnie)

CCS

Umowa CCS pozwala zamienić aktywa lub pasywa w jednej walucie na inną walutę z oprocentowania stałego na zmienne lub odwrotnie na określony czas w celu zabezpieczenia się przed niekorzystnymi zmianami kursu walutowego oraz niekorzystnych zmian oprocentowania.

 • Zabezpieczenie przed niekorzystnymi zmianami stóp procentowych 
 • Możliwość dokładniejszej projekcji wyniku finansowego firmy 
 • Możliwość przedterminowego rozliczenia (zamknięcia) transakcji 
 • Brak dodatkowych kosztów i prowizji

 • CCS to umowa pomiędzy firmą a Bankiem gdzie strony umawiają się na wymianę kwot bazowych po określonym kursie (na początku i końcu transakcji lub tylko na końcu) 
 • Od kwot bazowych strony płacą sobie odsetki stałe lub zmienne w określonych wcześniej dniach wymiany

 • Dostępna w większości walut wymienialnych (złotówki, dolary, euro) 
 • Minimalna kwota: 500 000 euro (lub równowartość w innej walucie) 
 • Konieczność podpisania umowy ramowej
 • Brak dodatkowych kosztów i prowizji
 • Dostępność limitu umożliwiającego zawarcie transakcji CCS

 • Zabezpieczenie przed niekorzystnymi zmianami stóp procentowych 
 • Możliwość dokładniejszej projekcji wyniku finansowego firmy
 • Możliwość dopasowania waluty aktywów lub zobowiązań do waluty wynikającej z pozycji walutowej klienta

 • Klient rezygnuje z zysku, który mógłby powstać w przypadku, gdyby zmiany na rynku walutowym były sprzyjające 
 • W przypadku zamiany na stałą stopę procentową brak korzyści przy pozytywnej dla Klienta zmianie stopy procentowej 
 • W przypadku zamiany na zmienną stopę procentową istnieje ryzyko stopy procentowej
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.