BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

FRA (Transakcja terminowa na stopę procentową)

FRA

FRA zabezpiecza przed ryzykiem stopy procentowej w przypadku posiadania lub ubiegania się przez Firmę o kredyt z oprocentowaniem zmiennym lub jeśli posiada ona aktywa o zmiennym oprocentowaniu.

 • Znajomość przyszłych przepływów 
 • Elastyczność warunków transakcji 
 • Brak opłat i prowizji z tytułu zawarcia FRA

FRA jest transakcją terminową, na podstawie której jedna ze stron transakcji w dacie rozliczenia zobowiązana jest do zapłaty drugiej stronie kwoty rozliczenia wynikającej z różnicy pomiędzy uzgodnioną stopą FRA oraz stopą referencyjną (np. WIBOR, LIBOR, EURIBOR), obliczonej w relacji z kwotą transakcji, za okres trwania FRA. Dzięki zawarciu FRA z Bankiem BGŻ BNP Paribas, Klient zabezpiecza poziom oprocentowania pojedynczego, przyszłego okresu odsetkowego w kredycie oprocentowanym wg zmiennej stopy procentowej.

 • Dostępność limitu umożliwiającego zawieranie FRA 
 • Rachunek w Banku BGŻ BNP Paribas w walucie transakcji 
 • Kwota: min. 1 000 000 zł lub równowartość w innej walucie
 • Termin: do 2 lat

FRA Terminowa transakcja na stopę procentową oferowana jest Klientom:

 • Posiadającym lub ubiegającym się o kredyt z oprocentowaniem zmiennym i zabezpieczającym się przed ryzykiem wzrostu stopy procentowej 
 • Posiadającym inwestycje (aktywa) o oprocentowaniu zmiennym i zabezpieczającym się przed ryzykiem spadku stopy procentowej

 • Zabezpieczenie przed niekorzystną zmianą stopy procentowej 
 • Znajomość przyszłych przepływów 
 • Elastyczność warunków transakcji 
 • Brak opłat i prowizji z tytułu zawarcia FRA

Brak korzyści przy pozytywnej dla Klienta zmianie stopy procentowej
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.