BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Opcje walutowe

opcje walutowe

Opcje walutowe to rozwiązanie dla eksporterów lub importerów posiadających zobowiązania i należności walutowe, które mogą narazić firmę na ryzyko związane ze zmianą kursu walutowego.

 • Dostępne w większości walut wymienialnych (PLN, USD, EUR) 
 • Minimalna kwota: 50 000 euro (lub równowartość w innej walucie) 
 • Zabezpieczenie przed niekorzystnymi zmianami kursu walutowego

Opcje walutowe przeznaczone są dla klientów narażonych na ryzyko związane ze zmianą kursu walutowego ze względu na posiadane zobowiązania i należności walutowe, w tym przede wszystkim dla eksporterów i importerów.

 • Opcja walutowa jest to umowa dająca:
  • Nabywcy opcji prawo, nie obowiązek do kupna lub sprzedaży waluty, po z góry określonym kursie zwanym kursem realizacji, w określonym dniu w przyszłości 
  • Sprzedawcy opcji obowiązek, a nie prawo do kupna lub sprzedaży waluty po z góry określonym kursie 
 • Opcja jest formą polisy ubezpieczeniowej, która ma swoją cenę 
 • Za uzyskane prawo nabywca płaci wystawcy opcji premię

 • Dostępne w większości walut wymienialnych (PLN, USD, EUR)
 • Minimalna kwota: 50 000 euro (lub równowartość w innej walucie)
 • Koszt opcji - premia 
 • Konieczność podpisania umowy ramowej 
 • Posiadanie rachunku w walucie transakcji

 • Zabezpieczenie przed niekorzystnymi zmianami kursu walutowego (pozbycie się ryzyka walutowego) - gwarancja zrealizowania założonej marży związanej z działalnością firmy 
 • Możliwość wykorzystania korzystnego kursu na rynku - kupno lub sprzedaż waluty po bieżącym kursie rynkowym
 • Duża elastyczność dotycząca kwoty transakcji (minimum 50 000 euro lub równowartość w innej walucie) oraz momentu zawarcia transakcji

W przypadku sprzedaży opcji (w ramach struktur opcyjnych) istnieje ryzyko realizacji transakcji po mniej korzystnym kursie niż kurs rynkowy

Opcje walutowe :

 • Opcja walutowa europejska
  Może być zrealizowana w jednym konkretnym dniu ustalonym podczas zawarcia transakcji 
 • Opcja walutowa amerykańska
  Może być zrealizowana w dowolnym dniu od momentu nabycia do momentu wygaśnięcia kontraktu 
 • Opcje walutowe barierowe 
  • Opcja typu Knock-in 
   • Jest uaktywniana tylko wówczas, jeśli cena instrumentu bazowego dotknie (bariery); jeżeli tak się stanie profil takiej opcji będzie profilem opcji standardowej 
   • Opcje typu knock-in kosztują mniej od opcji standardowych, a umożliwiają zajęcie podobnej pozycji
  • Opcja typu Knock-out 
   • Profil opcji uzależniony jest od tego czy cena instrumentu bazowego dotknie określonego poziomu (bariery) 
   • Profil opcji typu knock-out jest podobny do opcji standardowych z tą różnicą, że posiadacz opcji tego typu traci swoje prawa, jeżeli cena instrumentu bazowego sięgnie określonego poziomu 
   • Cena opcji typu knock-out jest mniejsza niż opcji standardowych, gdyż kupujący ryzykuje utratę swoich praw
 • Opcje walutowe azjatyckie 
  • Inaczej nazywana opcją typu avarege-rate posiada profil oparty na średniej cenie instrumentu bazowego w okresie trwania opcji 
  • Dla przykładu, jeśli inwestor nabył opcję kupna typu azjatyckiego, to wynik na tej opcji będzie wyliczony: 
   • Jeśli dojdzie do realizacji opcji: średnia cena instrumentu bazowego, w okresie, na który zawarta była opcja, pomniejszona o premię i cenę realizacji 
   • Jeśli nie dojdzie do realizacji opcji: inwestor utraci jedynie zainwestowaną premię 
   • Opcje azjatyckie są używane szczególnie przez inwestorów na rynkach o niskiej zmienności, jeżeli potrzebują zabezpieczyć się przed ryzykiem kursowym przez pewien okres 
   • Opcje tego typu są ciekawym rozwiązaniem dla firm, które w regularnych odstępach czasu posiadają przepływy walutowe o zbliżonym wolumenie 
   • Opcje typu azjatyckiego są tańsze od opcji standardowych ze względu na mniejszą zmienność średniej ceny instrumentu bazowego
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.