2011-07-29

Zmiany w taryfie opłat i prowizji oraz regulaminach dla klientów instytucjonalnych

Od poniedziałku 1 sierpnia 2011 roku ulega zmianie „Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytycjonalnych (w ramach bankowości detalicznej)” w zakresie Kredytu Elastycznego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej oraz bankowości daily banking (pakiet Fortis Connect oraz Fortis Class). Jednocześnie informujemy, że z dniem 22 sierpnia zmianie ulegają zapisy „Regulaminu czynności kredytowych i zabezpieczających dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach linii biznesowej RB” oraz „Regulaminu rachunków dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w BNP Paribas Banku Polska SA” dotyczące zasad naliczania i pobierania przez bank odsetek od zadłużenia przeterminowanego. Poniżej nowe brzmienie zapisów ulegających zmianie:

Tekst aktualnego dokumentu „Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytycjonalnych (w ramach bankowości detalicznej)” oraz aktualny tekst jednolity regulaminów jest dostępny na stronie internetowej www.bnpparibas.pl oraz w placówkach banku. W przypadku braku zgody na zmiany w regulaminach mają Państwo 14 dni, licząc od daty powiadomienia, na wypowiedzenie umów z bankiem, do których zastosowanie mają ww. regulaminy. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z doradcą bądź z centrum telefonicznym pod nr telefonu 801 322 322.

powrót