2013-08-19

Zmiana Regulaminu uniwersalnych rachunków dla średnich i dużych przedsiębiorstw (Linia Biznesowa Bankowości Korporacyjnej i Transakcyjnej)

Informujemy, że dnia 2 września 2013 r. zmieni się Regulamin uniwersalnych rachunków dla średnich i dużych przedsiębiorstw (Linia Biznesowa Bankowości Korporacyjnej i Transakcyjnej). Poniżej krótkie omówienie najważniejszych zmian.

Najistotniejsze zmiany wprowadzone zostały w części V Regulaminu (Zawieranie i rozliczanie Transakcji). Zakres transakcji, które mogą być zawierane na podstawie umowy uniwersalnego rachunku, został rozszerzony o transakcje z terminem rozliczenia w następnym dniu roboczym po dniu zawarcia transakcji (Transakcje Tomorrow) i w drugim dniu roboczym po dniu zawarcia transakcji (Transakcje Spot) oraz o transakcje Swapa walutowego. Zmienione zostały zapisy dotyczące zawierania transakcji w systemie BiznesPl@net (są to zmiany redakcyjne, nie wpływające na sposób zawierania transakcji w tym systemie). Doprecyzowane zostały zapisy dotyczące potwierdzeń transakcji. Ponadto, wprowadzone zostały zmiany w par. 1, 6, 22 (usunięto błąd w ust. 4), 34 (obecny numer 42, dodano nowy ust. 2), 48 (obecny numer 56, dodano nowy par. 57).

Pełny nowy tekst Regulaminu dostępny jest na stronie internetowej Banku www.bnpparibas.pl w zakładce >Regulaminy< w pasku na dole strony oraz w placówkach Banku.

Zgodnie z Regulaminem, w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej informacji mogą Państwo wypowiedzieć umowę rachunku łączącą Państwa z Bankiem. Mamy jednak nadzieję, że będą Państwo kontynuować współpracę z nami.


Informacja przeznaczona dla Klientów, którzy zawarli z Bankiem umowę ramową dotyczącą transakcji walutowych i pochodnych lub umowę ramową dotyczącą transakcji walutowych i pochodnych bez zabezpieczenia zmiennego/bez zabezpieczenia.
Zmiana Regulaminu zawierania transakcji walutowych i pochodnych i Opisów Transakcji

Informujemy, że dnia 2 września 2013r. zmieni się Regulamin zawierania transakcji walutowych i pochodnych oraz będące załącznikiem do niego Opisy Transakcji.

W Regulaminie zostały doprecyzowane zostały definicje Kwoty Progowej, Kwoty Wolnej i Minimalnej Kwoty Transferu. Ponadto zmienione zostały zapisy par. 3.2, 4.5, 5.5, 5.6, 5.8-9, 6.2, 6.4, 7.1, 13.1, dodany został nowy par. 7.2. Prosimy o zwrócenie uwagi na zmienione zapisy dotyczące terminów zgłaszania zastrzeżeń do treści Potwierdzeń (par. 5.5.) oraz zapisy nowego par. 7.2 (Transakcja zamykająca Banku).

W Opisach Transakcji zmieniona została definicja Stopy Referencyjnej w części dotyczącej Opcji na stopę procentową, zmienione zostały definicje Stopy Referencyjnej Banku i Stopy Referencyjnej Klienta w części dotyczącej Transakcji Zamiany, a w części dotyczącej Transakcji Walutowych dodana została definicja Dnia Zawarcia, zmieniona definicja Transakcji Walutowej. Definicje Transakcji Today, Tomorrow i Spot zostały zmienione, aby uwzględnić definicję Dnia Zawarcia. Powyższe zmiany mają w większości charakter redakcyjny.

Pełny nowy tekst Regulaminu dostępny jest na stronie internetowej Banku www.bnpparibas.pl w zakładce >Regulaminy< w pasku na dole strony oraz w placówkach Banku.

Zgodnie z Regulaminem w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej informacji mogą Państwo wypowiedzieć umowę ramową łączącą Państwa z Bankiem. Mamy jednak nadzieję, że będą Państwo kontynuować współpracę z nami.


Informacja przeznaczona dla Klientów, którzy zawarli z Bankiem Porozumienie dotyczące zawierania transakcji walutowych z wykorzystaniem Systemu BiznesPl@net.
Zmiana Regulaminu zawierania transakcji walutowych z wykorzystaniem systemu BiznesPl@net.

Informujemy, że dnia 2 września 2013 r. zmieni się Regulamin zawierania transakcji walutowych z wykorzystaniem Systemu BiznesPl@net. Zmiany są liczne, jednak mają w większości charakter redakcyjny. Tytuł Regulaminu zmieni się na „Regulamin zawierania transakcji walutowych w Systemie BiznesPl@net”. Nie wpłyną one na sposób zawierania transakcji w Systemie BiznesPl@net.

Zgodnie z Regulaminem zawierania transakcji walutowych i pochodnych, który ma zastosowanie do zmiany Regulaminu zawierania transakcji walutowych z wykorzystaniem systemu BiznesPl@net, w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej informacji mogą Państwo wypowiedzieć umowę rachunku łączącą Państwa z Bankiem. Mamy jednak nadzieję, że będą Państwo kontynuować współpracę z nami.

Pełny tekst Regulaminu zawierania transakcji walutowych w Systemie BiznesPl@net jest na stronie internetowej Banku www.bnpparibas.pl w zakładce >Regulaminy< w pasku na dole strony oraz w placówkach Banku.


Amendment to the "Regulations regarding Universal Accounts for Corporate and Transaction Banking Business Line"

We wish to inform you that effective 2 September 2013, the Regulations regarding Universal Accounts for Corporate and Transaction Banking Business Line will be amended. Below we present a brief description of the most significant changes.

The most important amendments were made to Part V of the Regulations (Conclusion and Settlement of Transactions). The scope of transactions which can be concluded under the universal account agreement was extended by Tomorrow Transactions (settled on the next business day after the transaction date), Spot Transactions (settled on the second business day after the transaction date), and the Currency Swap Transactions. Provisions regarding entering into transactions in the BiznesPl@net system were amended. However, these are editorial changes which do not affect the manner of concluding transactions in the system. Provisions related to transaction confirmations were made more precise. Furthermore, articles 1, 6, 22 (an error in item 4 was removed), 34 (current number 42, a new item 2 was added), 48 (current number 56) were amended and a new article 57 was added.

The full text of the Regulations is available on the Bank's website at www.bnpparibas.pl in the >Regulations< tab, on the bar on the bottom of the page, and in the Bank's branches.

Pursuant to the Regulations, you may terminate the account agreement signed with the Bank, within 14 days of the date of receipt of this information. We do hope, however, that you will decide to continue your cooperation with us.


Information addressed to Customers who entered with the Bank into a Master Agreement on Foreign Currency and Derivative Transactions or Master Agreement on Foreign Currency and Derivative Transactions without Variable Collateral/without Collateral.
Amendment to the Regulations on Foreign Currency and Derivative Transactions Conclusion

We wish to inform you that effective 2 September 2013, Regulations on Foreign Currency and Derivative Transactions Conclusion, along with Transaction Descriptions which constitute the enclosure thereto, will be amended.

In the Regulations, notions of the Threshold Amount, Free Amount and Minimum Transfer Amount were defined more precisely. Furthermore, provisions of the following articles were changed: 3.2, 4.5, 5.5, 5.6, 5.8-9, 6.2, 6.4, 7.1, 13.1, and a new article 7.2 was added. Please note amended provisions on the deadlines for reporting objections to the contents of Confirmations (article 5.5) and provisions of the new article 7.2 (the Bank's Closing Transaction).

In the Transaction Descriptions, a definition of the Reference Rate was changed in the part concerning the Interest Rate Option, definitions of the Bank Reference Rate and Customer Reference Rate were changed in the part concerning a Swap Transaction, while in the part concerning Currency Transactions, the Conclusion Date definition was added and the Currency Transaction definition was amended. Definitions of the Today, Tomorrow and Spot Transactions were changed to include the Conclusion Date. The above amendments are mostly editorial in nature.

The full text of the Regulations is available on the Bank's website at www.bnpparibas.pl in the >Regulations< tab, on the bar on the bottom of the page, and in the Bank's branches.

Pursuant to the Regulations, you may terminate the master agreement signed with the Bank, within 14 days of the date of receipt of this information. We do hope, however, that you will decide to continue your cooperation with us.


Information addressed to the Customers who signed the Agreement on Currency Transactions Made Using the BiznesPl@net System with the Bank.
Amendment to the Regulations on Currency Transactions Made Using the BiznesPl@net System

We wish to inform you that effective 2 September 2013, the Regulations on Currency Transactions Made Using the BiznesPl@net System will be amended. Amendments, though numerous, are mostly editorial in nature. The title of the Regulations will be changed into "The Regulations on Currency Transactions Conclusion in the BiznesPl@net System." They will not affect the manner of concluding transactions in the BiznesPl@net system.

Pursuant to the Regulations on Foreign Currency and Derivative Transactions Conclusion, which applies to the Regulations on Currency Transactions Made Using the BiznesPl@net System, you may terminate the account agreement signed with the Bank, within 14 days of the date of receipt of this information. We do hope, however, that you will decide to continue your cooperation with us.

The full text of the Regulations on Currency Transactions Conclusion via the BusinessPl@net system is available on the Bank's website at www.bnpparibas.pl in the >Regulations< tab, on the bar on the bottom of the page, and in the Bank's branches.

powrót